Lokal samverkan sker i de lokala samverkansgrupper (LSG) på respektive avdelning.

SACO har skrivit på ett nytt samverkansavtal med arbetsgivaren. Avtalet har som mål att personalen enkelt ska uppnå delaktighet och att MIUN skapar tydlighet i mål och visioner genom dialog. Stort del av det arbetet sker genom LSG eller Lokal Samverkans Grupp där arbetsgivaren möter representanter av personalen och förankrar beslut och tar emot synpunkter på lokal nivå. 

Varje verksamhet vid Mittuniversitetet har en egen LSG. Representanterna redovisas på bemanning i LSG.

Några avdelningar saknar fortfarande LSG ledamöter som kan representera SACO. Välkommen med din intresseanmälan!

Samverkansavtal, senast reviderat 2017-02-10

Huvudprincipen i avtalet är att samverkan på fakulteterna ska ske på respektive avdelning (LSG). Även fakultetskanslierna kommer att utgöra egna LSG. På bibliotek och förvaltning sker lokal samverkan enligt nuvarande ordning.

Totalt sett innebär detta ett stort antal LSG. 

Samverkan ska täcka in såväl fackliga frågor som arbetsmiljö och lika villkorsfrågor. Parterna kommer nu att sätta igång etableringen av samverkansgrupper i den nya strukturen vilket ska vara klart under april månad.

Det finns även ett gemensamt åtagande att utveckla samverkansformerna när det gäller delaktighet, kvalitet och effektivitet.

Detta utvecklingsarbete samt utökningen av antalet LSG har även legat till grund för att parterna har reviderat det lokala avtalet för facklig förtroendemannatid. Ändringen innebär en justering neråt av den tid som erhålls för deltagande i LSG för fackliga representanter och skyddsombud. 

Det här är överenskommet

  • Vardera fack äger rätt att ha en representant i LSG på respektive avdelning (tillämpligt inom fakulteterna). Representanten ska tillhöra avdelningen
  • Tiden för lokalt fackligt arbete är 65 timmar/år (tidigare 85 tim)
  • Tiden för uppdrag som lokalt skyddsombud är 65 timmar/år (tidigare 85 tim)