Över 1000 svar på fem dagar – studie om Coronakrisen väcker stort intresse

Tor 02 apr 2020 08:53

Risk- och krisforskningscentrum, RCR, vid Mittuniversitetet undersöker människors tillit till regering, myndigheter och media under pandemin COVID-19. Över 1000 svar från olika delar av världen har hittills kommit in.

Webbsida enkät
Enkäten sprids på tio olika språk och finns tillgänglig på Mittuniversitetets hemsida. Foto: Mittuniversitetet.

− Till dags dato har jag fått in svar från samtliga kontinenter förutom Antarktis. I samband med att allt fler länder i världen införde restriktioner blev jag nyfiken på vilken tillit människor har till regering, myndigheter och media och nu vill jag fånga människors uppfattningar medan krisen pågår, säger Minna Lundgren, forskare vid RCR, Risk- och krisforskningscentrum.

Studien genomförs med hjälp av en enkät och intresset har varit stort. Under de fem första dagarna sedan enkäten gjordes tillgänglig online via plattformen Netigate har den besvarats av mer än 1000 personer. För att få ytterligare perspektiv och inte enbart avgränsa deltagandet till personer som talar svenska har enkäten översatts till engelska, franska, tyska, ryska, och georgiska. Översättningar till turkiska, arabiska, spanska och italienska är klara inom kort.

− Eftersom identiska enkäter sprids på tio olika språk kan det bli möjligt att få kunskap om hur människor som bor i Sverige, men väljer att svara på ett annat språk än svenska och därmed förmodligen inte har svenska som förstaspråk hyser tillit till regering, myndigheter och medier samt hur de uppfattar risker. Den kunskapen är viktig för framtida hantering av kriser som påverkar hela befolkningen, säger Minna Lundgren.

Enkäten har 35 frågor och inleds med frågor om tillit till regering och expertmyndigheters förmåga att hantera pandemin. Därefter följer frågor som handlar om huruvida regering, expertmyndigheter och regionala myndigheter infört restriktioner eller rekommendationer som påverkar svarspersonernas vardagsliv, samt i vilken utsträckning dessa bedöms som relevanta och efterföljs.

− Tilliten till olika medier avhandlas också, liksom hur svarspersonerna bedömer risker för både den egna och anhörigas hälsa samt för landets och den egna ekonomin. Det är samma enkät för alla oavsett var man hör hemma. Enkäten har inte anpassats till specifika länders förutsättningar, säger Minna Lundgren.

Enkäten avslutas med olika bakgrundsfrågor om bland annat ålder, könsidentitet och civilstånd. Enkäten är öppen till mitten av april och därefter följer ett analysarbete för att bearbeta svaren. Resultatet kommer att presenteras i ett flertal vetenskapliga artiklar senare under året.

Kontakt


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-06-14