2900 politiker frågas ut om sitt ansvar för att främja hälsa

Tor 02 maj 2019 07:39

Alla politiker i de fyra nordligaste länen i Sverige får nu chansen att medverka i en ny studie om hälsofrämjande arbete.

Websändning regionfullmäktige JH
Från webbsändningen av regionfullmäktige i Östersund i mitten av april.

I den speciellt framtagna enkäten från forskare vid Mittuniversitetet ska de svara på frågor om vilket ansvar och vilka möjligheter de själva har för att bidra till en bättre hälsa hos befolkningen.

– Det forskas väldigt mycket kring hälsa, dels för att det är viktiga frågor för samhället och för individen, men också för att det är en komplex fråga. Vi menar att det krävs mer forskning kring vilken roll attityder och beteende hos våra folkvalda spelar för det hälsofrämjande arbetet och därför genomför vi studien, säger Sara Svanholm, doktorand vid Institutionen för hälsovetenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

Hälsa är komplext och påverkas av många olika faktorer i samhället, allt från individuella levnadsvanor, sociala nätverk, levnads- och arbetsvillkor i samhället samt generella förutsättningar gällande socioekonomi, kultur och omgivande miljö. Det politiska sammanhanget och samhällets strukturer har i forskning visat sig vara viktiga faktorer för befolkningens hälsa.

I den framtagna enkäten får politikerna bland annat svara på om man anser sig ha tillräckliga kunskaper för att bedöma om de politiska besluten påverkar befolkningens hälsa samt om man tycker att effekter på befolkningens hälsa är viktiga när man ska ta ställning i politiska beslut.

– Vi kommer också att vilja ha konkreta besked, som till exempel om man under de senaste tre månaderna faktiskt har diskuterat inom sin politikgrupp hur befolkningens hälsa påverkas av de politiska beslut som fattas, säger Sara Svanholm.

För att få en helhetsbild har enkäten skickats till alla politiker (ordinarie ledamöter och ersättare) i kommunfullmäktige och regionfullmäktige i de fyra nordligaste länen i Sverige: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Det är helt frivilligt att delta i studien och svaren kommer inte att kunna spåras. Resultaten från enkäten kommer att bidra med ny kunskap som kan användas i förbättringsarbeten i politiskt styrda organisationer.

– Frågorna gäller befolkningen generellt, men med ett specifikt fokus på nyanlända eftersom det är en grupp som vi vet drabbas av ojämlikheter i hälsa. Min förhoppning är att studien hjälper till att öka medvetenheten om att flertalet politiska beslut i slutändan har betydelse för befolkningens hälsa. Och jag hoppas att så många som möjligt svarar på enkäten, säger Sara Svanholm.

Kontaktperson:
Sara Svanholm, doktorand vid Institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet, 010-142 82 87, sara.svanholm@miun.se


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-01-28