Enorm tillväxt i svensk turismforskning senaste åren

Tis 22 okt 2019 10:39

Turism och resande har ökat världen över de senaste decennierna och detsamma gäller turismforskningen. En genomlysning av trettio års forskning av Sandra Wall-Reinius, forskare vid turismforskningscentret ETOUR, visar på en brant tillväxtkurva och att hållbar utveckling är det hetaste forskningsämnet för dagen.

Omslag till årsboken Ymer
Resultatet av genomlysningen presenteras i årsboken Ymer som ges ut av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi.

– Turismnäringen har vuxit kraftigt under de senaste årtiondena, vilket också avspeglas i den mängd forskning som bedrivs, säger Sandra Wall-Reinius, docent i kulturgeografi och forskare vid turismforskningscentret ETOUR på Mittuniversitetet.

– Turism är en betydande del av och drivkraft i den globaliserade ekonomin och konsumtionssamhället där den bidrar till social, ekonomisk och miljömässig förändring, fortsätter Sandra Wall-Reinius.

Mellan 1989 och 2018 har svenska forskare publicerat drygt 1000 forskningsartiklar om turism i internationella tidskrifter. Flest artiklar har publicerats vid Lunds universitet, Mittuniversitetet, Umeå universitet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet. Under åren 1989-2004 publicerades totalt 84 artiklar, men på senare år är utvecklingen exceptionell.

– Bara under den senaste femårsperioden har det publicerats 411 artiklar vid svenska universitet i internationella tidskrifter och det är fem gånger så många artiklar som under de 15 första åren av den period vi har studerat, menar Sandra Wall-Reinius.

Majoriteten av artiklarna som publicerats under den senaste femårsperioden är skrivna av kulturgeografer. Ett genomgående tema i dessa artiklar är hållbar utveckling.

– Det finns studier som fokuserar på samarbeten mellan myndigheter och lokala aktörer samt de som betonar vikten av att involvera lokalbefolkning i turismutvecklingen, eftersom dessa faktorer har konstaterats vara en framgångsfaktor för att uppnå en mer hållbar turismutveckling. En annan del av studier kring hållbar utveckling handlar om klimatförändringar, säger Sandra Wall-Reinius.

Ett annat intresseområde för många kulturgeografer är olika aspekter av destinationsutveckling. Dessa studier belyser allt ifrån bilder av platser till policy, planering och förvaltning.

I årsboken Ymer, som ges ut av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, presenterar Sandra Wall-Reinius och Susanna Heldt Cassel vid Högskolan Dalarna, resultatet av genomlysningen. De ger en introduktion till svensk turismforskning som bedrivs av geografer och antropologer och sedan har de bjudit in en rad forskare som fått skriva olika kapitel i boken.

– De olika kapitlen exemplifierar hur turism kan utveckla och förändra platser - ekonomiskt, miljömässigt och socialt - i Sverige och genom svenska resenärers turistande utomlands. Forskarna synliggör möjligheter och utmaningar som turism ger upphov till och hur turism kan förstås som ett globalt och samtidigt lokalt fenomen, säger Sandra Wall-Reinius.

Läs Introduktion till turism och svensk turismforskning som är en del av årsboken Ymer 2019.

Kontaktperson:
Sandra Wall-Reinius, docent i kulturgeografi och forskare vid turismforskningscentret ETOUR på Mittuniversitetet, sandra.wall-reinius@miun.se, 010-142 82 46


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-11-11