Doktorand till Institutionen för utbildningsvetenskap

Institutionen för utbildningsvetenskap

Institutionen för utbildningsvetenskap bedriver utbildning och forskning inom pedagogik. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen samt Samverkan Bästa Skola (SBS). Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning. Vid Institutionen för Utbildningsvetenskap bedrivs i internationellt och nationellt samarbete och regional förankring forskning inom lärarutbildning.

Mittuniversitet och Sundsvalls kommun samverkar i forskningsprojektet;  Hur gör vi med pojkarna? En aktionsstudie med fokus på pojkars skolresultat i St Olofs skola, och projektet sker inom ramen för Programmet Framtidens Välfärd - Vård och Skola och fokusområdet Hälsa och lärande. Vidare förväntas projektet kunna bidra med kunskap som är relevant för pedagogisk forskning och omvårdnadsforskning inom följande områden;

 • Öka lärarnas förståelse för pojkars förutsättningar och behov
 • Stöd att utveckla undervisningsstrategier som främjar pojkarnas skolprestationer.
 • Kunskap om forskningsfältet
 • Metodutveckling.

Projektets specifika syfte är att höja meritvärden hos framförallt pojkarna på den utvalda skolan samt ge lärarna en ökad didaktisk kompetens för att bättre undervisa både pojkar och flickor. Projektet genomförs som aktionsforskning med fokus på undervisningspraktiken. Målbilden för projektet är att öka lärarnas förståelse för pojkars förutsättningar och behov samt ge stöd i utvecklingen av undervisningsstrategier. Vidare avser projektet att arbeta med metodutveckling för att kunna ta fram ett stödmaterial som kan delas med andra skolor efter projektets avslut.

Institutionen för utbildningsvetenskap söker nu en doktorand (doktorandtjänst 2,5 år, senare del) till detta projekt.

Arbetsuppgifter
Som doktorand blir du antagen till forskarutbildning vid institutionen för utbildningsvetenskap i ämnet pedagogik och kommer att tillsammans med handledare ansvara för datainsamling, analys och återrapportering i projektet. Datainsamlingen planeras utgöra grund i kommande avhandlingsarbete.

Behörighet
Behörig att antas till forskarutbildningen i ämnet är den som uppfyller kraven för allmän behörighet och särskild behörighet samt i övrigt bedöms ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörigheten anges med i enlighet med det som finns angivet i antagningsordningen och ämnets allmänna studieplan: 

Allmän behörighet anges i antagningsordningen, https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/utbildning-pa-forskarniva/antagning/antagningsordning-utb-pa-forskarniva.pdf

Allmän behörighet och särskild behörighet anges i ämnets allmänna studieplan, https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/forskarutbildning/allmanna-studieplaner/pedagogik/allman-studieplan-i-pedagogik-2022-01-27.pdf

Bedömningsgrund
Vi kommer att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:

God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. God förmåga att självständigt planera och organisera arbetet. Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer och nätverk. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska. God förmåga att hantera krav och motgångar.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.

Anställning och tillträde
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två och ett halvt års studier på 80 % och beräknas leda fram till en licentiatexamen i ämnet Pedagogik. Förutom forskarutbildning som omfattar 80% av heltid kan andra uppgifter (tex undervisning) om 20% ingå i anställningen som då motsvarar heltidstjänst.

Anställningen omfattar 100% med tillträde 2022-09-01.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

För mer information
För närmare upplysningar om de utlysta tjänsterna, ta kontakt med: Marcia Håkansson Lindqvist prefekt vid institutionen telefon 010-142 7849 marcia.hakanssonlindqvist@miun.se eller Lena Boström, projektledare och professor i pedagogik, telefon 010-142 82 63 lena.bostrom@miun.se

Ansökan

Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

Personligt brev CV Intyg/betyg och övriga styrkta merithandlingar du som sökande vill åberopa Intressebeskrivning där du redogör för ditt forskningsintresse och den angivna inriktningen i den utlysta tjänsten, samt dina förväntningar på forskarutbildningen. Examensarbete eller magister/masterarbete.


Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-07-14.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

 • Anställningens omfattning

  Heltid

 • Tillträde

  2022-09-01

 • Löneform

  Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander

 • Antal lediga befattningar

  1

 • Syssel­sättnings­grad

  100%

 • Ort

  Sundsvall

 • Län

  Västernorrlands län

 • Land

  Sverige

 • Referens­nummer

  MIUN 2022/1531

 • Facklig företrädare
  1. Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
  2. Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
 • Publicerat

  2022-06-23

 • Sista ansökningsdag

  2022-07-14

Logga in och sök jobbet

Sidan uppdaterades 2022-07-02