Forskarutbildning

Spara favorit 13 nov november 2013

Avdelningen är uppbyggd av ämnen, som traditionellt räknas till såväl humanioras historisk-filosofiska som dess filologiska del.

Forskningen är organiserad ämnesvis och i hög grad individuellt präglad. Informella ad hoc-grupper, som för diskussioner på väg mot projektforskning, finns i historia kring framväxten av städer kring Bottenhavet och i Nordnorge och kring det nordsvenska industrisamhället, och i litteraturvetenskap kring de norrländska städernas modernism med författare som till exempel Lars Ahlin och Lubbe Nordström.

Forskningen handlar väsentligen om den tidigmoderna och moderna tiden, 1500-tal – nutid, och om de mellannorrländska länens historia, kultur och kulturhistoria. Forskningen, i synnerhet i språk och litteratur, spänner emellertid också över ett stort fält innefattande bland annat Irland, Spanien, Sydamerika och USA.

Humanistisk forskning är svårfångad och svårförutsägbar. Den handlar om att förstå mänskligt skapande och handlande i förgångna, efter bästa förmåga återskapade kontexter eller i nutiden. Mycket av institutionens forskning handlar om framväxten av det moderna eller moderniteten. I fokus finns identitet och genus.

Humanistisk forskning är textstudier och texttolkning. Institutionens forskare intresserar sig för litterära texter, historiska dokument, det muntliga berättandet, ord- och textdatabaser, och det materiella.

Avdelningens engagemang i lärareutbildning reflekteras i ämnesdidaktisk forskning inom avdelningens alla ämnen och i forskning kring bildning och bildningsvägar.