Forskarutbildning i engelska

Spara favorit 29 apr april 2013

Målet för forskarutbildningen i engelska är att den forskarstuderande tillägnar sig dels fördjupade kunskaper och en bredare orientering i ämnet engelska, dels ett vetenskapligt betraktelsesätt och de färdigheter i forskningsmetodik som fordras för att författa en doktorsavhandling av god kvalitet.

För att uppnå detta mål skall den forskarstuderande visa förtrogenhet med källor, metoder och teoretiska perspektiv i ämnet, kunna orientera sig kring viktiga problemställningar, aktuell forskning i ämnet engelska och närliggande discipliner, och tillägna sig färdigheter och kunskaper för att självständigt kunna bedriva forskning och i viss mån delta i det internationella samtalet inom sitt forskningsfält.

Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 240 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå.

Utbildningen består av kurser som omfattar 90 högskolepoäng och kulminerar i en vetenskaplig avhandling som ska skrivas på engelska, omfatta 150 högskolepoäng och vara av språkvetenskaplig, litteraturvetenskaplig eller språkdidaktisk karaktär.

På forskarutbildningsnivå finns även en kurs i muntlig och skriftlig framställning.