Forskning

Spara favorit 20 okt oktober 2014

Ämnet litteraturvetenskap hette fram till 1960-talet litteraturhistoria med poetik, och den beteckningen säger fortfarande en hel del om vilken typ av forskning som bedrivs inom ämnet. Vi studerar skönlitteraturens historia, dess traditioner och dess utveckling, och så undersöker vi hur litterära verk fungerar. Namnbytet pekar dock mot att ämnet ändå genomgått stora förändringar under de senaste femtio åren. En mängd impulser från andra vetenskapsområden har breddat synen på forskning inom ämnet. Där det tidigare handlade om att studera den kanoniserade litteraturens erkända traditioner och de stora författarna är det idag möjligt att inom ämnet även ägna sig åt inriktningar som litteratursociologi, genusforskning och postkoloniala studier. Även om skönlitteraturen fortfarande står i centrum, så har dessutom gränserna för vad som kan räknas till den vidgats – inte minst i form av barn- och ungdomslitteratur, populärkultur och de postkoloniala teoretikernas krav att världslitteratur inte ska vara detsamma som europeisk litteratur.

Men om det är så att impulserna utifrån förändrat ämnet är det också så att litteraturvetenskapen kommit att spela en stor roll i utvecklingen av andra forskningsområden. Några av de allra viktigaste teoretikerna och forskarna inom områden som genus och postkolonialism har varit litteraturvetare, och det de fört med sig till dessa områden är den komplicerande och problematiserande form av läsning som litteraturen övat dem i. Den noggranna läsningen av skönlitterära verk står på så sätt inte alls i motsats till hur ämnet öppnat sig mot nya sammanhang.

Vid Mittuniversitetet bedrivs litteraturvetenskaplig forskning inom en rad områden, och i enlighet med ämnets tradition ofta i form av enskilda forskningsprojekt. Det finns dock även ett antal större samarbetsprojekt, som även sträcker sig över ämnesgränserna.

Norrlandslitteratur och ekokritik
Inom detta område pågår forskning om:

 • Kerstin Ekmans trilogi Vargskinnet (Anna-Karin Jonasson, adjunkt, samt doktorand i Åbo)
 • moderskomplex, mask och sofiamystik hos Lars Ahlin (Ulrika Lif, adjunkt, samt doktorand i Åbo)
 • David Vikgren (FD Peter Degerman)
 • Ludvig Nordström, modernitet och modernism (FD Anders Johansson)

 

Skönlitteratur och hälsa
Forskning pågår om:

 • hur kreativt skrivande och samtal om skönlitterär text kan inverka på vår hälsa och livskvalitet (FD Helen Asklund och adjunkt Ulrika Lif)

 

Genusforskning
Forskning pågår om:

 • normalisering och den nyliberala välfärdsstaten (FD Anders Johansson och FD Eva Söderberg)
 • maskulinitet i Per Nilssons författarskap (FD Helen Asklund)

 

Litteraturdidaktik
Forskning pågår om:

 • det poetiska språket i den pedagogiska situationen (FD Peter Degerman)
 • fiktionsberättelsen i skolan (FD Helen Asklund)

 

Modern och samtida poesi
Forskning pågår om

 • modernismen i nordisk lyrik (professor Eva-Britta Ståhl)
 • struktur och materialitet i samtida poesi (FD Anders Johansson)