Ändrat utbud av specialistutbildningar inom vården

Mittuniversitetets översyn av utbudet av specialistutbildningar inom vården är nu genomförd och rektor har beslutat att tre specialistinriktningar blir kvar.

Miunskylt-1 foto Pelle Fredriksson.jpg

De specialistinriktningar som blir kvar är barnsjuksköterska, distriktsjuksköterska och psykiatrisjuksköterska medan specialistinriktningarna ambulanssjuksköterska, intensivvårdssköterska samt barnmorskeprogrammet läggs ner. Även sedan tidigare vilande specialistprogram läggs i och med detta beslut ned. Det formella beslutet fattades vid rektors beslutsmöte idag.

Processen har pågått under vårterminen och Mittuniversitetet har haft ett flertal möten med Region Västernorrland och Region Jämtland/Härjedalen under processens gång.

− Vi är ett relativt litet lärosäte med mindre forskningsmedel och färre lektorer än de större lärosätena och har därför inte förutsättningar att ha flera olika inriktningar med hög kvalitet. Vi måste helt enkelt profilera oss för att säkra tillgången till rätt kompetens och bibehålla kvaliteten på de utbildningar som blir kvar, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

För att kunna utbilda framtidens specialister krävs tillgång till lärare som är disputerade och har specialistkompetens inom ämnet. Bedömningen är att det på sikt kommer att saknas kompetens eller att det är för liten tillgång till VFU-platser till de inriktningar som nu läggs ner. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är förlagd till olika vårdorganisationer i främst Jämtlands- och Västernorrlands län och innebär att studenten genomför handledd praktik.

− Vi är medvetna om sjukvårdssektorns behov av personal och vi har förståelse för att åtgärden kan väcka reaktioner. Vi har utbildningar av god kvalité idag, men vi kan inte riskera att vi inte klarar Universitetskanslersämbetets kommande granskning och därmed försätta universitetet och regionen i en situation där vi saknar vårdutbildningar, säger Anna Olofsson, dekan Humanvetenskapliga fakulteten.

De specialistutbildningar som berörs omfattar cirka 50 platser per år. Studenter som redan studerar vid dessa utbildningar berörs inte, deras utbildning fortlöper som planerat. Sjuksköterskeutbildningen, med cirka 240 platser per år, berörs inte heller.

− Vi har haft diskussioner med andra lärosäten för att hitta lösningar för barnmorskeprogrammet. Det kan bland annat handla om att upprätta studiegrupper och VFU-platser i Sundsvall och Östersund för att underlätta för studerande från vår region att fortbilda sig, säger Anna Olofsson.

Kontaktpersoner:
Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet, 010-142 86 40
Anna Olofsson, dekan Humanvetenskapliga fakulteten, 070-680 30 32