Tor 14 nov 2013 15:07

SACO-föreningen Mittuniversitetet

SACO-logga  -  FÖRENINGEN

MITTUNIVERSITETET

http://www.miun.se/saco/

 

MEDLEMSBREV

 

Hej alla medlemmar!
November och löneförhandlingarna är i fullgång. SACO-S/SULF har under oktober och november genomfört medlemsmöten på varje Campus. Det har varit en jättebra kommunikationskanal för oss i styrelsen och de medlemmar som deltagit har lyft upp många intressanta frågeställningar. Det har varit värdefullt att få ta del av olika synpunkter som framkommit och att det även i medlemsmötena framkommit både myndighetsövergripande frågor men också specifika frågor beroende på campusort. Tack alla ni som varit med och bidragit med information och frågor!

Arbetet med BESTA och diverse överläggningar mellan Arbetsgivare och fackliga representanter fortsätter parallellt med löneförhandlingarna.

 • Lönerörelsen. Löneförhandlingarna är nu i skarpt läge. Förhandlingsdelegationen i år består av Ummis Jonsson, Bodil Jacobsson och Alexander Rad. Övriga i styrelsen finns också med i resonemanget även om de inte sitter med vid förhandlingsbordet. Utgångsbudet från AG är 6,8 % fördelat på 3 år. Flera medlemmar har mailat in underlag från lönesamtal, om de är ”snedsitsar” lönemässigt, beskrivningar av förändringar i tjänster etc. Vi i förhandlingsdelegationen ser gärna att fler mailar in till oss så vi har med i förhandlingarna. Maila till ummis.jonsson@miun.se. Sannolikheten att förhandlingarna är avslutade innan december är små.
 • Lokalisering 2016. Arbetet med Lokalisering 2016 fortsätter. Utifrån inriktningsbeslutet om att Humaniora flyttar till Sundsvall redan 2014 påverkas resterande arbete inom Lokalisering 2016, särskilt inom det delprojekt som speciellt riktar sig till personalen i Härnösand. Inom delprojektet har vi sedan tidigare identifierat ett antal övergripande problem som behöver åtgärdas och säkerställas vid en tidigare flytt för Humanioras del. Personalavdelningens nuvarande delprojektledare, Anne-Marie Hamrén, kommer att sluta sin anställning vid MIUN och Karin Selling kommer att bli ny delprojektledare inför det fortsatta arbetet med Lokalisering 2016.
 • Resurstilldelningsdokument. Ambitionen från AG:s sida är att få till ett gemensamt dokument för att beräkna resurstilldelning när det gäller kurser och lärares tjänsteplanering. Under medlemsmöten och via mail har ett antal förslag kommit in från medlemmar. Dessa förslag kommer naturligtvis att tas med i SACO-S/SULF; s svar till Arbetsgivaren. I detta har inget nytt framkommit än men ska också tas upp i CSG nu i november för fortsatt samverkan.
 • Administrativt stöd. När det gäller administrativa stödfunktionerna så är nu enkäten insamlad och den kommer att bearbetas, skickas ut till fackliga parter för fortsatt arbete och dialog kring resultat och fortsatt arbete. Under november kommer bland annat Tomas Berglund att träffa mig för kompletterande information om hur den nya arbetsordningen med faktureringar påverkar kärnverksamheten och den enskilde lärarens arbetssituation och tjänsteplanering. Frågan ska också upp i CSG under november. Återkommer kring detta i nästa medlemsutskick.
 • Samverkansavtal och LSG. När det gäller bemanning av SACO-S/SULF-representanter i avdelningarna Lokala Samverkansgrupper (LSG) fattas det ett antal personer. Arbetsgivare och fackliga representanter är överens om att Samverkansavtal är att föredra framför MBL men det innebär också att det behövs SACO-S/SULF:are som ställer upp i LSG. Det fattas facklig representant på följande avdelningar: Samhällsvetenskap, Turism, Ekoteknik och hållbart byggande, Kvalitetsteknik, Medie- och kommunikationsvetenskap, Naturvetenskap och industridesign, Ämnesdidaktik och matematik samt NMT-kansliet. Tillhör Du någon av dessa avdelningar och tycker att det är viktigt med facklig samverkan, att facket fyller en viktig funktion för att ta tillvara de anställdas intressen samt möjligheter till påverkan, så anmäl Dig till mig via mail ummis.jonsson@miun.se så kan vi ta formellt beslut i styrelsen. Det är viktigt att vi har ledamöter i LSG! Det fattas också några Skyddsombud så är du intresserad av det uppdraget så hör av dig om det också. Varje uppdrag ger 65 timmar i tjänsteplanering att dra av från undervisningstid. OBS DETTA ÄR JÄTTEVIKTIGT!!
 • Arbetsmiljö. AG och de fackliga representanterna har fört diskussioner om att arbetsmiljöfrågorna ska lyftas upp till CSG istället för till Skyddskommitté. Frågan aktualiserades i samband med utbildningsdagarna i Samverkan som genomfördes tidigare under hösten. Med anledning av att Anne-Marie Hamrén slutar och att samtliga tre HSO lämnat in ytterligare en skrivelse till universitetsledningen om brott mot arbetsmiljölagen, en s.k. 6:6a anmälan, väljer SACO-S/SULF att i detta läge att inte förorda en förändring av i vilket forum arbetsmiljöfrågorna ska dryftas. Det system som idag gäller för SAM (systemiskt arbetsmiljöarbete) får fortsätta åtminstone under 2014 till dess personalavdelningen anställt en ny handläggare med inriktning mot arbetsmiljö samt vad som händer med skrivelsen från HSO.
 • Remissvar Verksamhetens förutsättningar. SACO-S/SULF har svarat på remiss gällande verksamhetens förutsättningar. SACO-S kan konstatera att underlaget i remissen är allmänt hållen och remissvaret redovisas som följer; SACO-S styrelse saknar tydlighet i flera delar av dokumentet. De visionära delarna måste konkretiseras, antingen i detta dokument eller att dokumentet följs upp av en mer konkret handlingsplan som beskriver HUR vi får verklighet av visionerna. Vilka styr-, mätmetoder kommer att användas 2013-2017 för att säkerställa att visionerna i dokumentet uppfylls. Det är av stor betydelse att allt som anges som mål i kap 2 Utgångspunkter i dokumentet är och blir konkret, så att de kan bidra till det centrala syftet att ”Samtliga områden har som gemensam nämnare att de är centrala för att skapa förutsättningarför att uppfylla målen för forskning och utbildning,”             

