Allmänt

När ska jag stanna hemma från jobbet?

Alla medarbetare ska jobba hemifrån i den utsträckning det är möjligt och efter samråd med närmsta chef. Har du symtom på förkylning/influensa ska du ovillkorligen stanna hemma.

Har du nedsatt arbetsförmåga och inte kan arbeta gör du en sjukanmälan till servicecenter samt närmaste chef. sjukanmalan@miun.se eller 010-142 80 00, val 4.

Enligt smittskyddslagen ska var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Den som dessutom vet eller misstänker att man bär på en smittsam sjukdom är också skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Detta gäller alla smittsamma sjukdomar.

Observera att du ska vara symptomfri i två dagar innan du går tillbaka till din arbetsplats.

Sedan förra våren (2020) rekommenderas medarbetare att om möjligt och i dialog med närmaste chef arbeta hemifrån. Så länge Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som kan bör arbeta hemifrån ska Mittuniversitetet följa den rekommendationen. Genom att de som har möjlighet fortsätter att arbeta hemifrån, så minskar vi antalet kontaktytor för de som måste vara på campus.

Se mer information under rubriken "Arbeta hemifrån" nedan.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Vilka åtgärder har gjorts i våra lokaler ?

Lärosalar och grupprum har möblerats om, eller markerats med tejp, för att underlätta för studenterna att hålla avstånd till varandra. Information om corona/covid-19 har satts upp i anslutning till gemensamma utrymmen på våra campus genom affischer, rollups och bordspratare med uppmaning att följa allmänna rekommendationer för minskad smittspridning.

Handsprit finns utplacerat i lokaler där det vistas många personer. I gemensamma datasalar rengörs tangentbord och möss dagligen, samt att handsprit finns tillgängligt med uppmaning om användning innan man använder utrustningen. Rengöringsservetter finns tillgängliga för användning på headset i alla lärosalar.

Markeringar på golvet uppmanar till att hålla avstånd i Servicecenter och Bibliotek.

Lärosalar hålls upplåsta med uppmaning till studenterna att gå in för att undvika trängsel innan lektionen startar.

 

Ska jag använda munskydd?

Mittuniversitetet följer rekommendationerna från våra myndigheter. Så länge det inte finns rekommendationer om att använda munskydd i situationer som berör vår verksamhet så finns heller inga sådana rekommendationer för studenter, medarbetare och besökare på Mittuniversitetet.

Vid resor med kollektivtrafiken så uppmanar Folkhälsomyndigheten att använda munskydd vid rusningstid.

Hur påverkas verksamheten?

Mittuniversitetet bedriver nu all utbildning, så långt det är möjligt, på distans.

Coronaanpassad campusutbildning gäller men om ansvarig för utbildning/kurs kan ställa om undervisning till mera digitala inslag som inte innebär fysisk närvaro på campus bör detta ske, förutsatt att rättssäkerhet och krav på kvalitet bibehålls samt att arbetsinsatsen är rimlig.

Lokalerna anpassas utifrån gällande rekommendationer.

Alla medarbetare som kan ska fortsätta arbeta hemifrån; så länge Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som kan bör arbeta hemifrån ska Mittuniversitetet följa den rekommendationen.

Hur kan jag undvika smitta?

Alla medarbetare uppmanas att hålla sig uppdaterade och noga följa rekommendationerna kring smittskydd på Folkhälsomyndighetens sida.

Enligt smittskyddslagen ska var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Den som dessutom vet eller misstänker att hen bär på en smittsam sjukdom är också skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Detta gäller alla smittsamma sjukdomar.

Det är viktigt att var och en med symptom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Alla medarbetare och studenter ska följa den rekommendationen.

Observera att du ska vara symptomfri i två dagar innan du går tillbaka till din arbetsplats. 

Hur hanterar Mittuniversitetet coronavirusutbrottets risker?

En riskanalys har genomförts tillsammans med skyddsombud och fackliga organisationer.

