Coronainformation för medarbetare

Information till medarbetare med anledning av covid-19

Publicerade medarbetarnyheter med anledning av corona/covid-19

Covid-19 – tänk på det här

Vi ser fram emot en ny termin där vi äntligen kan umgås igen. Vi har inte längre några restriktioner, men vi behöver ändå komma ihåg att smittspridningen av covid-19 fortfarande pågår.

2022-08-22

Coronagruppen upphör med sina möten

Andelen smittade med covid-19 är nu färre och även antalet som vårdas på sjukhus med covid har minskat i antal. Miuns grupp för coronaanpassad campusutbildning upphör därför med sina veckomöten, men fortsätter att bevaka situationen.

2022-03-15

RCR utvärderar MSBs arbete under pandemin

Risk- och krisforskningscentret, RCR, vid Mittuniversitetet har fått uppdraget att utvärdera hur Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, har hanterat pandemin. Utvärderingen ska vara klar till sommaren.

2022-02-23

Successiv återgång till campus

Från och med 9 februari slopas restriktionerna i Sverige och vi kan äntligen börja återgå till det normala. Tillbakagången till arbetsplatsen ska ske successivt från den 15 februari.

2022-02-07

Kurs- och schemaändringar med anledning av smittspridningen

Den exceptionellt höga smittspridning som ses i Sverige beräknas enligt Folkhälsomyndigheten öka ytterligare de närmaste veckorna. Möjlighet till omprioritering i undervisningen kan medföra behov av schemaändringar. Glöm inte att skicka dessa till Schemafunktionen.

2022-01-17

Mittuniversitetet berörs inte av nya restriktioner

De restriktioner och försiktighetsåtgärder som infördes den 8 december, är inte i första hand riktade mot lärosätenas verksamheter. Det framkom vid ett möte mellan Folkhälsomyndigheten och landets lärosäten.

2021-12-09

Förändringar med anledning av pandemin

Den ökade smittspridningen kräver återigen nya åtgärder. Samordningsgruppen för coronafrågor föreslår därför att den successiva återgången till campus ska förlängas till 2022-03-31. Inga ändringar vad gäller undervisningen är dock aktuella i dagsläget.

2021-12-03

Förtydligande med anledning av pandemin

Den föränderliga covidsituationen skapar många nya funderingar och frågor. Därför kommer här förtydligande information över vad som gäller hos oss på Mittuniversitetet.

2021-11-30

Inga nya restriktioner för universitetets verksamhet

Spridningen av Covid-19 har den senaste tiden ökat runt om i Europa och till viss del även i Sverige. Mittuniversitetet påverkas dock inte i dagsläget, därför fortsätter campusundervisning och övrig verksamhet enligt tidigare rektorsbeslut.

2021-11-26

Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har gått ut med rekommendationer för att förhindra en förnyad smittspridning av covid-19. Det innebär bland annat att du behöver testa dig om du får symtom, även om du är vaccinerad.

2021-11-19

Återgången till campus under läsperiod 2

I september togs ett rektorsbeslut om möjlig återgång till campusundervisningen under läsperiod 2, om pandemisituationen så tillät. Med de lättade restriktionerna som infördes under hösten blev det möjligt att genomföra beslutet.

2021-11-04

Återgång till arbetsplatsen

Folkhälsomyndighetens beslut att släppa på vissa begränsande restriktioner innebär en successiv återgång till arbetsplatsen. Återgången ska vara genomförd till årsskiftet och sker i samråd med din närmaste chef.

2021-09-21

Vaccination mot COVID-19

Smittspridningen av coronaviruset med varianter riskerar att ta ny fart nu när vi åter samlas i högre utsträckning än under sommaren. Därför uppmanar Folkhälsomyndigheten alla som kan att vaccinera sig. Nedanstående info har därför publicerats på Studentsidorna.

2021-08-17

Stegvis återgång till campus

Folkhälsomyndighetens (FHM) allmänna råd om distansundervisning för vuxna upphör från den 1 juni. FHM anser dock att en återgång bör ske stegvis, därför har Mittuniversitetet beslutat att hålla fast vid sin ursprungliga plan om växelvis närvaro på campus under hösten.

2021-06-01

Rekommendationen om att högre utbildning ska ske på distans tas bort

Vid en pressträff på fredagsförmiddagen kommenterade Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, beskedet att Folkhälsomyndigheten ändrar sina nationella råd kring utbildningar för vuxna. Samordningsgruppen diskuterar hur detta påverkar Mittuniversitetet omedelbart nästa vecka.

2021-05-28

Försiktig optimism inför hösten

Höstens arbetssituation väcker frågor – blir det återgång till campus eller fortsätter hemarbetet? Prorektor Eva Dannetun försöker här ge en bild av hur det kan komma att se ut. Hur pandemin fortlöper kommer dock att bli avgörande.

2021-05-17

Regionala rekommendationer på campus Sundsvall

Region Västernorrland har gått ut med regionala rekommendationer till följd av den ökade smittspridningen. De nya rekommendationerna innebär för oss att studenter och medarbetare bör använda munskydd där det finns risk för trängsel på Campus Sundsvall.

