Gastronomi, kulturarv och entreprenörskap inom turism

Spara favorit 2 jun juni 2017

Det internationella forskningsprojektet Gastrocert är inriktat på forskning kring hur den lokala gastronomin kan vara ett sätt att utveckla och samtidigt skydda det lokala livsmedelssystemets kulturarv. Forskarna ska också studera småskalig livsmedelsproduktion kopplat till turismupplevelser.

En förutsättning för hållbar landskapsutveckling i glesbygdsregioner är att möjligheter skapas och behandlas inom ramen för historiska, kulturella och sociala faktorer. Gastronomiska satsningar blir allt populärare som en del av regionala utvecklingsstrategier för hållbar turism – vilket gör att det finns ett behov av att undersöka dynamiken mellan kulturarv, turism och kreativt entreprenörskap.

Utmaningen
Sverige har som mål att år 2020 vara ett ledande “matland” – detta innebär att gastronomi är ett prioriterat område. Matlandet 2020 vilar på utveckling av olika svenska gastronomiska kulturarv som betydande attraktioner för konsumenter, inklusive besökare. Att studera det gastronomiska kulturarvet förutsätter en förståelse för historia, konst, landskap, miljövård och sociala strukturer. Gastrocert fokuserar på vikten av lokal kunskap, kompetens och tradition när det gäller tillgångar i form av kulturarv, och hur upplevelseresor genom kulturlandskap främjar gastronomisk turism. På så sätt kan det vara ett stöd i utvecklingen av den svenska gastronomiska sektorn. 

Mål
Projektet tittar på hur utvecklingen av hur lokal gastronomi kan hjälpa till att skydda kulturarvet på landsbygden, och hur företagskultur kan framhäva lokalt producerad mat som ett mervärde i den turistiska upplevelsen. 

Vinsten
Projektet avser öka vår kunskap om den avgörande roll mat spelar i den kulturella identiteten. Att värdesätta och främja lokala och regionala traditioner bidrar till det pågående arbetet med kreativ gastronomi i Jämtland och övriga partnerregioner.

Gastrocert finansieras av Heritage Plus, som administreras av Riksantikvarieämbetet. Utöver Mittuniversitetet deltar Göteborgs Universitet, Universitat de Girona, Universita della Calabria, samt University of the Highlands and Islands.

För mer information, kontakta

Gastrocert kommer att resultera i följande:

- Rapporter om hur lokala marknader kan användas för att bevara och stödja lokala producenter, utan att den lokala identiteten går förlorad

- En plan för utveckling av regionala gastronomiska initiativ som omfattar små och medelstora företag, offentliga organ samt organisationer som marknadsför destinationer

- Stöd för utveckling av verktyg för hur små och medelstora företag kan kommunicera vikten av landskap och traditioner genom “berättelser”

- Resultat som presenteras för beslutsfattare, för ökad kunskap kring hur gastroturism kan bidra till ekonomisk utveckling, såväl som ökad kunskap och bevarande av det gastronomiska kulturarvet.