”Att kvinnor erbjuds stöd får inte mäns våld att upphöra”

Tor 06 feb 2020 08:03

I en ny avhandling från Mittuniversitetet riktas kritik mot hur samhället arbetar med mäns våld mot kvinnor.

Helena Hoppstadius läser
I Helena Hoppstadius avhandling har drygt 150 socialarbetare i tre olika kommuner i landet svarat på en mängd frågor om sitt arbete. Foto: Pelle Fredriksson, Mittuniversitetet.

Avhandlingen lyfter fram brister i de utbildningsmaterial som socialarbetare idag använder som stöd och studien visar också att de upplever sig sakna tillräcklig kunskap för att arbeta med frågorna.

− Jag kan konstatera att det behövs mer forskning kring vilken kunskap socialarbetare använder i utredningsarbetet när män utsatt kvinnor för våld. Enkätsvaren i min studie tyder också på att det är viktigt att studera hur socialarbetare talar om mäns våld mot kvinnor, både i mötet med kollegor och med utsatta kvinnor samt vilka konsekvenser detta får, säger Helena Hoppstadius, forskare i socialt arbete på Mittuniversitetet.

I avhandlingen, ”Mäns våld mot kvinnor : Diskurser och kunskap i det sociala arbetets praktik”, har drygt 150 socialarbetare i tre olika kommuner i landet svarat på en mängd frågor om sitt arbete. I enkäten får de bland annat redogöra för i vilken omfattning de har tagit del av nio publikationer från Socialstyrelsen som rör våld mot kvinnor. Helena Hoppstadius har dessutom analyserat fem utbildningsmaterial från Socialstyrelsen som har tagits fram sedan regeringen 2007 antog en handlingsplan för att arbeta med mäns våld mot kvinnor.

− Trots att majoriteten av de tillfrågade upplever sig sakna tillräcklig kunskap om hur de ska arbeta med den här typen av frågor är det, paradoxalt nog, 35 procent av de tillfrågade som inte har tagit del av någon av de nio efterfrågade publikationerna. Det material som används av flest personer är en handbok om våld som knappt hälften av de svarande säger sig ha läst, säger Helena Hoppstadius.

Helena Hoppstadius menar också att det brister i själva utbildningsmaterialen eftersom de inte fäster någon särskild vikt vid de strukturella orsakerna till våldet. Istället redogörs för kvinnors situation och svårigheter på ett sätt som leder till att våldet riskerar att tolkas som ett individuellt problem för vissa kvinnor.

− Trots att regeringen så sent som 2018 konstaterade att mäns våld är det största hindret mot ett jämställt samhälle ges de strukturella orsakerna till våldet alltjämt en undanskymd plats och fokus fästs på hur vi ska hjälpa kvinnor efter våldet. Att kvinnor erbjuds stöd är centralt men det får inte mäns våld att upphöra, säger Helena Hoppstadius.

Sammanfattningsvis visar studien att trots att socialarbetarna både är välutbildade och har deltagit i vidareutbildning, upplever de att de har kunskapsbrister gällande våld i nära relationer, framför allt om specifika behov hos målgrupper, men också om hur de ska ge stöd till män som utsatts för våld och vid samkönat våld.


− Jag har studerat tre kommuner, men det finns ju 287 kommuner till i landet. Min förhoppning är att avhandlingen ska leda till att socialchefer runtom i Sverige ställer sig frågor som ”hur arbetar vi med de här frågorna?” och ”har mina socialarbetare tillräcklig kunskap för att motverka mäns våld?”, säger Helena Hoppstadius.

Avhandlingen kan laddas ner här.

Kontaktperson:
Helena Hoppstadius, forskare i socialt arbete, Mittuniversitetet, helena.hoppstadius@miun.se, 010-142 82 54


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-02-06