Miljoner till forskning om förbättrade vårdkedjor

Spara favorit 10 apr april 2017

Familjen Kamprads stiftelse beviljar fyra miljoner kronor till forskning vid Mittuniversitetet för säkrare och effektivare vårdkedjor.

Svårt sjuka patienter förflyttas ofta i vårdkedjan, vilket innebär en påfrestning och vissa risker för både patienter och personal. Det övergripande syftet med projekt är att skapa ny kunskap om hur effektivitet och kvalitet i hälso- och sjukvårdens vårdkedja kan förbättras, med fokus på ledarskap, vårdkontinuitet, säkerhetskultur och lärande.

- Projektet fokuserar främst på en skör del i vårdkedjan; patientomflyttningar mellan intensivvårdsavdelningar och allmänna vårdavdelningar. Förberedelser och organisering i samband med en omflyttning är viktig för personen som förflyttas, men också för hälso- och sjukvårdsekonomin, eftersom en intensivvårdsplats är kostsam och platserna få, säger Ingela Bäckström, projektledare och docent i kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet.

Projektet kommer att drivas som ett tvärvetenskapligt projekt mellan ämnena omvårdnad och kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet och planerar samverkan med Landstinget i Västernorrland samt Region Jämtland Härjedalen.

- Projektet ska ge ny kunskap om, och hur förbättrade processer och säkerhetskulturer kan resultera i minskade återinläggningar och färre oönskade händelser i samband med patientförflyttningar, säger Ingela Bäckström.

Projektet hoppas uppnå kunskap som kan ge patienter en bättre och säkrare vård med mindre lidande och minskad stress. Personalen kan få en mindre stressig arbetsmiljö och närstående en mindre påfrestande situation - vilket i sin tur kan leda till minskade samhällskostnader.

Familjen Kamprads stiftelse beviljade nyligen projektet ”Ökad kvalitet och effektivitet i vårdkedjor” medel om fyra miljoner kronor under projekttiden 2018-2020.

Kontakt

Ingela Bäckström, projektledare, 
010-142 83 86, e-post: ingela.backstrom@miun.se

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.