Eivind Torp

Docent

Publications

Articles in journals

Torp, E. (2021). Rättsliga följder av HD:s dom i Girjasmålet. Svensk Juristtidning, , pp. 921-936.    

Torp, E. (2018). Samebyars avtalsrätt. Svensk Juristtidning, : 9, pp. 749-758.

Torp, E. (2016). Oklarhet som rättslig norm : Om de icke-renskötande samernas rätt till jakt och fiske. Nordisk miljörättslig tidskrift, : 1, pp. 133-146.  

Torp, E. (2015). Vem äger rätten till doktoranders forskningsresultat?. Förvaltningsrättslig tidskrift, : 1, pp. 143-154.

Torp, E. (2014). Det rättsliga skyddet av samisk renskötsel. Svensk Juristtidning, vol. 99: 2, pp. 122-148.  

Torp, E. (2014). Forskningsetikens rättsliga reglering. Förvaltningsrättslig Tidskrift, : 1, pp. 191-206.

Torp, E. (2013). The legal basis of Sami reindeer herding rights in Sweden. Arctic Review on Law and Politics, vol. 4: 1, pp. 43-61.    

Torp, E. (2012). Renskötselrättens grunder. Svensk Juristtidning, vol. 97: 8, pp. 708-722.  

Torp, E. (2011). Betydelsen av samiska traditioner i svensk rätt. Arctic Review on Law and Politics, vol. 2: 1, pp. 77-101.  

Torp, E. (2007). Samebys talerätt i civilrättsliga ärenden. Förvaltningsrättslig Tidskrift, : 3

Torp, E. (2005). Högsta tillåtna renantal : Ekologiska och rättsliga aspekter på renskötsel. Förvaltningsrättslig tidskrift, vol. 68: 3, pp. 341-364.

Torp, E. (2005). Rennäringens rättigheter i nationalparker och naturreservat. Förvaltningsrättslig tidskrift, : 2, pp. 155-192.

Torp, E. (2005). Renskötselrätt bör inskrivas i fastighetsregistret. Svensk Juristtidning, : 5, pp. 514-521.

Torp, E. (2004). Fjällen som miljöpolitisk arena : Nationella miljömål och samisk renskötsel. Nordisk Administrativt Tidsskrift, vol. 85: 3, pp. 170-193.

Torp, E. (2003). Rennäringen som sakägare i bygglovsärenden. Förvaltningsrättslig tidskrift, vol. 66: 2, pp. 363-372.

Torp, E. (2002). Sammanhållen rovdjurspolitik : Nationella skyddsbestämmelser och rennäringens intressen. Förvaltningsrättslig tidskrift, vol. 65: 2, pp. 137-174.

Torp, E. (2001). Traditional Sami Knowledge of Predators and Swedish Environmental Policy. Acta Borealia, vol. 18: 2, pp. 3-23.

Torp, E. (2000). Riksintresset rennäring - vad representerar det och vem företrädar det?. Förvaltningsrättslig Tidskrift, vol. 63: 5-6, pp. 167-195.

Torp, E. (1999). Reindeer-herding and the call for sustainability in the Swedish mountain region. Acta Borealia, vol. 16: 1, pp. 83-97.

Torp, E. & Antilla, S. (1996). Environment Adjustment and Private Economic Strategies in Reindeer Pastoralism : Combining Game Theory with Participatory Action Theory. Acta Borealia, vol. 13: 2, pp. 91-109.

Torp, E. (1996). Postmodernt perspektiv på kvantgravitation. Tvärsnitt, : 3

Torp, E. (1995). Et lys i denne verdens mørke : Læstadianske kodeks i det moderna samfunn. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, : 3

Torp, E. (1995). Naturresurslagen och instrumentet riksintresse. Miljörättslig tidskrift, : 3, pp. 350-368.

Torp, E. (1993). Johan Tiréns tavla "Lappar tillvaratagande skjutna renar" : Ett 100 års minne. Konsthistorisk Tidskrift, : 3

Torp, E. (1992). Från kåtor till egnahem - samerna och den statliga bostadspolitiken. Bebyggelsehistorisk tidskrift, : 24, pp. 107-127.

