Åtgärdspaket ska stärka lärarutbildningarna

Tis 16 apr 2019 13:21

Mittuniversitetet intensifierar utvecklingsarbetet för att stärka lärarutbildningarna som ett resultat av Universitetskanslersämbetets genomlysning. Det sker bland annat genom en ökad satsning på personalrekryteringar och genom stärkt koppling mellan lärarutbildningarna och relevant forskning vid Mittuniversitetet.

Exteriör Campus Sundsvall

− Vi tar synpunkterna kring våra utbildningar på största allvar och det är vårt ansvar att använda genomlysningen som vägledning. Vi har redan påbörjat en översyn av organisationen och det arbetet tar fart på allvar nu. Under det kommande året ska vi genomföra de åtgärder som behövs för att stärka utbildningarna och komma tillrätta med de brister som påtalas, säger Peter Degerman, vice dekan för lärarutbildningarna på Mittuniversitetet.

Till grund för Mittuniversitetets utvecklingsarbete ligger en utvärdering som Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har genomfört. För Mittuniversitetets del omfattar granskningen inriktningarna förskollärare, årskurs 1-3, årskurs 4-6 samt lärare som ska arbeta i fritidshem. Universitetskanslersämbetet konstaterar i sin utvärdering att förutsättningar, utformning, genomförande och resultat för inriktningarna inte är tillfredsställande. Däremot bedöms studentperspektiv, arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.

− Det är av yttersta vikt att våra lärarutbildningar håller god kvalitet och nu skärper vi vårt utvecklingsarbete. Skolsektorn står inför stora utmaningar eftersom det råder lärarbrist på de allra flesta håll i landet och vår roll är att förse regionen och skolsektorn med kompetent personal, säger Peter Degerman.

Omkring hälften av landets lärarutbildningar har brister som måste åtgärdas under det kommande året. Totalt har utvärderingen omfattat 67 utbildningar. Av de 19 förskollärarutbildningar som har utvärderats får 8 omdömet ifrågasatt kvalitet. Inom grundlärarutbildningar med inriktning mot fritidshem får 4 av 12 utbildningar omdömet ifrågasatt kvalitet. Inom grundlärarutbildningen med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 får 11 av 18 utbildningar ifrågasatt kvalitet och på grundlärarutbildningen med inriktning mot årskurs 4-6 får 9 av 18 utbildningar omdömet ifrågasatt kvalitet.

För Mittuniversitetets del handlar de åtgärder som ska genomföras främst om fler rekryteringar av forskare och lärare, att åstadkomma en närmare koppling mellan lärarutbildningarna och forskning samt att utveckla de olika utbildningsformerna som finns för lärarutbildningarna.

− Var och en av oss som får kritik har ett långsiktigt, omfattande och i vissa stycken tufft arbete framför oss för att möta de krav som Universitetskanslersämbetet ställer. De som studerar lärarutbildningar på Mittuniversitetet just nu kommer också att kunna ta del av de förbättringar som genomförs, säger Peter Degerman.

– Vi är halvvägs igenom utvärderingen av kvaliteten på dessa lärarutbildningar och lärosätena har nu ett år på sig att rätta till de brister som bedömargrupperna har identifierat. Det här kan alltså inte ses som en slutgiltig temperaturmätning av lärarutbildningarna, säger Anders Söderholm, generaldirektör för UKÄ, i ett pressmeddelande från Universitetskanslersämbetet.

Senast 15 april 2020 ska Mittuniversitetet redogöra för Universitetskanslersämbetet hur bristerna åtgärdas.

Kontaktperson:
Peter Degerman, vice dekan för lärarutbildningarna på Mittuniversitetet, peter.degerman@miun.se, 072-506 58 22


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2019-04-16