Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskaper

Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).

Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun samverkar i forskningsprojektet; Elevhälsoarbetet; elevers hälsa och lärande i grundsärskolan, och projektet sker inom ramen för Programmet Framtidens Välfärd - Vård och Skola och fokusområdet Hälsa och lärande. Vidare förväntas projektet kunna bidra med kunskap som är relevant för omvårdnad och pedagogisk forskning inom följande områden;

 • Elevers lärande och hälsa i grundsärskolans kontext
 • Skolsituation och lärmiljöer för elever i grundsärskolan
 • Elevhälsans arbete inom grundsärskolan

Vidare förväntas projektet kunna bidra med kunskap som är relevant för ämnet omvårdnads forskning- och utbildningsstrategi inom följande områden;

 • Personcentrerad vård
 • Säker evidensbaserad vård och förbättringskunskap
 • Informatik och samverkan i team.

Projektets fokus är elevers skolsituation, hälsa, välbefinnande och lärande samt elevhälsans arbete i grundsärskolan åk 7–9 vid Haga skola i Sundsvalls kommun. Det övergripande syftet är att undersöka, beskriva och identifiera förbättringar och utvecklingsmöjligheter inom ovan nämnda områden med fokus på hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbetet i grundsärskolan under ett till två läsår. Målgrupp är elever i grundsärskolan åk 7–9, deltagare från lokala och centrala elevhälsoteam vid grundsärskolan vid Haga skolan i Sundsvalls kommun. Målet för projektet är att stärka elevernas skolsituation och främja elevers hälsa, välbefinnande och lärande samt även stärka och utveckla elevhälsans främjande arbete på lokal och central nivå avseende särskolan.

Institutionen för hälsovetenskaper söker nu en doktorand till detta projekt.

Arbetsuppgifter
Som doktorand blir du antagen till forskarutbildning vid institutionen för hälsovetenskaper i ämnet omvårdnad. Du kommer tillsammans med handledare ansvara för att delta i ett forskningsprojekt som innefattar datainsamling, analys och återrapportering av resultat. Datainsamlingen planeras utgöra grund i kommande avhandlingsarbete.

Behörighet: 7 kap 39 § Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 1. avlagt en examen på avancerad nivå,
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (SFS 2010:1064)

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökande skall vara legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad. Meriterande erfarenhet av barn och unga samt särskolans kontext

Bedömningsgrund: Vi kommer att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:

 • God förmåga att självständigt planera och organisera arbetet.
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer och nätverk.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
 • God förmåga att hantera krav och motgångar.
 • God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning

Anställning
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två och ett halvt års studier på 80 % och beräknas leda fram till en licentiatexamen i ämnet Omvårdnad. Förutom forskarutbildning som omfattar 80% av heltid kan andra uppgifter (tex undervisning) om 20% ingå i anställningen som då motsvarar heltidstjänst.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningen och tillträde
Anställningen omfattar 100% inom Institutionen för Hälsovetenskaper som forskarstuderande med tillträde enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Information
För närmare upplysningar om de utlysta tjänsterna, ta kontakt med: Marie Häggström, prefekt och docent, telefon 010-142 86 69 marie.haggstrom@miun.se eller Malin Rising Holmström, ämnesansvarig för omvårdnad och docent, telefon 010-142 84 23 malin. rising-holmstrom@miun.se

Ansökan
Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

 • Personligt brev
 • CV
 • Intyg/betyg och övriga styrkta merithandlingar du som sökande vill åberopa
 • Intressebeskrivning där du redogör för ditt forskningsintresse och den angivna inriktningen i den utlysta tjänsten, samt dina förväntningar på forskarutbildningen.
 • Examensarbete C och D.


Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-06-30.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

 • Anställningens omfattning

  Heltid

 • Tillträde

  Enligt överenskommelse

 • Löneform

  Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander

 • Antal lediga befattningar

  1

 • Syssel­sättnings­grad

  100%

 • Ort

  Sundsvall

 • Län

  Västernorrlands län

 • Land

  Sverige

 • Referens­nummer

  MIUN 2022/1110

 • Facklig företrädare
  1. Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
  2. Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
 • Publicerat

  2022-05-11

 • Sista ansökningsdag

  2022-06-30

Logga in och sök jobbet

Sidan uppdaterades 2022-05-26