Mittuniversitetet stärker ägarstyrningen av holdingbolagen

Tor 24 jan 2019 08:55

Mittuniversitetet kommer att stärka sin ägarstyrning av MIUN Holding och dess dotterbolag. Det är ett resultat av den granskning som Riksrevisionen löpande gör av Mittuniversitetets verksamhet.

Vinterexteriör Campus Östersund

− Det är en värdefull genomlysning med förslag på åtgärder inom flera områden och vi delar slutsatsen om att vi behöver ha en starkare ägarstyrning. Vi vill själva dessutom gå djupare i granskningen vilket innebär att vi tillsätter en egen utredning, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Det var 2012 som Mittuniversitetet fick regeringens tillstånd att bilda ett holdingbolag, MIUN Holding AB, som också omfattar tre dotterbolag. Riksrevisionen konstaterar i sin löpande granskning att Mittuniversitetet:
- bör anpassa ägardirektiven till regeringens riktlinjer och den av regeringen beslutade bolagsordningen för MIUN Holding AB
- ska se till att MIUN Holding AB alltid samråder vid väsentliga transaktioner som exempelvis förvärv
- ska se till att ägardirektivet alltid formellt fastställs på bolagsstämman för att det ska bli bindande för bolaget och dess ledning
­- ska säkerställa att holdingbolagets redovisning speglar Mittuniversitetets uppfattning om verksamheten och att den även beslutas av Mittuniversitetets styrelse

− Vi konstaterar att Riksrevisionen finner brister och risker i det sätt som holdingbolaget hanteras idag. Jag noterar också att Riksrevisionen nyligen beslutat att inleda en generell granskning av holdingbolag på ett flertal lärosäten i landet, vilket är bra, säger Peter Nygårds, styrelseordförande för Mittuniversitetet.

Ytterligare en effekt av Riksrevisionens granskning är att Mittuniversitetet nu tillsätter en egen utredning för att djupare genomlysa verksamheten i de olika koncernbolagen i MIUN Holding AB. Syftet är att utreda om de olika koncernbolagens verksamhet ligger inom ramen för Mittuniversitetets uppdrag som myndighet och följer de regler och riktlinjer som gäller.

I MIUN Holdings olika dotterbolag ligger dels investeringar i bolag eller innovationer som hör till holdingbolagets ursprungliga syfte, att kommersialisera nyttigheter från universitetet, dels ett samarbete kring att förbättra integrationen av invandrade akademiker samt olika samarbeten kring regional utveckling. En första, muntlig rapport från den egna genomlysningen presenteras för styrelsen 20 februari.

− Styrelsen vill ha bättre insyn även i de olika koncernbolagen för att få klarlagt om den verksamhet som bedrivs ligger i linje med universitetets uppdrag, säger Peter Nygårds, styrelseordförande för Mittuniversitetet.

Kontaktpersoner:
Peter Nygårds, styrelseordförande, 070-690 16 00
Anders Fällström, rektor, 010-142 86 40


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-01-24