Tis 21 okt 2014 13:53

SACO Medlemsbrev

Hej alla SACO-S/SULF-medlemmar!

Juni månad och snart är det dags för välförtjänt semester! Passa på och njut av sommaren, dessa underbara ljusa dagar och nätter!

Våren har rullat på och det har varit en hel del aktiviteter som SACO-S/SULF varit delaktiga i. Som vanligt är det en blandning av samverkan i en mängd olika organ i enlighet med Samverkansavtalet men också på uppdrag av enskilda medlemmar, allt ifrån rådgivning till överläggningar och förhandlingar. Vi har också tillsammans med fackförbundet ST haft gemensam drive för att fylla upp LSG-platser och/eller Skyddsombudsuppdrag inom olika avdelningar. Just Ditt engagemang kan vara avgörande för att Samverkansavtalet kan fullföljas på samtliga avdelningar/enheter inom MIUN.

  • Arbetstidsavtal och tjänstgöringsverktyg. Styrelsen fortsätter att sätta fokus på arbetet med Arbetstidsavtal och Tjänsteplaneringsverktyg. Vi har lyft frågorna vidare till CSG och initierat en översyn av arbetstidsavtalet. Tjänsteplaneringsverktyget som gick ut på snabbremiss fick göra en halvhalt och många positiva återkopplingar på det mail som SACO-S/SULF och ST gemensamt skickade ut om detta! Vice ordförande Alexander Rad har också en intressant och bra artikel i SULF-tidningen om vikten av engagemang kring frågan om arbetstidsavtal. Läs den! http://www.sulf.se/Universitetslararen/Arkiv/2014/Nummer-5/Arbetstidsavtal-Bristande-engagemang-gynnar-inte-arbetssituationen/
  • Personalförmåner. MIUN har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att ta fram olika förmåner som ska bidra till att göra MIUN till en attraktivare arbetsgivare. Under arbetet med detta har underlag från andra universitet tagits fram för att få en uppfattning om vad andra universitet erbjuder som personalförmåner och vad MIUN kan erbjuda. SACO-S/SULF var tydlig med redan inledningsvis att en attraktiv arbetsgivare ger sina anställda en god ingångslön, bra arbetstidsavtal, en bra lönepolicy med god löneutveckling och en kompetensutvecklingsplan för sina anställda. Det är dessa faktorer som först och främst avgör om man är en attraktiv arbetsgivare. Personalförmåner i form av exempelvis massage, bruttolöneavdrag för ögonoperationer eller annat blir ytterligare plus men inte avgörande för attraktiviteten. SACO-S/SULF efterfrågade därför en definition om vad MIUN avsåg med en attraktivare arbetsgivare och personalförmåner inför det fortsatta arbetet och definitionen blev givetvis massage och andra skattebefriade aktiviteter. Dessvärre har SACO-S/SULF blivit kontaktade av medlemmar utifrån att man anser sig ha fått en försämrad arbetsmiljö inom avdelningar på förvaltningen, kopplat till bland annat lönesättningar. Detta gör att anställda aktivt söker andra arbeten samtidigt som MIUN vill bli en attraktivare arbetsgivare. Lite tillspetsat kan man konstatera att SACO-S/SULF;s fråga om vad som ansågs med att göra MIUN till en attraktivare arbetsgivare har mindre med massage och bruttolöneavdrag att göra än med lönesättning och bra lönepolicy. En arbetsgivare som värnar som sina anställda lägger inte så kallade nollbud i en lönerörelse, det ger inte bra signaler.
  • Utvärdering av RALS 2013. SACO har begärt att tillsammans med AG ha en utvärdering av RALS 2013. Datum för utvärdering av RALS 2013 skedde den 28/5. Under utvärderingen så diskuterades allt från utgångsbuden i september 2013 till utfallen efter avslutad RALS till strategier och prioriteringar av grupper av anställda från både arbetsgivarsiden som från fackligt håll. RALS 2013 prioriterade SACO-S/SULF T/A-personal på IT-avdelningen, doktorander samt lärarkategorierna adjunkter och lektorer.  Det vi också kan konstatera är att utfallet efter RALS 2013 är att SACO-medlemmar i snitt fick något mer än snittet för ST-medlemmar. Inför kommande RALS-omgångar tittar vi framåt och en första förändring som kommer att genomföras under RALS 2014 är att alla chefer blir direkt involverade i RALS gentemot facklig organisation. En annan påbörjad diskussion är hur RALS-T-avtalets undantag om lönesättande samtal istället för kollektiv förhandling för universitet och högskolor kommer att påverka framtidens RALS. Undantaget gäller till och med 2015 men en beredningsgrupp från parternas centralorganisationer (Arbetsgivarverket och SACO-S) fortsätter att titta på vissa svårigheter med lönesättande samtal och som är unika för universitet och högskolor. 
  • Enskilda överläggningar. Under verksamhetsåret blir styrelsen kontaktade av enskilda medlemmar för rådgivning och hjälp i olika individuella frågor.
