Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling och som student vid Mittuniversitetet.

Programmet ger dig de färdigheter du behöver för att leda arbete med ständiga förbättringar inom företag, myndigheter och organisationer. Utbildningen är branschoberoende och fokuserar på kundorienterad verksamhetsutveckling.

Vi ser fram emot att erbjuda dig en inspirerande och lärorik utbildning. Om du har frågor eller funderingar kontakta, Kristen Snyder som är ansvarig för programmet.

Programmet innehåller tre sammankomster om två dagar per termin, varav två sammankomster är obligatoriska (totalt 4 obligatoriska dagar/termin). Observera att sammankomsterna kräver fysisk närvaro i Östersund. Du måste ha tillgång till dator och internet för att genomföra utbildningen.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Programinformation

Programmet består av följande kurser
Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling, del I, 15 hp
Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling, del II, 15 hp
Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling, del III, 15 hp
Kvalitetsledning AV, Examensarbete, 15 hp

Under utbildningen får du fördjupa dig i en rad viktiga moment som verksamhets- och förändringsledning och utveckling av organisationer via olika förbättringsinitiativ som t.ex. Lean. Du får också lära dig mer om vikten av att arbeta med kultur och värderingar, arbetssätt och verktyg för offensiv kvalitetsutveckling, kundtillfredsställelse, verksamhetsanalys och inte minst lönsamhet. Utbildningen ger dig en specialkompetens inom kundorienterad verksamhetsutveckling med inriktning mot att leda detta arbete.

LÄRANDEMÅL
Efter genomgången utbildning ska studenten
- Kunna redogöra för och förklara grundtankarna inom kvalitetsutveckling
- Kunna redogöra för ledarskapets roll i ett framgångsrikt utvecklingsarbete
- Visa förståelse för hur olika organisationstyper, ledarstrukturer och värderingar kan påverka medarbetarnas motivation för förändringsarbete.
- Visa förståelse för hur olika tekniker, metoder och verktyg kan påverka en organisations förmåga att tillfredsställa kundernas behov och förväntningar.
- Visa förmåga att tillämpa, värdera och föreslå metoder, arbetssätt och verktyg inom kvalitetsutveckling för att skapa förutsättningar för förbättringsarbete i olika organisationer.

Programmets kurser är indelade i olika teman som tillsammans återspeglar offensiv kvalitetsutveckling. I den första kursen (KA004A) behandla vi två teman: "kunden i centrum" och "engagerat ledarskap". Andra kursen (KA002A) fokuserar vi på "processer" och "delaktighet". Den tredje terminen (KA003A) fokuserar vi på "ständiga förbättringar" och "basera beslut på fakta".

TERMINSÖVERSIKT
Varje termin består av tre fysiska träffar (två obligatoriska), uppgifter som ska lösas individuellt och i grupp, projektarbete och självstudier.

Träff 1:
Detta är terminens första träff som syftar till att presentera terminens fokusområden och kursens upplägg. Träffen innehåller föreläsningar, gruppdialog och övningar där ni får ta del av andras erfarenhet och perspektiv. Det är vid denna träff terminens projektarbete påbörjas.

Träff 2:
Syftet med denna träff är att fördjupa kunskaperna kring kursens teman och erbjuder "det lilla extra". Under träffen kommer vi att bearbeta kurslitteratur genom vissa föreläsningar men fokus ligger på gruppövningar och samskapande av kunskap. Varje grupp ges även tid till egen träff som stöd i projektarbetet.

Träff 3:
Vid sista träffen varje termin presenteras och diskuteras genomfört projektarbete. Dag 2 fokuserar vi på övningar som förbereder inför kommande termin.

Projektarbeten
Inom ramen för kurserna i termin 1-3 så ska alla genomföra ett projektarbete per termin. Syftet med projektarbetet är att studenterna ska få tillfälle att fördjupa sina kunskaper samt förberedas inför examensarbetet. Arbetet ska redovisas i form av en kortfattad rapport samt genom en muntlig presentation vid ett seminarium. Projektarbetet ska genomföras i grupp där varje grupp tilldelas en handledare som kan bidra med stöd och råd under arbetet. Gruppen ska självständigt organisera, planera och genomföra arbetet.

