Biologiprofessor kritisk till EUs nya strategi

I ett inlägg i tidskriften Science riktar en grupp forskare kritik mot EUs nya tioåriga strategi för biologisk mångfald. En av forskarna är Bengt-Gunnar Jonsson, professor i biologi vid Mittuniversitetet.

Skog2-Ronney Wickzell.jpg
Forskarna lyfter fram svagheter med den nya strategin for Biologisk mångfald till 2030 som EU lanserade i slutet av maj. Foto: Mittuniversitetet.

− Det anges att man inom EU ska plantera tre miljarder nya träd som en del av att förbättra naturmiljön i Europa. Vid en första anblick kan det möjligen låta bra, men det finns brister och obesvarade frågor i strategin och vi befarar att man i värsta fall gör naturvården en björntjänst med den nya strategin, säger Bengt-Gunnar Jonsson, professor i biologi vid Mittuniversitetet.

I sitt inlägg lyfter forskarna fram några av de svagheter som man upplever med den nya strategin for Biologisk mångfald till 2030 som EU lanserade i slutet av maj.

Forskarna menar bland annat att EU måste precisera vilken typ av träd som ska planteras och var detta ska ske. I inlägget uttrycker forskarna oro för att det kan handla om träd som inte naturligt förekommer i våra länder och konstaterar att Sverige idag har mer än en halv miljon hektar skogar med contortatall. I andra delar av Europa planteras douglasgran och sitkagran i stor skala.

− Träden växer visserligen bra men utgör i sig ett hot mot den biologiska mångfalden som är beroende av naturliga skogar. Man måste också ställa sig frågan om det alltid är rätt att plantera för att skapa mer skog? Ett annat alternativ är att tillåta naturlig föryngring med de inhemska trädslag som finns tillgängliga för då uppstår ofta en mer naturlig förändring över tid där olika trädslag avlöser varandra, menar Bengt-Gunnar Jonsson.


Bengt-Gunnar Jonsson, professor i biologi, vid Mittuniversitetet. Foto: Mittuniversitetet.

Inlägget i Science har Bengt-Gunnar Jonsson skrivit tillsammans med de polska forskarna Nuria Selva och Przemysław Chylarecki, båda verksamma vid Polens vetenskapsakademi, samt Pierre L. Ibisch, vid Eberswaldes universitet för hållbar utveckling.

− EUs biodiversitetsstrategi anger att en skogsstrategi ska tas fram under nästa år och det blir då helt avgörande att de kritiska frågorna kring skogslandskapet i stort och specifikt kring de tre miljarder nya träden får en allsidig belysning som säkerställer att det blir verklig naturvårdsnytta av insatsen, säger Bengt-Gunnar Jonsson.

Länk till artikeln i Science: https://science.sciencemag.org/content/368/6498/1438.2

Kontaktperson:
Bengt-Gunnar Jonsson, professor i biologi, Mittuniversitetet, 010-142 89 41, bengt-gunnar.jonsson@miun.se