  • Medlemsrekrytering/marknadsföring. På varje campus finns nu en särskild anslagstavla för SACO-S/SULF. Där anslås aktuell info från facket, kontaktuppgifter etc. ta gärna en tur förbi anslagstavlan på just ditt Campus, Härnösand; I anslutning till entrén i Topasen, Sundsvall; Korridoren i M-huset mot restaurangen, Östersund; Korridoren i G-huset på i anslutning till Ljushallen.
  • Lokalisering 2016. Arbetet med Lokalisering 2016 fortsätter. Delprojektet från personalavdelningens sida fortsätter sitt arbete ända fram till lokaliseringen är slutförd i juli 2016. Nu i juni 2014 flyttar HUM till Sundsvall och sen tar en del ombyggnationer vid, bland annat i hus N, där det nya ombyggda Biblioteket ska vara. Våra kollegor på campus SVL kommer att under kortare eller längre perioder ha en arbetsmiljö som präglas av ombyggnationer, tillfälliga flyttar inom Campus SVL osv. Här har våra SO och HSO ett extra ansvar att hålla ögon och öron öppna för våra medarbetares arbetsmiljö i vardagen. Inom Lokaliseringsprojektet finns ett flertal delprojekt varav Personal i Lokaliseringen (PiL-gruppen) är en. Delprojektets uppdrag är bland annat att ha fokus på personalens arbetsmiljö fram till 2016 och lyfta upp frågor, händelser med mera till huvudprojektet via den referensgrupp som finns. PiL-gruppen ställs ofta inför utmaningar gällande Lokaliseringsprojektets trovärdighet, ifrågasättande om förtroende för hela Lokaliseringen med mera. Alla dessa frågor arbetar PiL-gruppen parallellt med uppföljningar av olika insatser för personalen.
  • Samverkan Vi behöver fortfarande tillsätta ett antal fackliga ombud inom LSG på några avdelningar främst inom NMT. Det är viktigt att vi som facklig organisation fyller vår del av samverkansavtalet. Ta kontakt med någon av oss i styrelsen snarast om du är intresserad. Alternativet till samverkan är MBL, vilket drastiskt minskar medarbetares möjligheter till att påverka både arbetsmiljö och villkor. Jobbar du på Turism, Ekoteknik, KMM, Naturvetenskap/industridesign, NMT-kansliet, Förvaltningen, PER, CAMP, IT, SAM, KOM, UK eller BIB så fundera en extra gång om just Du kan kliva in i LSG och representera SACO-S/SULF!
  • Lokalt avtal om fortsatt sammanhållen löneförhandling för SACO-S medlemmar SACO-S/SULF vid vårt lärosäte kommer att fortsätta verka för en sammanhållen lönerörelse även kommande år. SACO centralorganisation och Arbetsgivarverket har sedan 2011 slutit ett avtal om att lönesättande samtal ska gälla för SACOs medlemsorganisationer. Universitet och högskolor har ett undantag för lönesättande samtal till och med 151231.  Detta innebär att vi här på MIUN varje år sluter ett lokalt avtal med AG om sammanhållen lönerörelse för våra medlemmar. Inför kommande RALS 2014, höll SACO-S/SULF ett seminarium tillsammans med vår ombudsman Jan Gladh, SULF och berörda chefer för att diskutera om framtidens RALS den 3/6.  Seminariet var väl genomfört och en första gemensam plattform för höstens RALS lades vilket bland annat innebär att cheferna blir direkt inblandande i löneförhandlingarna gentemot facket. Diskussioner om framtiden kommer att återupptas till hösten. Se även under föregående punkt Utvärdering av RALS 2013.
  • Utbildningsinsatser Lönesamtal I det samverkansavtal som finns på MIUN har den enskilde anställde rätt till ett medarbetarsamtal och lönesamtal varje år. Dessa samtal ska också ligga till grund för lönebud från avdelningschefen inför kommande RALS. Lönesamtalet ska genomföras och den anställde ska efter samtalet ha både en förståelse för lönebudet men också en gemensam planering med sin chef om vad den anställde kan göra/förändra/öka kompetens etc så att löneutvecklingen fortsätter gynnsamt även kommande år. Inför den kommande förändringen där cheferna ska vara direkt involverade i RALS är det viktigt att Du som medlem i SACO-S/SULF får en utbildningsinsats i lönesamtal. SACO-S/SULF anordnar därför utbildning i Löne(sättande)samtal vid tre tillfällen i september, två tillfällen på varje campus. Boka av dag och tid för- eller eftermiddag redan nu så att Du kan delta! Kom också ihåg att det är din rätt att få ett lönesamtal med din chef inför RALS. Tyvärr var det en del av våra medlemmar som inte ens erbjöds lönesamtal inför förgående RALS, det är faktiskt ett brott mot samverkansavtalet.
  • DATUM och LOKALER för utbildningsdag LÖNE(SÄTTANDE)SAMTAL

15/9              Östersund, 09.00-12.00 eller  13.00-16.00, Q 176

16/9              Härnösand, 09.00-12.00 eller 13.00-16.00, O 213

17/9              Sundsvall, 09.00-12.00 eller 13.00-16.00, M 207

 

 

Jag vill passa på att tacka för all positiv feedback SACO-S/SULF-föreningen har fått under vårterminen 2014 och önska alla medlemmar en riktigt underbar sommar!

Bästa hälsningar,                                     

Ummis Jonsson

Ordf SACO-S/SULF

Sidan uppdaterades 2019-09-12