Nyhetsbrev Mars 2015 | miun.se
Tis 14 apr 2015 13:07

2015-03-26

MEDLEMSBREV

Hej alla SACO-S/SULF-medlemmar!
Mars månad närmar sig sitt slut och SACO-S/SULF vid Mittuniversitetet har precis haft årsmöte. Årsmötet sändes som vanligt till samtliga campus via Videokonferens. När det gäller vilka personer som under kommande verksamhetsår kommer att representera SACO-S/SULF-medlemmarna ser du nedan under rubriken Styrelsearbete. Du kan också gå in på SACO-S/SULF:s hemsida framöver och ta del av verksamhetsberättelsen, fullständig verksamhetsplan samt årsmötesprotokollet. Detta så snart protokollet är justerat.

Tidigare styrelsemedlemmarna Alexander Rad och Bodil Jacobsson har efter mångårigt engagemang i styrelsen avsagt sig omval. Deras engagemang, kunskap och värdefulla insatser har bidragit till SACO-S/SULF:s stabila medlemsläge, goda utfall i RALS genom åren samt att de på olika sätt bidragit till genomföranden av många års Verksamhetsplaner! De har också bidragit med kompetens om avdelningars specifika fackliga frågor vilket möjliggjort en breddad kompetens och kunskap i styrelsen. Ett stort TACK till Alexander och Bodil! Lycka till med era kommande utmaningar som snart färdig doktor respektive pensionär.

Fortfarande behövs representanter inom lokala samverkansgrupper (LSG), antingen som facklig representant eller som Skyddsombud.  Det fattas SACO-representanter i följande avdelningars LSG; KOM, SAM, IND, PER, NMT-kansli, DMA.  Skyddsombud, SO, saknas på SOA, TUG och ULS. Är du anställd på någon av dessa avdelningar och vill engagera dig; Hör av dig till oss så vi kan anmäla ditt engagemang till HR-avdelningen!  Ett uppdrag ger 65 timmar/år att tjänsteplaneras och ska dras från undervisningstiden om du är lärare eller minska timmar från tjänsteplanering administrativa arbetsuppgifter om du arbetar inom förvaltning/stödfunktionerna. Engagemanget från oss medarbetare i LSG och som SO är ett sätt att säkerställa samverkan och Samverkansavtalet inom Mittuniversitetet. Det är genom LSG och samverkansavtal som möjligheterna till medinflytande finns. Alternativet till samverkan är MBL vilket innebär att man ofta blir ställd inför redan fattade beslut.

  • Enskilda överläggningar. Under verksamhetsåret blir styrelsen kontaktade av enskilda medlemmar för rådgivning och hjälp i olika individuella frågor. Efter resultaten från den psyko-sociala arbetsenkäten har det varit fler kontakter än vanligt både till fackliga företrädare och skyddsorganisationen.
  • Medlemsrekrytering/marknadsföring. Medlemsantalet ökar något i      SACO-S/SULF och dubbelanslutningarna till SULF likaså! Roligt tycker vi i      styrelsen som representerar dig som medlem!  SULF:s specialkompetens är att tillvarata och arbeta för oss inom universitets- och högskolesektorn och ytterligare en framgångsfaktor kan vara den nya inkomstförsäkringen som numera ingår i ett SULF-medlemskap. Framförallt tror jag att den specialkunskap som SULF har när det gäller universitets- och högskolesektorn är avgörande! Är du intresserad av info eller hänvisa någon intresserad kollega; Ta gärna en tur förbi anslagstavlan på just ditt Campus, Härnösand; I anslutning till entrén i Topasen, Sundsvall; Korridoren i M-huset mot restaurangen, Östersund; Korridoren i G-huset på i anslutning till Ljushallen
  • Doktorandförening

Reza Salim, doktorand i SVL, är ordförande i SULF:s doktorandförening. Reza har tillsammans med Joakim Petersson och Magnus Norberg, båda Sundsvall, initierat och genomfört en föreläsningsturné med hjälp från SULF om doktoranders situation inom UH-sektorn. Denna dag gick av stapeln den 20 mars och samlade ett 15-tal doktorander som fick mycket viktig information och Robert Andersson, SULF förhandlingschef, kunde också svara utförligt på alla frågor som kom från deltagarna.  Magnus Perlestam, som sitter med i SACO-S/SULF styrelse, finns också med som stöd i uppbyggnaden av doktorandföreningen. Är du intresserad av vad SULF doktorandförening kan göra för dig som doktorand så ta kontakt med någon av Reza eller Magnus!

 

  • Resurstilldelningsdokumenten

Arbetet med dessa har nu gått in i avslutande fas. Det vill säga att texterna gåtts igenom, synpunkter har beaktats och nästa steg blir att samverka de förslag som ligger. Tidsplanen för resurstilldelningsdokumentet för HUV är att det ska gälla från ht -15.

  • Informationsinsatser Lönesättande samtal

Nu har du ytterligare en chans att få mer kunskap om Lönesättande samtal. År 2015 är sista året som universitet och högskolor har undantag när det gäller Lönesättande samtal. En ny omgång med informationsdagar kommer att ske under 15-17/4, med start i Härnösand den 15/4 i O213 därefter Sundsvall den 16/4 i M312 och avslutningsvis i ÖSD den 17/4 i G1350. Boka av dagen som gäller ditt campus redan nu, så du har möjlighet att vara med, antingen 10-12 eller 13-15 oavsett dag! Som en liten sporre kan jag nämna att forskningen kring lönesättande samtal inom staten visar att lönesättande samtal är till fördel för kvinnliga medarbetare. Se även bifogad fil om Lönesättande samtal.