Torp, E. (1991). Johan Tiréns politiska måleri : Ett 100-årsminne. Jämten,

Torp, E. (1991). Momenter omkring den kvænske "barnehandeln" med særlig vekt på kildeproblemer. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, : 2

Torp, E. (1991). Svenska regeringens behandling av samerättsutredningen. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, vol. 53: 2

Torp, E. (1990). Information about Information : Relating different historical sources to one another. Acta Borealia, : 2

Torp, E. (1986). Registrering av etnisitet i folketellinger. Heimen, : 2

Torp, E. (1986). Slafhandel på Scandinavien - kvænsk barnemigrasjon på 1800-tallet. Heimen, : 3

Articles, book reviews

Torp, E. (2019). KRISTINA LABBA, Renskötselns interna organisering. Svensk Juristtidning, : 7

Torp, E. (2010). Clarifying Legal Relations and Prescribing Rules of Use in Reindeer Husbandry Areas : A study regarding use of land consolidation procedures. Rangifer, vol. 30: 1    

Torp, E. (1997). The Sami and Their Land : Författare Tom G. Svensson. Acta Borealia, vol. 14: 2, pp. 71-73.

Books

Torp, E. & Sikku, O. (2004). Vargen är värst : Traditionell samisk kunskap om stora rovdjur. Östersund : Jamtli förlag

Torp, E. & Davidsson, H. (1996). Samtal i fjällen. Ås : Björkås förlag

Chapters in books

Torp, E. (2015). Sami Hunting and Fishing Rights in Swedish Law. In Indigenous Rights in Scandinavia. London : Ashgate. pp. 111-126.

Torp, E. & Bengtsson, B. (2012). Svensk samerätt: Något om den senaste utvecklingen. In Juss i nord: Hav, fisk og urfolk : En hyllest til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsös 25-årsjubileum. Oslo : Gyldendal Juridisk. pp. 136-147.

Torp, E. (2010).  Saamelaisten oikeudet Ruotsissa (Sami Rights in Sweden). In Kysymyksiä saamelaisten oikeusasemasta (Sami Law Textbook). Rovaniemi, Finland : Lapland University (Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja). pp. 224-237.  

Torp, E. (2007). Samerättslig forskning i Sverige : en översikt. In Människor i norr : samisk forskning på nya vägar. Umeå : Umeå univ. (Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, Miscellaneous publications). pp. 553-.

Torp, E. (2001). Rädda vargen - skjut en same. In Naturresurser og miljøverdier i samiske områder : Forvaltning og forskningsutfordringer. Kautokeino, Norge : Nordiskt samiskt institut (Diedut). pp. 100-116.

Torp, E. (2000). Rovdjur och renskötsel i svensk miljödebatt. In Samisk etnobiologi : Människor, djur och växter i norr. Falun : Nya Doxa (Studia ethnobiologica). pp. 192-203.

Torp, E. (1994). A new partnership. In Beslut om småviltsjakten : En studie i myndighetsutövning. Kiruna : Sametinget. pp. 60-64.

Torp, E. (1994). Det går int´ å förklar´ för den som int´ begrip! : Samisk renskötsel och svensk förståelse. In Vår lott och arvedel : En antologi om Jämtland. Östersund : Mitthögskolan. pp. 231-258.

Torp, E. (1994). I skuggan av Tjernobyl. In I människan hand : Fotografier krin det ekologiska landskapet. Stockholm : Nordiska museets förlag.

Torp, E. (1993). Jämtlandsflaggan - ett uttryck för regionalidentitet. In Flaggor..

Collections (editor)

Torp, E. (ed.) (1999). Fjällens resurser : Natur och kultur i planering och lagtillämpning. Östersund : Mitthögskolan (Fjällforskningsinstitutets rapportserie 1999:3).

Torp, E. (ed.) & Vikman, P. (ed.) (1999). Förvaltning av ett världsarv i fjällområdet - exemplet Laponia : rapport från 1999 års fjällforskningskonferens. Östersund : Fjällforskningsinstitutet, Mitthögskolan (Rapport, Fjällforskningsinstitutet, Mitthögskolan 1999:4).

