Master by Research

Spara favorit 2 jan januari 2017

Avdelningen för Informationssystem och teknologi erbjuder Master by Research inom följande inriktningar:

Datateknik:

Aktuella forskningsområden inom datateknik är sensorbaserade tjänster, sensornätverkssäkerhet och realistisk 3D. Kontaktperson: Tingting Zhang (tingting.zhang@miun.se)

Informatik:

Aktuellt forskningsområde inom informatik är värdeskapande med IT, vilket handlar om processer och metoder för hur man med hjälp av informationsteknologier skapar och kan skapa värden. Kontaktperson: Katarina Lindblad-Gidlund (katarina.lindblad-gidlund@miun.se)

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet med generell dispens från kravet på svenska. Engelska kurs B, alternativt dokumenterade resultat från något av följande internationella engelsktest:

  • TOEFL med minsta poäng 575 samt betygskrav 4,5 på delprov Written från pappersbaserat test, alt. internetbaserat test med lägst betygsnotering 20 på delprov Written test (TWE) samt ett totalt resultat på 90.
  • ELTS (Academic Training) med minst 6,5 poäng och inget moment under 5,5 poäng.

Särskild behörighet

Se nedan för respektive inriktning: 
Datateknik:
Kandidatexamen/högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp, varav minst 60 hp datateknik och 30 hp matematiska ämnen.
Informatik: Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inom något av områdena beteendevetenskap, samhällsvetenskap, informatik, datateknik, arkivvetenskap eller medie- och kommunikationsvetenskap. 

Ansökan

Ansökan skickas till inriktningsansvarig. Ansökan skall innehålla ditt CV med styrkta betygskopior och behörighet för inriktningen, styrkta språkkunskaper, samt ett ansökningsbrev där du beskriver varför du vill gå utbildningen. Tidigare genomförda självständiga arbeten, t ex examensarbete eller forskningsrapport som åberopas skall insändas. För inriktningar som startar under vårterminen skall ansökningar vara inkomna senast 15 november och för höstterminen senast 15 april.

Urvalskriterier

  • Sökandes kompetens i förhållande till vald ämnesinriktning 
  • Personligt ansökningsbrev  
  • Vetenskaplig kvalité på självständigt arbete inom kandidatexamen eller artikel, utifrån den planerade forskningsinriktningens krav 
  • Studentens analytiska förmåga, förmåga att uttrycka sig skriftligt på engelska och förmåga att arbeta självständigt och i grupp