Sabine Gruber

Professor|Professor

Publications

Articles in journals

Gruber, S. (2024). Etnicitet och integration : Gränspraktiker i den svenska fosterhemsvården. Tidsskrift for velferdsforskning, vol. 27: 1, pp. 1-14.    

Dahlstedt, M. , Gruber, S. & Rydell, M. (2024). Inkluderingens banor : En longitudinell studie av skyddssökande människors levda erfarenheter i migrationens Sverige. Sociologisk forskning, vol. 61: 2, pp. 171-191.

Gustafsson, K. , Åberg, L. , Gruber, S. & Norström, E. (2023). Social work in a multilingual world. Nordic Social Work Research, vol. 13: 4, pp. 501-509.  

Hermansson, L. , Lundberg, A. , Gruber, S. , Jolly, A. , Lind, J. , Righard, E. & Scott, H. (2022). Firewalls : A necessary tool to enable social rights for undocumented migrants in social work. International Social Work, vol. 65: 4, pp. 678-692.    

Gruber, S. , Gustafsson, K. & Sköld, J. (2022). Förord: Deltagande forskning i socialt arbete. Socialvetenskaplig tidskrift, vol. 29: 3/4, pp. 259-268.  

Gruber, S. & Gustafsson, K. (2022). Tid, process och progression : Att gå från nybörjare tillforskare i en (tidspressad) forskarutbildning. Högre Utbildning, vol. 12: 3, pp. 31-37.    

Biszczanik, K. & Gruber, S. (2021). Att arbeta i tvångsvårdens säkra rum : säkerhet på särskilda ungdomshem i Sverige. Norsk sosiologisk tidsskrift, vol. 5: 1, pp. 52-64.    

Dahlstedt, M. , Gruber, S. , Herz, M. & Lalander, P. (2020). Förord. Kritiska sociala arbeten. Socialvetenskaplig tidskrift, vol. 27: 3/4, pp. 199-206.  

Högberg, R. , Gruber, S. & Nyström, S. (2020). Teachers’ work and positionings in relation to newly arrived students in Sweden. Teaching and Teacher Education, vol. 96  

Gruber, S. & Bredström, A. (2017). Närvarande och frånvarande fäder. : Intersektionella perspektiv på jämställdhetsstrategier i svensk mödravård. Tidskrift för Genusvetenskap, vol. 38: 3, pp. 11-30.  

Gruber, S. (2015). Cultural comptence in institutional care for youths: experts with ambivalens positions. Nordic Journal of Social Research, , pp. 1-13.    

Bredström, A. & Gruber, S. (2015). Language, Culture and Maternity Care : "Troubling" Interpretation in an Institutional Context. Nordic Journal of Migration Research, vol. 5: 2, pp. 58-66.    

Gruber, S. & Rabo, A. (2014). Multiculturalism in Swedish Style: shifts and sediments in educational policies and textbooks. Policy Futures in Education, vol. 12: 1, pp. 56-66.  

Gruber, S. (2011). In the name of action against "honour-related" violence : National nations, gender, and boundaries in the Swedish school's ambitions to combat violence and oppression. Nordic Journal of Migration Research, vol. 1: 3, pp. 126-136.  

Gruber, S. (2011). Nationella föreställningar och gränser i skolans insatser mot "hedersrelaterat" våld. Nordic Studies in Education, vol. 31: 3, pp. 149-164.

Gruber, S. (2010). Varför så tyst efter rapporter i massmedia om statens särskilda ungdomshem?. Socialvetenskaplig tidskrift, vol. 17: 2, pp. 210-214.

Gruber, S. (2009). Ingen harmlös skillnad. Pedagogiska Magasinet, : 2, pp. 49-50.

Gruber, S. (2009). Mångkulturella temadagar blir ett spännande avbrott från den vanliga undervisningen : Reflektioner kring skolans upptagenhet av kulturella skillnader.. KRUT, Kritisk utbildningstidskrift, : 136, pp. 76-79.

Gruber, S. (2009). Skolan betonar olikheter. Invandrare & minoriteter, : 1, pp. 24-27.

Books

Gruber, S. (2008). När skolan gör skillnad : Skola, etnicitet och institutionell praktik.. Stockholm : Liber

Chapters in books

Gruber, S. (2022). Dorothy Smith : Människors vardagliga erfarenheter och samhällets styrande relationer. In Teorier för socialt arbete : del 2: normalitet, förkroppsligad erfarenhet och motstånd. Malmö : Gleerups Utbildning AB. pp. 175-186.