 

  • Dubbelanslutning och inkomstförsäkring

Har du ännu inte ansökt om dubbelanslutning så gör det! Som SACO-S medlem kan du vara dubbelansluten till SULF för en ringa kostnad om några tior extra/mån.

 

SULF är specialist på frågor som rör Universitets- och högskoleområdet och  kontaktförbund för anställda med SACO-S-anslutning inom universitetet. Enklast gör du det genom att kontakta någon av oss i styrelsen så förmedlar vi vidare eller anmäl direkt till kansli@sulf.se . OBS Du behöver inte vara lärare för att vara dubbelansluten till SULF utan det räcker med att du är med i något av SACO-förbunden! Dubbelansluter du dig får du än fler förmåner.

 

  • Lokalisering 2016

Det mesta av lokalisering 2016 kommer successivt att övergå från projekt till ordinarie verksamhet, allt eftersom planeringen fortskrider. De olika arbetsgruppernas uppdrag förändras också allt eftersom detaljer börjar falla på plats. Det är dock viktigt att komma ihåg att Campus Härnösand ska vara ett fullt fungerande campus ända till sommaren 2016, vilket innebär att det säkert kommer att dyka upp frågor under tiden som på olika sätt behöver bearbetas och tas om hand för åtgärder.

  • Styrelsearbete

På årsmötet valdes följande styrelse för det kommande verksamhetsåret. Den enda post som väljs av årsmötet är ordförande och ledamöter. Fördelning av poster inom styrelsen sker vid det konstituerande styrelsemötet den 13/4. Den nya styrelsen för verksamhetsåret 2015-2016 har följande utseende:

Ordförande:    Ummis Jonsson

Ledamöter:      
  Anneli Hansson
  Annika Kjällman- Alm
  Börje Norlin
  Erna Danielsson
  Jokka Flaming
  Kerstin Mårtensson
  Magnus Perlestam
  Marcus Sundgren

Den verksamhetsplan (VP) som styrelsen kommer att jobba efter och som presenterades på årsmötet, fokuserar på att:

SULF-föreningen vid Mittuniversitetet har som mål att vara en aktiv diskussionspart inom utbildnings- och forskningsfrågor vid lärosätet och delta i samhällsdebatten. SULF-föreningen har också som mål att aktivt arbeta för att stärka Mittuniversitets varumärke inom utbildning och forskning. Det är viktigt att vara en stark och tydlig röst inom fackligt arbete varför rekrytering och information till medlemmar är prioriterade områden för verksamheten.

Medlemsaktiviteter

Mål: Underhålla ytor för medlemskontakter och dialog med medlemmarna.

Rekrytering

Mål: Rekrytera nyanställda lärare samt doktorander.

Aktiviteter: Facklig medverkan/information vid introduktionsdagar för

nyanställda.En gång per termin skicka rekryterande e-post till nyanställda.

Mål: Rekrytera fler SACO-S- medlemmar att dubbelansluta sig till SULF.

Aktiviteter: Anslå affischer och roll-ups på respektive campusort, arrangera

bokbord med rekryteringsmaterial, nötter/godis, smörgås och dricka en gång

per termin och campus

Mål: Synliggöra föreningens ställningstaganden i aktuella professionella och

fackliga frågor.

Styrelsearbete

Mål: Fortsätta samt utveckla styrelsearbetet med regelbundna styrelsemöten

och aktivt internt samt externt arbete.

Styrelsen kommer att ha ett arbetsmöte där ett fokus kommer att vara just att omsätta VP i skarpt läge, ansvarfördelning inom styrelsen i olika frågor etc. Den nya styrelsen har en bra mix med ledamöter med lång erfarenhet, några med lite kortare erfarenhet och så några helt nya ledamöter. Det ska bli intressant att leda denna styrelse under kommande verksamhetsår.

SACO-S/SULF har också under 2014-2015 glädjande nog, fått mycket positiv uppmärksamhet och uppmuntran från såväl enskilda medlemmar och medarbetare inom Miun som på SULF-förbundsnivå. Vårt arbete har till och med fått en egen plats i SULF verksamhetsberättelse för 2014-2015! SULF utser varje år en lokal SULF-styrelse som man vill lyfta upp som gott exempel på lokalt fackligt arbete. Det är både inspirerande och hedersamt att få denna uppmärksamhet från förbundet.

  • Förändring Huvudskyddsombud

Janet Harling, som under många år varit Huvudskyddsombud (HSO) i Härnösand, har meddelat att hon from 150331 avslutar sitt uppdrag som HSO. Janet har på ett mycket förtjänstfullt sätt jobbat för arbetsmiljön, både lokalt på Campus Härnösand och universitetsövergripande för hela Miun. Förutom att Janet har brunnit för arbetsmiljön har hon också under många år varit aktiv i SACO-S/SULF-styrelse här på Miun samt SULF förbundsstyrelse. Janets engagemang och kompetens i dessa frågor har varit ovärderliga. Tack Janet och lycka till med nya utmaningar i livet!

Det känns tryggt att veta att Jokka Flaming, med ansvar för Östersund och Andreas Lind med ansvar för Härnösand och Sundsvall fortsätter som HSO!

Avslutningsvis så vill jag passa på att önska alla medlemmar Glad Påsk!

Bästa hälsningar,

Ummis Jonsson

Ordf SACO-S/SULF

 

Sidan uppdaterades 2019-09-12