Upplägg på termin 4
I termin 4 skrivs examensarbetet. Det skrivs enskilt eller i grupp om max 2 personer. Formalia, blanketter och instruktioner om hur examensarbete disponeras kommer att finnas på Moodle. Tidigare examensarbeten finns utlagda i hus Q plan 1 och vissa finns även sökbara i databasen DIVA. Redovisningsträffen vid slutet av termin är obligatoriskt.


DISTANSUTBILDNING VID MIUN
Distansutbildningar vid Mittuniversitet sker både på campus och på distans. I vårt program har kurser som regel tre sammankomster om två dagar, varav två sammankomster är obligatoriska de tre första terminerna (totalt 4 obligatoriska dagar/termin). Observera att sammankomsterna kräver fysisk närvaro i Östersund. Mellan träffarna använder vi Lärplattformen Moodle för att kommunicera. Undervisning bedrivs i form av inspelade föreläsningar, campusförlagda föreläsningar, gruppövningar, projektarbeten, och reflektionsarbeten. Du måste ha tillgång till dator och internet för att genomföra utbildningen.

De campusförlagda träffarna syftar till att ge dig en möjlighet att fördjupa dina kunskaper genom dialog, gruppövningar och kontakt med övriga studenter samt lärarlaget. Under träffarna kommer fokus att ligga på interaktivitet och övningar som utgår ifrån det du har läst i litteraturen och sett i de inspelade föreläsningarna. Mindre tid ges till formella föreläsningar och därför är det viktigt att du är påläst inför varje träff. Vi rekommenderar starkt att du närvarar vid samtliga träffar. Inför varje träff ska du läsa igenom det tillhörande materialet. Ibland ombeds du även genomföra en eller fler uppgifter, individuellt eller i grupp, samt läsa tilldelade vetenskapliga artiklar eller se på inspelade föreläsningar/videoklipp.

Vi ser träffarna på campus som en del av den pedagogiska lärandeprocessen, vilket innebär att det vi föreläser och har övningar om vid träffarna inte självklart är det som kommer på salstentamen. Utan träffarna ses som ett komplement till kurslitteraturen som ska hjälpa dig i din inlärningsprocess. Vi försöker också koppla kurslitteraturen till forskning, dels för att ni ska få ta del av färska forskningsresultat och dels för att ni ska kunna se fakta från kurslitteraturen ur ett annat perspektiv. Det är därför viktigt att du studerar kurslitteraturen med eftertanke. När du t ex studerar de olika teorierna, tänk efter på vilket sätt teorierna är lika och på vad som skiljer dem åt. Ägna tid åt att för dig själv förklara teorierna utifrån olika exempel och händelser i vardagen. Ställ frågor till de texter du går igenom och försök att koppla teorier och modeller till dina egna tidigare erfarenheter.

DITT ANSVAR
Du som student har ett stort ansvar för ditt eget lärande under programmet speciellt eftersom detta är en utbildning på avancerad nivå. Du lägger själv upp Din egen studieplan utifrån kursupplägget. Tänk på att studier tar tid, så var beredd på att ägna flera timmar i veckan åt Dina studier. Femton högskolepoäng på halvfart motsvarar ungefär 20 timmars studier i veckan under en 20-veckorsperiod. Till Din hjälp har Du kurslitteraturen, hemuppgifterna, föreläsningar, övningar, projektarbetena, portfolion och möjlighet till kommunikation med lärarna och Dina studiekamrater för att uppnå kursmålen och slutligen programmålen.

EXAMINATION
Programmets första tre kurser examineras genom godkänd salstentamen, hemtentamen, och projektarbeten vilka är kopplade till lärandemålen. Den fjärde terminen examineras genom ett examensarbete som redovisas skriftligt och muntligt. Var och en av dessa examinationsmoment fyller olika funktioner i uppfyllandet av lärandemålen, och tillsammans är tanken att de ska utgöra en heltäckande examination av kursens lärandemål. Examinationen är därför uppbyggd utifrån en progression som innebär att tyngdpunkten på examinationen i början av kursens ligger på "faktakunskaper" (salstentamen) för att senare till största delen handla om djupinlärning (hemtentamen och projektarbete).

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen till Mittuniversitetet du också!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetKristen Snyder
Programansvarig