Lundberg, A. , Elsrud, T. & Gruber, S. (2022). Hur kan akademi och civilsamhälle samarbeta för att värna asylrätten?. In 2015 Till asylrättens försvar. Verbal.

Elsrud, T. , Gruber, S. & Lundberg, A. (2021). Asylkommissionen - en antirasistisk forskningspraktik. In Rasism, antirasism och socialt arbete i spåren av migration. Lund : Studentlitteratur AB. pp. 301-328.

Gruber, S. , Högberg, R. & Nyström, S. (2021). Att vara mer än lärare. In Utbildning i migrationens tid : viljor, organisering och villkor för inkludering. Lund : Studentlitteratur AB. pp. 69-87.

Gruber, S. (2021). Forskning för kritik, aktion och social förändring. In Socialt arbete : - rörelse. motstånd, förändring. Lund : Studentlitteratur AB. pp. 89-107.

Elsrud, T. , Gruber, S. & Lundberg, A. (2021). Inledning. In Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände? : en antologi om mottagande av människor på flykt. Linköping : Linköping University Electronic Press. pp. 9-21.

Dahlstedt, M. , Gruber, S. , Herz, M. & Lalander, P. (2021). Rörelse, motstånd, förändring. In Socialt arbete : - röresle, motstånd, förändring. Lund : Studentlitteratur AB. pp. 13-31.

Dahlstedt, M. , Colliander, H. , Rydell, M. & Gruber, S. (2021). Språket som nyckel. In Utbildning i migrationens tid : Viljor, organisering och villkor för inkludering. Lund : Studentlitteratur AB. pp. 43-68.

Gruber, S. & Lundberg, A. (2020). Aktivistisk forskning. In Metoder för forskning i socialt arbete : hur, var och varför?. Malmö : Gleerups Utbildning AB. pp. 209-224.

Biszczanik, K. & Gruber, S. (2020). Att dokumentera fält. In Metoder för forskning i socialt arbete : hur, var och varför?. Malmö : Gleerups Utbildning AB. pp. 97-110.

Gustafsson, K. & Gruber, S. (2020). Etnografiskt socialt arbete : fält, analys och text. In Etnografiskt socialt arbete : fält, analys och text. Växjö : Linnéuniversitetet. pp. 5-11.

Dahlstedt, M. & Gruber, S. (2020). Inledning. In Metoder för forskning i socialt arbete. : Hur, var och varför?. Malmö : Gleerups Utbildning AB. pp. 11-19.

Gruber, S. , Turtiainen, K. , Hiitola, J. & Tilikainen, M. (2020). Introduction : The changing wefare state. In Family Life in Transition : Borders, Transnational Mobility, and Welfare Society in Nordic Countries. London and New York : Routledge. pp. 1-9.

Gruber, S. (2020). Migrant families, integration, and borders in the Swedish foster care service. In Family Life in Transition : Borders, Transnational Mobility, and Welfare Society in Nordic Countries. London and New York : Routledge. pp. 47-57.

Lundberg, A. , Gruber, S. & Righard, E. (2018). Brandväggar och det sociala arbetets professionsetik. In Manifest : för ett socialt arbete i tiden. Lund : Studentlitteratur AB. pp. 291-302.

Gruber, S. (2018). Flerspråkighet i den enspråkiga institutionen : identitetspositioner, kompetens och korrigering. In Kontrollerade unga : tvångspraktiker på institution. Lund : Studentlitteratur AB. pp. 103-121.

Andersson Vogel, M. & Gruber, S. (2018). Institutionsvårdens könade strukturer : ungdomar, personal, organisation och policy. In Kontrollerade unga : tvångspraktiker på institution. Lund : Studentlitteratur AB. pp. 61-78.

Biszczanik, K. & Gruber, S. (2018). Statens särskilda ungdomshem som emotionellt täta platser. In Gränsöverskridande socialt arbete : Teorier, tillämpningar, tolkningar. Malmö : Gleerups Utbildning AB. pp. 21-39.

Enell, S. , Gruber, S. & Andersson Vogel, M. (2018). Tvångspraktiker på institution : summering och avslutande reflektioner. In Kontrollerade unga : tvångspraktiker på institution. Lund : Studentlitteratur AB. pp. 285-292.

Enell, S. , Gruber, S. & Andersson Vogel, M. (2018). Tvångspraktiker på institution : teoretisk och historisk inramning. In Kontrollerade unga : tvångspraktiker på institution. Lund : Studentlitteratur AB. pp. 19-36.

