Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.

Statsvetenskap utgör en enhet inom Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV). Ämnet statsvetenskap är ortsövergripande och finns lokaliserat i Sundsvall och Östersund. I ämnet ges utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Mittuniversitetet är även värduniversitet för Sveriges medverkan i European Values Study  (https://europeanvaluesstudy.eu/).

Statsvetenskap är en aktiv forskningsmiljö under stark expansion. Ämnets forskningsprofil har två inriktningar. Den första avser demokratins förändrade förutsättningar och dess effekter med fokus på relationen mellan väljare och valda. Pågående forskning inom detta område rör exempelvis det ökade stödet för populistiska partier, valdeltagande, politiskt förtroende samt klimat- och miljöattityder. Hur påverkas exempelvis det politiska ansvarsutkrävandet och den demokratiska representationen i en tid av ökad osäkerhet både vad gäller informationstillgång, politiskt missnöje liksom ökad polarisering.

Den andra inriktningen avser policyskapande lokal nivå. Frågor som aktualiseras inom denna forskningsinriktning avser exempelvis: hur policys översätts och konstrueras på lokal nivå, hur variationer i utfall av lokala policys kan förklaras, respektive hur effekter och mekanismer av policyförändring på lokal nivå kan förstås. Frågeställningarna är inte begränsade till specifika politikområden.

Ämnet är knutet till tre starka forskningsmiljöer, Risk and Crisis Research Centre (RCR), Forum för genusvetenskap (FGV), och Demicom.

De utlysta doktorandtjänsterna är inriktade mot något av de ovan nämnda två forskningsinriktningarna. För mer information om ämnets forskning, se ämnets  forskningsstrategi: https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/hsv/vara-amnen/Statsvetenskap/  

Arbetsuppgifter
En doktorand anställs på heltid och ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, där målet är att utveckla förmågan till självständig analys och att författa en doktorsavhandling. Övrig tjänstgöring vid avdelningen som avser undervisning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 procent).

Behörighet
För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande antingen har avlagt en examen i på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskap.

Bedömningsgrunder
Avgörande urvalskriterium för att antas till utbildning på forskarnivå är förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen, tidigare studieresultat samt kvaliteten på inskickad forskningsplan och dess relevans i förhållande till ämnets övergripande forskningsstrategi.

Upplysningar
Upplysningar lämnas av avdelningschef Pär Olausson, par.olausson@miun.se eller tfn 010-142 85 47, ämnesföreträdare Stefan Dahlberg, stefan.dahlberg@miun.se eller tfn 010-142 81 98.

Anställning och tillträde
Anställningen omfattar 100% from 2022-09-01 eller enligt överenskommelse. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Från denna tid avräknas den tid som inte har ägnats åt forskarutbildning. 

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Till ansökan bifogas meritförteckning, styrkta kopior av akademiska dokument, högst två akademiska uppsatser eller artiklar (t.ex. uppsatser författade inom ramen för utbildningen) samt en forskningsplan.


Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-06-10.

 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

 • Anställningens omfattning

  Heltid

 • Tillträde

  2022-09-01 eller enligt överenskommelse

 • Löneform

  Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander

 • Antal lediga befattningar

  1

 • Syssel­sättnings­grad

  100%

 • Ort

  Sundsvall eller Östersund

 • Län

  Ospecificerad arbetsort

 • Land

  Sverige

 • Referens­nummer

  MIUN 2022/1147

 • Facklig företrädare
  1. Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
  2. Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
 • Publicerat

  2022-05-11

 • Sista ansökningsdag

  2022-06-10

Logga in och sök jobbet

Sidan uppdaterades 2022-05-26