Är friluftslivet i fjällen jämställt?

Fre 07 sep 2018 07:50

Sverige är ett av världens mest jämställda länder inom många områden, men när det kommer till aktiviteter i fjällen är genusskillnaderna märkbara. Detta gäller både i svenskarnas friluftsvanor och i hur friluftsaktiviteter porträtteras. Det visar en studie från turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitetet.

Fjällvandrare
Studien visar att män till stor del porträtteras i utmanande miljöer medan kvinnor i större utsträckning skildras i lugna miljöer. Foto: Börjes Kalle Skarefjäll.

– En ojämlik representation av friluftslivsaktiviteter kan vara ofördelaktig för både kvinnor och män eftersom den sätter en ram för hur kvinnor och män ”ska vara” när de besöker fjällen, vilket kan begränsa människor i deras val av friluftsaktiviteter, säger Kristin Godtman Kling som genomfört studien.

Studien tar avstamp i en stor undersökning om svenskarnas friluftsvanor. Utifrån den har forskarna fokuserat på om det finns skillnader i vilka friluftslivsaktiviteter som kvinnor och män deltar i. Undersökningen slår fast att flera av de undersökta aktiviteterna visar på statistiskt säkerställda skillnader mellan könen. Bland dessa aktiviteter finns både nyare former av friluftsliv, som mountainbikecykling och trail-löpning, och mer traditionella aktiviteter som jakt och fiske. Av de aktiviteter som visade på skillnader utfördes alla utom en i högre uträckning av män än av kvinnor. Den enda aktiviteten som fler kvinnor än män deltog i var picknick och grillning i naturen.

– I undersökningen såg vi att hälften av de som planerar att besöka fjällen hämtar information på internet. Därför har vi också gjort en analys av webbsidorna hos de fem största fjälldestinationerna; Funäsfjällen, Idre fjäll, Sälen, Vemdalen och Åre. Vi ville titta på hur de porträtterar män och kvinnor, säger Kristin Godtman Kling.

Studien visar att destinationerna till stor del visar upp en stereotyp bild av män och kvinnor. Männen porträtteras i utmanande miljöer medan kvinnor i större utsträckning skildras i lugna miljöer. Männen utför också oftare trendiga och actionfyllda aktiviteter – som rafting och mountainbikecykling.

– En sådan porträttering är problematisk av flera anledningar. Att återge stereotypa normer ger män bättre verktyg för att delta och känna sig mer bekväma i friluftslivet. Kvinnor får färre ”förebilder” och kan därmed känna sig osäkra och kanske undvika vissa aktiviteter av rädsla för att inte passa in, säger Kristin Godtman Kling.


Studien är nyligen publicerad i en artikel i den vetenskapliga journalen ”Current Issues in Tourism”. Författarna ställer frågan om det kan finnas ett samband mellan porträtteringen av aktiviteter på fjälldestinationernas webbsidor och de aktiviteter som kvinnor och män faktiskt deltar i. Till exempel så visade undersökningen att fler män än kvinnor cyklar mountainbike och det var nästan dubbelt så många män än kvinnor som porträtterades när de utförde denna aktivitet. Liknande samband gäller för exempelvis fiske och trail-löpning. 

– Även om detta är en relativt liten studie indikerar den att friluftsliv till fjälls i många fall inte är jämställt och att detta återges i bilder på fjälldestinationernas webbsidor. Det är naturligtvis svårt att veta vad som är orsak och vad som är verkan, men det kan vara viktigt att reflektera kring hur porträttering av friluftsaktiviteter kan påverka svenskarnas friluftsvanor ur ett jämställdhetsperspektiv, säger Kristin Godtman Kling.

Artikel:
Godtman Kling, K. , Margaryan, L. & Fuchs, M. (2018). (In) equality in the outdoors : gender perspective on recreation and tourism media in the Swedish mountains. Current Issues in Tourism,

http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1231624&dswid=-1694

Kontaktperson:
Kristin Godtman Kling, doktorand på Mittuniversitetet,
kristin.godtman-kling@miun.se, 010-142 78 51


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2018-09-17