Gruber, S. & Gustafsson, K. (2018). Varför en kurs i etnografisk forskning i socialt arbete. In Etnografisk forskning i praktiken : reflektioner från pågående avhandlingsarbete. Linköping : Linköping University Electronic Press. pp. 1-5.

Gruber, S. (2017). Migration : national welfare institutions : Doulas and border workers in obstetric care in Sweden. In Social work in a glocalised world. Abingdon : Routledge. pp. 200-215.

Gruber, S. (2015). Kulturkompetens i institutionsvård för barn och unga. In Socialt arbete och migration. Malmö : Gleerups Utbildning AB. pp. 107-125.

Gruber, S. (2013). Frirummet transformerat till kontrollrum : Skolan och insatser mot "hedersrelaterat" våld. In Den sorterande ordningsmakten : studier av etnicitet och polisiär kontroll. Malmö : Bokbox Förlag. pp. 201-224.

Gruber, S. & Puskás, T. (2013). Förskolan i det mångkulturella samhället : Från invandrarbarn till flerspråkiga barn. In Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag. Stockholm : Liber. pp. 24-44.

Björk-Willén, P. , Gruber, S. & Puskás, T. (2013). Förskolan som nationell välfärdsinstitution : perspektiv och begrepp. In Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag. Stockholm : Liber. pp. 11-23.

Gruber, S. (2013). Rekrytering för mångfald i den nationella förskolan : förskolechefers tal om kompetens. In Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag. Stockholm : Liber (Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag). pp. 116-136.

Gruber, S. (2012). I namn av heder : Kontinuitet och variation i skolans fostran till svenskhet. In Fostran av framtidens medborgare : Normer och praktiker bortom välfärdsstaten. Lund : Sekel. pp. 177-202.

Gruber, S. (2011). Etnografi. In Perspektiv på Turism & Resande : Begrepp för en kritisk turismanalys. Lund : Studentlitteratur.

Collections (editor)

Elsrud, T. (ed.) , Gruber, S. (ed.) & Lundberg, A. (ed.) (2021). Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände? : En antologi om mottagande av människor på flykt. Linköping : Linköpings universitet  

Dahlstedt, M. (ed.) , Gruber, S. (ed.) , Herz, M. (ed.) & Lalander, P. (ed.) (2021). Socialt arbete : - rörelse, motstånd, förändring. Lund : Studentlitteratur AB

Doctoral theses

Gruber, S. (2007). Skolan gör skillnad : Etnicitet och institutionell praktik. Dis. Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 2007  

Reports

Elsrud, T. , Gruber, S. , Häyhtiö, S. , Lundberg, A. , Söderman, E. & Vestin, S. (2022). Asylarkivet. Linköping : Linköping University Electronic Press  

Dahlstedt, M. , Fejes, A. & Gruber, S. (2019). Folkbildning på svenska? : En studie av språkintroduktion för migranter i studieförbundet Sensus regi. Linköping : Linköping University Electronic Press  

Fejes, A. , Aman, R. , Dahlstedt, M. , Gruber, S. , Högberg, R. & Nyström, S. (2018). Introduktion på svenska : om språkintroduktion för nyanlända på gymnasieskola och folkhögskola. Linköping : Linköping University Electronic Press    

Gruber, S. (2013). Konstruktioner av etnicitet och kön på SiS särskilda ungdomshem. Stockholm : Statens institutionsstyrelse (Institutionsvård i fokus 7).  

Gruber, S. (2010). Utvärdering av fortbildningen Språk och kommunikation i flerspråkiga förskolegrupper i Linköpings kommun. Linköping : Linköping University Electronic Press  

Gruber, S. (2010). Utvärdering av utvecklingsprojektet ”Från invandrartätt till internationellt” i Linköpings kommun. Linköping : Linköping University Electronic Press  

Gruber, S. (2007). I skolans vilja att åtgärda "hedersrelaterat" våld : etnicitet, kön och våld. Linköping : Linköping University Electronic Press  

Gruber, S. (2003). "Det är ju bara så att man ska gå i svenskatvå" : Institutionell ordning och reproduktion i skolan. Norrköping : Integrationsverket (Rapport Integration ).

Gruber, S. (2002). Från barn till nya medborgare till elever med invandrarbakgrund : En studie av etnisk mångfald i skolpolitiska dokument. Linköping : Linköping University Electronic Press  

The page was updated 6/30/2021