Torp, E. (ed.) , Rolén, M. (ed.) & Olsson, O. (ed.) (1998). Hållbar utveckling och biologisk mångfald : Rapport från 1997 års fjällforskningskonferens. Stockholm : Forskningsrådsnämnden (Forskningsrådsnämndens rapportserie 1998:2).

Conference papers

Torp, E. (2012). Idéen om det gemensamma : Anförande vid nordisk konferens om förslag till nordisk samekonvention, Oslo 2012-06-05. In Vägar till en gemensam nordisk samekonvention. : Rapport från en workshop på Voksenåsen, Oslo den 4-5 juni 2012.. pp. 0--25.  

Torp, E. (1994). Sami Bill up in Smoke : Discourse Strategies within Sami Ethopolitics in Sweden. In Sustainability in the Arctic. Proceedings from Nordic Arctic Research Forum Symposium 1993. Aalborg, Denmark :

Torp, E. (1992). Sami Rights in a Political and Social Context. In Nordic Arctic Research on Contemporary Arctic Problems (Proceedings from the Nordic Arctic Research Forum Symposium). Aalborg, Denmark :

Torp, E. (1991). Samerätt, sedvanerätt och den lokala rättsuppfattningen. In Samiska sedvanerätt : Seminarierapport. Östersund : (Dokumentation och forskning från Jämtlands läns museum). pp. 49--58.

Conference proceedings (editor)

Torp, E. (ed.) , Lövgren, K. (ed.) & Rolén, M. (ed.) (2000). Naturresurser, miljömål, demokrati : Ett seminarium om fjällregionens utveckling i det moderna samhället. Stockholm : MISTRA

Torp, E. (ed.) (1999). Fjällen som nationell resurs och lokal arena. Östersund : Mitthögskolan (Fjällforskningsinstitutets rapportserie 3).

Doctoral theses

Torp, E. (2008). Renskötselrätten och rätten till naturresurserna : Om rättslig reglering av mark- och resursanvändningen. Dis. Tromsø : Det juridiske fakultet universitetet i Tromsø, 2008

Other

Torp, E. (2015). Lagstiftningen om de nationella minoriteterna, särskilt samerna : ILO-konvention nr 169 och utkast till Nordisk samekonvention.

Torp, E. (2014). De icke-renskötande samernas rätt till jakt och fiske i svensk rätt. Kiruna : Samiskt informationscentrum..

Torp, E. (2014). Det rättsliga skyddet av samisk renskötsel : Föredrag vid Svenska Samernas Riksförbunds seminarium: Vindkraft och rennäringen, Umeå 2014-02-16.  

Torp, E. (2013). Vilka slutsatser kan dras av HD:s dom i Nordmalingsmålet och av HFD:s domar i ett antal mål som rör intrång i renbetesmarken? : Föredrag vid Skogssamernas årsmöte 2013, Malå 2013-08-17.

Torp, E. (2012). Rätten till land och vatten på Nordkalotten : Anförande vid Nord-Nordiskt Juristmöte, Haparanda 2012-06-17.  

Torp, E. (2009). Samiska traditioners roll i svensk rätt : Anförande vid Nord-Nordiskt Juristmöte, Kautokeino 2009-06-15.  

Reports

Torp, E. (2023). Förslag om inrättande av en samebalk : Utredning av vissa samiska rättsfrågor. Östersund : Mid Sweden University  

Länta, L. , Torp, E. , Walkeapää, A. , Rehnfeldt, L. & Benson, P. (2015). Underlag till riksintresseutredningen : (dir 2013:126). Kiruna : Sametinget

Torp, E. & Velthoen, D. (2001). Naturresurslagstiftningen i fjällen. Östersund : Mitthögskolan (Fjällforskningsinstitutets rapportserie 2).

Torp, E. & Westerberg, J. O. (1996). Fjällägenheter natur- och kulturmiljövärden : Rapport från 1995 års inventering. Luleå : Länsstyrelsen i Norrbotten (Rapportserie länsstyrelsen i Norrbotten 1).

Torp, E. , Alexandersson, U. & Nordstrand, B. (1994). Konsekvensbeskrivningar i samhällsplaneringen : Rennäring och turism i översiktsplaneringen. Stockholm : Byggforskningsrådet (Byggforskningsrådets rapportserie R22:1994).

The page was updated 5/7/2021