2021-04-09

Corona-anpassad campusutbildning till hösten

Till hösten planeras utbildningen på campus att delvis återupptas, men det blir en corona-anpassad återgång. Det bestämdes vid rektors beslutsmöte, RBM, idag. Än så länge gäller beslutet enbart för höstterminens första läsperiod.

2021-04-06

Ingen extra ”coronatenta”

Under januari månad erbjöd Mittuniversitetet ett extra tillfälle för salstentamen på grund av pandemin. Detta erbjudande har nu upphört.

2021-02-05

Förlängda restriktioner med anledning av pandemin

Mittuniversitetets restriktioner till följd av den pågående pandemin har nu förlängts till och med den 29 augusti 2021. Det innebär bland annat att fortsatt digital undervisning och arbete hemifrån fortsätter att gälla.

2021-02-02

Förlängt beslut med anledning av Corona

På grund av den rådande situationen i landet och regionen har Mittuniversitetet nu beslutat att förlänga det tidigare beslutet om särskild coronaanpassning till och med den 21 mars 2021.

2020-12-15

Nytt beslut med anledning av coronaviruset

Mittuniversitetet har under 2020 fattat en rad beslut med anledning av den pågående pandemin. Utifrån den ökade smittspridningen och de skärpta rekommendationerna har Mittuniversitetet idag tagit ett nytt beslut om coronapassning.

2020-11-24

Så här reser du (inte) under Corona

Coronapandemin fortsätter och likaså gör Mittuniversitets reserestriktioner. Tänk på att alltid välja digitalt alternativ för möten och liknande i första hand. Måste du ändå ge dig iväg så behöver du själv boka dina resor. Här får du veta hur du går tillväga.

2020-09-17

En annorlunda hösttermin startar

Idag startar höstterminen och studenter och medarbetare välkomnas tillbaka till en annorlunda vardag i pandemins spår. Många anpassningar görs för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett så bra sätt som möjligt utan onödiga risker.

2020-08-31

Så arbetar vi hemifrån under hösten

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som kan jobba hemifrån ska fortsätta med det under hösten, bland annat för att avlasta kollektivtrafiken. Det gäller även medarbetarna på Mittuniversitetet.

2020-08-07

Lokaler anpassas inför hösten

För att Mittuniversitetet ska kunna bedriva coronaanpassad campusutbildning i höst pågår övergripande förberedelser av lokalerna på campus som ska vara åtgärdade till terminsstarten.

2020-06-25

Regeringens krav på distansundervisning lättas upp

Idag 29 maj meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten vid en presskonferens att rekommendationen om distansundervisning tas bort från den 15 juni. För universitet och högskolor kan undervisning ändå behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen.

2020-05-29

Planeringen inför hösten fortsätter

Det pågår ett omfattande planeringsarbete inför hösten på hela Mittuniversitetet. Fortfarande finns många frågetecken att reda ut och flera ställningstaganden som måste göras.

2020-05-29

Coronaanpassningen påverkar studiemotivationen

I en enkät har våra studenter fått svara på hur Coronaanpassningen har påverkat deras studier. Sammantaget verkar anpassningen ha fungerat tillfredsställande, även om vissa grupper upplever problem med studiemotivation och mående.

2020-05-18

Akademisk högtid skjuts fram till 2021

Som en följd av den pågående pandemin skjuts årets akademiska högtid fram till hösten 2021. Den kommer att slås ihop med nästa års högtid som genomförs den 7-8 oktober 2021 i Östersund.

2020-05-15

Kriterier för campusundervisning i höst

En ny samordningsgrupp för coronaanpassad campusutbildning har föreslagit kriterier för vilka som i första hand ska ha sin undervisning på campus i höst, om läget då tillåter.

2020-05-08

Anpassad IT-miljö möter utmaningarna i Coronatider

Vår IT-miljö på universitetet var redan innan Folkhälsomyndigheten gick ut med sina rekommendationer väl anpassad för distansundervisning. Infrastrukturavdelningen (INFRA) har dock, tillsammans med övriga delar av organisationen gjort en del arbete och anpassningar till vår nya situation.

2020-04-28

Arbetsmiljö – temat i Ledningspodden

Att ”gå till och från jobbet” fast man jobbar hemma, afterwork via ZOOM och vikten av att ta ansvar för att ingen hamnar i digitalt utanförskap. Bland annat detta avhandlas i den senaste Ledningspodden om arbetsmiljöfrågor i Coronavirusets spår.

2020-04-27

Tentamen i Coronatider

Kravet på distansundervisning för utbildningarna har medfört en del utmaningar, inte minst för hur salstentamen ska genomföras. Därför var det tur i oturen att Mittunversitetet redan innan jul började nosa på en plattform för digital tentamen. Det har gjort övergången betydligt smidigare.

2020-04-23

Fler utbildningsplatser på grund av Corona

Regeringen har givit landets lärosäten ett utökat uppdrag för att mildra effekterna av pandemin. För Mittuniversitetet innebär det utökade uppdraget att det blir fler platser till sommarkurser och fler platser till basårsutbildningen.

2020-04-09

Sidan uppdaterades 2022-03-08