Forskare vill se nytt fokus på orsaker till pojkars skolprestationer

Mån 15 apr 2019 08:39

Pojkar som presterar sämre i skolan bör uppmärksammas än mer i framtida forskning. Det menar forskaren Ingela Åhslund som i sin licentiatavhandling också efterlyser att även lärarnas val av undervisningsmetod och själva lärmiljön studeras mer ingående.

Skolryggsäck

– I flera länder i västvärlden är flickors skolprestationer överlägsna pojkars och Sverige är det land i Norden där skillnaderna är störst. Det finns mycket forskning gjord kring detta, men den har till största delen handlat om att titta närmare på pojkgruppen. Jag menar att det finns anledning att bredda forskningen eftersom resultatet i mina studier visar på att läraren och undervisningen har betydelse för pojkars skolresultat, säger Ingela Åhslund.

Ingela Åhslund är till vardags biträdande rektor och hennes forskningsstudie har genomförts i samarbete mellan Sundsvalls och Timrå kommuner och Mittuniversitetet. Studien omfattar observationer, enkäter, och intervjuer med pojkar och lärare i årskurs 4-6, liksom litteraturstudier av tidigare forskning. Det resultaten pekar på är att förväntningar, förhållningsätt och arbetssätt påverkar och i viss utsträckning också villkorar pojkars möjligheter att lyckas i sina studier.

– När lärarna beskrev sina undervisningsmetoder handlade det ofta om gruppgenomgångar följt av enskilt arbete. Samtidigt finns det forskning som visar att enskilt arbete ställer höga krav på självdisciplin hos eleven, vilket lärarna vittnade om att många pojkar har svårt med. Konsekvensen av det här kan bli en ond cirkel där undervisningsmetoden missgynnar pojkar och i vissa fall hjälper till att förstärka ett utmanande beteende och sänker deras motivation, säger Ingela Åhslund.  

I avhandlingen konstateras att det krävs ytterligare forskning för att synliggöra andra aspekter och ge en djupare förståelse för det som händer i klassrummet, till exempel observationsstudier och studier som undersöker både elevernas och lärarnas upplevelser.

– Jag vill att min avhandling ses som ett inlägg i diskussionen om likvärdighet och jämställda villkor i skolan. Det är också viktigt att poängtera att min avhandling inte har berört flickor som har olika svårigheter i skolan. Det är så klart också ett angeläget forskningsområde, men det faller inte inom ramen för denna licentiatuppsats, säger Ingela Åhslund.

Avhandlingen - i sin helhet - kan läsas här.

Kontaktperson:
Ingela Åhslund, forskare/kommunlicentiand, Mittuniversitetet, 010-142 86 76, ingela.ahslund@miun.se

 


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-04-17