Pedagogik AV, Högskolepedagogik och flexibelt lärande, 15 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Pedagogik AV, Högskolepedagogik och flexibelt lärande, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursen består av två moment, i höst bearbetas Ramverk för högre utbildning (7,5hp). Vi använder plattformen Moodle för information och kommunikation, som du får tillgång till när du loggat in i Studentportalen.

OBS! Även du som är anställd på Mittuniversitetet ska använda ditt studentkonto via Studentportalen och inte ditt personalkonto för registrering eftersom detta är en extern kurs.

Kursstarten sker 2/9 men första träffen är onsdag 11/9 kl. 09-11 och 18-20 (du väljer att delta en av tiderna) i videokonferens ZOOM https://miun-se.zoom.us/j/7537329598 där du möter Catharina Höijer som är kursansvarig. Vid denna introduktion ges information om kursen som helhet och vad du behöver känna till när du börjar kursen samt en introduktion av Ramverk för högre utbildning (7,5hp).

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.


2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Kursen genomförs på avancerad nivå, vilket innebär att du är behörig om du minst har en kandidatexamen varav 90 hp inom ditt ämnesområde, varav 15 hp ska vara ett självständigt arbete.

Kursen introducerar dig till området högskolepedagogik och flexibelt lärande. Syftet med kursen är att du som kursdeltagare ska utveckla dina förutsättningar för yrkesverksamhet inom högre utbildning. Du kommer att få utveckla din förmåga att hantera komplexa företeelser och frågeställningar om lärande och din förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper i pedagogik i arbetet som högskolepedagog. Lärandemålen hittar du i kursplanen och vi kommer också att lyfta fram dem i de olika momenten under kursens gång, inte minst är det mot dessa mål som examinationen sker.

Kursen innehåller inga obligatoriska inslag, förutom examinationen, istället bygger kursen på ett aktivt deltagande i läraktiviteter, kursträffar och utförande av de uppgifter som hör till varje delmoment. Som kursdeltagare kommer du att ingå i en mindre studiegrupp.

Studiegruppens arbete utgör kursens ryggrad. Det är i studiegruppen som huvuddelen av uppgifterna kommer att genomföras. Aktivt deltagande i studiegruppens aktiviteter är en förutsättning för betygssättning på respektive delmoment. Jag kommer att sätta samman studiegrupperna så att de blir så heterogena som möjligt avseende ämnestillhörighet.

Ansvar och eget arbete
Varje kursdeltagare har det fulla ansvaret för sina egna studier. Det är upp till var och en att satsa så mycket tid och arbete på studierna som hon eller han anser befogat. Dock är kursen planerad utifrån att en snittstudent behöver studera 10 timmar per vecka. Det är varje kursdeltagares ansvar att hålla de deadlines som är satta för olika aktiviteter och inlämningsuppgifter. Lärare ansvarar inför varje kursdeltagare att svara på kursrelaterade frågor. Alla frågor besvaras så snart som möjligt, inom två arbetsdagar (ej lördag, söndag, helgdag).

I samband med att du registrerar dej kommer du att tilldelas ett e-postkonto kopplat till ditt studentkonto. Det är till denna e-post som du kommer att få all information som vi lärare skickar ut via kursrummet i Moodle. Vill du koppla kontot till din privata mailadress gör du det manuellt via Studentportalen. Men det finns risk att din server sorterar meddelanden från oss som skräppost - så du behöver vara uppmärksam på din inkorg (om du väljer att vidarebefordra till din privata e-post) så att du inte missar något viktigt. Mer om detta finns på Miuns hemsida, Studentportalen och i Moodle.

Schemalagda träffar sker via videokonferensen Zoom. Det är viktigt att du bekantar dej med Zoom, se exempelvis https://support.zoom.us/hc/en-us/categories/200101697. Det är också viktigt att du har tillgång till stabil Internetuppkoppling ett headset (d.v.s. hörlurar med mikrofon) eller motsvarande så att det inte blir rundgång under våra samtal.

Kursen består av två moment som läses efter varandra omfattande 7,5hp vardera. Varje moment innehåller tre teman, varav ett är övergripande för respektive moment.

- Ramverk för högre utbildning: vecka 36-03, start 2 september 2019
- Undervisning i högre utbildning: vecka 04-23, start 20 januari 2020

Kursen kan närmast beskrivas som en läskurs med inslag av färdighetsträning. Den består av fyra huvudaktiviteter:
- att noggrant läsa, bearbeta och reflektera de texter som ingår,
- att planera och genomföra uppgifter i studiegruppen där litteraturen bearbetas, diskuteras och dokumenteras
- att formulera och beskriva din pedagogiska grundsyn och utgångspunkter för den med tydlig förankring i
styrdokumenten för högre utbildning
- att planera och eventuellt genomföra ett utvecklingsprojekt inom ram för en egen pedagogisk verksamhet.

Den övergripande individuella uppgiften som hör till respektive delmoment (pedagogisk grundsyn och utvecklingsprojektet) presenteras både muntligt och skriftligt i särskilt seminarium.

Undervisning och studieformer syftar till att främja aktivt lärande och medansvar för att nå uppställda mål för kursen. Under kursen förekommer följande studieformer:
- Individuellt studiearbete
- Seminarier
- Handledning, individuellt och i grupp
- Skriftlig dokumentation och projektrapport

På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). För betyget Godkänd krävs att kursens samtliga examinerande moment är godkända. Examinationen på kursen är kontinuerlig; deltagande vid samtliga gruppseminarier och uppgifter som är kopplade till respektive tema samt redovisning av självständiga och individuella arbeten.

Här följer en preliminär översikt av moment 1 - Ramverk för högre utbildning

10/9 - Introduktion kurs och Ramverk för högre utbildning
21/10 - Studiegruppens dokumentation för tema 1, lämnas in
23/10 - Introduktion tema 2
9/12 - Studiegruppens dokumentation för tema 2, lämnas in
7/1 - Prel version av individuell uppgift "Pedagogisk grundsyn" publiceras i kursrummet
9-15/1 - Seminariebehandling av individuell uppgift i respektive studiegrupp
17/1 - Reviderad version av individuell uppgift lämnas in för bedömning

Om du av någon anledning måste avbryta dina studier ska detta ovillkorligen meddelas till fakultetsadministratören och kursansvarig. Det är inte möjligt att göra kursuppehåll eftersom detta är en fristående kurs, se mer om reglerna i Studentportalen. På institutionen tillämpar vi även passivt studieavbrott. Det betyder att om du inte visat någon aktivitet (det vill säga utfört eller deltagit i någon läraktivitet) under de första tre veckorna på kursen kommer du automatiskt att avregistreras från kursen. Du kommer att få ett meddelande om detta blir aktuellt.

Om du har frågor som gäller kursen som helhet eller de olika momenten som ingår i kursen vänder du dej till kursansvarig. Frågor av administrativ karaktär riktas till kursadministrationen eller studierektor.

Kursansvarig: Catharina Höijer, catharina.hoijer@miun.se
Fakultetsadministratör: Gunilla Lindgren, gunilla.lindgren@miun.se
Studierektor: Marie Frykland, marie.frykland@miun.se

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Efter fullgjord kurs är min förhoppning att du har utvecklat fördjupade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för att arbeta professionellt med utbildning inom högskola och universitet eller inom annan pedagogisk verksamhet för vuxna.

Avslutningsvis vill jag än en gång hälsa dig varmt välkommen och hoppas att vi kommer få en givande tid tillsammans!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCatharina Höijer
Lektor/fil dr i pedagogik (Kursansvarig)