Coronakrisens effekt på resandet i fokus

Tor 07 maj 2020 09:04

7 av 10 tror inte att Coronakrisen kommer att påverka deras inrikesresande på sikt. Det framgår av drygt 1300 svar i den sms-enkät där forskningscentren ETOUR och RCR på Mittuniversitetet kartlägger hur människors beteende kopplat till turism och resande förändrats.

− Nästan 70% av de som svarat uppger att de redan har avbokat en eller flera resor både inom och utanför landet under perioden februari till juni, vilket ger en tydlig kortsiktig effekt. Samtidigt bedömer en lika stor andel av de svarande att deras resande inom Sverige inte kommer att minska på sikt, säger Robert Pettersson, centrumledare vid turismforskningscentret ETOUR på Mittuniversitetet.

I enkäten har man också tillfrågats om hur man bedömer att utrikesresandet kommer att påverkas i framtiden och här uppger ungefär 30 procent av de som svarat att de kommer att minska sina utrikesresor framöver. Studien genomförs som en sms-enkät och har skickats ut till slumpvis utvalda personer i Jämtlands och Västernorrlands län. Hittills har forskarna kunnat notera och följa upp 1341 svar.

I enkäten finns också frågor om hur man ser på oron för att smittas av Coronaviruset om man själv väljer att resa, eller oron för att andra tar med sig smittan till hemorten. I Jämtland upplever 84% att det finns risk att turister tar med sig smitta till orten. I båda länen upplever drygt 60% att det finns en ganska stor eller mycket stor risk att smittas vid en fritidsresa.

− Vi ser också att mer än 80% av de svarande har stor tillit till regeringens arbete och att de anser att de har fått relevant och tillräcklig information för att hantera krisen. Myndigheter och regeringen är de informationskällor som människor litar mest på och de litar minst på information från föreslagna artiklar i sociala medier, säger Erna Danielsson, centrumledare vid Risk- och krisforskningscentret, RCR, på Mittuniversitetet.

Majoriteten, runt 75% av de svarande, upplever att deras livskvalitet påverkats mer eller mindre negativt av att inte kunna fysiskt besöka evenemang på plats under coronakrisen. Drygt 6 av 10 upplever att deras livskvalitet påverkats negativt av att de inte kunnat följa evenemang via TV, radio eller internet i samma utsträckning som tidigare.

Målsättningen är att den inledande studien kan följas upp med fler studier för att mäta förändring över tid samt att utöka det geografiska området så att det omfattar hela Sverige.

− Studien innehåller intressanta resultat och den kommer att utgöra ett av flera underlag vid en scenariobaserad workshop om turism och Corona som vi bjudit in till nästkommande måndag där ett stort antal aktörer inom besöksnäringen deltar, säger Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism.

− Vi ser att turismbranschen är hårt drabbad nu och var denna pandemi slutar vet vi inte ännu, men det är viktigt att påminna sig om att krisen också kan innebära en stor möjlighet i att utveckla en mer långsiktigt hållbar näring. Både för klimat och entreprenörer, säger Robert Pettersson.

Kontaktpersoner:
Robert Pettersson, centrumledare vid turismforskningscentret ETOUR, robert.pettersson@miun.se, 070-511 69 72
Erna Danielsson, centrumledare vid Risk- och krisforskningscentret, RCR, erna.danielsson@miun.se, 010-142 81 32


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-06-25