  Exempel på otydliga mål:

  Arbetsmiljön ska vara god
  Vad kännetecknar en god arbetsmiljö år 2017 på Mittuniversitet, hur når vi dit, med vilka insatser, vad blir skillnaden jämfört idag d v s mätbarhet?
  Vi vill även ta med begreppet Digital arbetsmiljö i detta sammanhang. Trots att detta är en central del av lärarnas och forskarnas arbetsmiljö så definieras inte förutsättningarna i detta strategidokument. Det finns god intern forskningskompetens inom området som kan utnyttjas.

  P
  rofessionellt ledarskap
  Hur säkerställs detta? Rekryteringsprocess där ledaregenskaper mäts/kontrolleras som inom den privata sektorn? Vilka parametrar vägs in i valet av ledare och vem, vilka värderar dessa?

  Effektivitet, kvalitet och professionalism
  Organisationen ska präglas av dessa begrepp. Vad kännetecknar effektivitet, kvalitet, professionalism i stödverksamhet och hur kommer vi att nå dit? Hur vet vi att vi har nått till målet 2017 och hur mäter vi det? Vad är utgångsvärdet och var står vi idag?

  SACO-S Styrelse önskar att få en remissomgång till på strategin, eftersom dokumentet som utvärderas varit så preliminärt till sin karaktär.

  SACO-S/SULF vid Mittuniversitetet
  Alexander Rad        Ummis  Jonsson         Bodil Jacobsson
  Ordf.                        Tf Ordf.                       Tf vice ordf.
 • Medlemsmöten. Efter väl genomförda fysiska medlemsmöten som jag tidigare redogjort för i detta brev, fortsätter vi att erbjuda våra medlemmar ”Drop–in” möten via Adobe-connect https://connect.sunet.se/sacodropin/ Datum: 16/12 kl. 09.00-10.30 och 10/2 kl. 09.00-10.30. 

SACO-S/SULF styrelse vill både synas och höras och vi vill möta våra medlemmar för att fånga upp era frågor och funderingar. Vi har många medlemmar och många kloka medarbetare, det borde ge många kloka uppslag om frågor att driva! Det är de fysiska medlemsmötena vi haft ett gott bevis på!

 

Har du tankar, fundering eller bara vill prata med dina fackliga företrädare, tveka inte, hör av dig till oss!

 

På återhörande och önskan om en underbar första advent!

Ummis Jonsson

Tf. ordf. SACO-S/SULF

 

Sidan uppdaterades 2019-09-12