Universitetet följer rapporteringen och agerar i enlighet med anvisningar från ansvariga myndigheter. Dessa myndigheter uppdaterar sin information och sina rekommendationer löpande och det är därför av största vikt att såväl medarbetare som studenter håller sig uppdaterade även direkt via deras respektive informationskanaler. 

Det finns en samordningsgrupp för coronaanpassad campusutbildning med representanter från både fakulteter, studentkårer och förvaltning. Den möts regelbundet och tittar på alla praktiska delar och samordnar förberedelserna för en coronaanpassad utbildning från höstterminen. Sammankallande är Eva Dannetun, prorektor för utbildning.

Jag vill sätta upp information om corona i våra lokaler. Hur gör jag?

Infrastrukturavdelningen skyltar allmänna ytor på våra campus med informationsmaterial om corona. Vill du komplettera med information till egna lokaler/miljöer så finns övergripande informationsmaterial för utskrift. Önskar du hjälp med utskrift så beställs det genom serviceportalen.

Affisch illustration

Affisch text

Affisch illustration och text

Smitta och sjukdom

Hur ska jag agera om jag misstänker att jag är smittad av Covid-19?

Enligt smittskyddsläkaren är det nu ett lagkrav på att testa sig om man misstänker sig ha Covid-19. Om du har sjukdomssymptom, som du misstänker kan bero på Covid-19, ska du därför omgående logga in på 1177 och följa anvisningarna för att beställa provtagning alternativt kontakta hälso/vårdcentral. Provtagningen är kostnadsfri och du ska hålla dig hemma tills du har fått provsvaren. 

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Hur agerar Mittuniversitetet om en student eller medarbetare diagnosticeras med Covid-19?

Om en student eller medarbetare diagnosticerats med Covid-19 får individen speciella instruktioner från sin läkare/sjukvården. Av informationen framgår vad som gäller för sjukskrivning, eventuell karantän och smittspårning. Universitetet ska inte/får inte göra egna bedömningar i dessa frågor.  

Måste jag som medarbetare rapportera till min chef om jag testats positivt för covid-19?

Du är enligt smittskyddslagen skyldig att följa de råd du får av läkare/sjukvården angående eventuell karantän, sjukskrivning och smittspårning. 

Du är inte skyldig att meddela din chef om du testats positivt för covid-19, men det rekommenderas. Om du har varit på din arbetsplats under de föregående två veckorna ingår de personerna som du träffade i smittspårningen. Det är en fördel om din chef får vetskap om ditt positiva provresultat för att kunna hantera eventuell oro bland kollegor. Om du inte har varit på din arbetsplats kan det ändå vara bra att meddela din chef så att du kan få det stöd du behöver.  

Ska mina studenter rapportera till mig som kursansvarig om de testats positivt för covid-19?

Följande instruktion står på studenternas informationssida om corona/covid-19:

Du är enligt smittskyddslagen skyldig att följa de råd du får av läkare/sjukvården angående eventuell karantän, sjukskrivning och smittspårning. 

Du är inte skyldig att meddela kursansvarig om du testats positivt för covid-19, men det rekommenderas. Om du har varit i din klass/studiegrupp under de föregående två veckorna ingår de personerna som du träffade i smittspårningen. Det är en fördel om kursansvarig får vetskap om ditt positiva provresultat för att kunna hantera eventuell oro bland studiekamrater. Om du inte har varit i din klass/studiegrupp kan det ändå vara bra att meddela din kursansvariga lärare för eventuellt stöd i dina studier. 

Om du som lärare eller kursansvarig får kännedom om smitta ska du meddela din chef utan att ange personuppgifter. Chefen för informationen vidare till dekan som i sin tur har dialog med samordningsgruppen för coronaanpassad campusutbildning. 

Mittuniversitetet har vid behov dialog med smittskyddet via Eva Dannetun, ordförande i samordningsgruppen för coronaanpassad campusutbildning.

Vad händer om många studenter och/eller medarbetare i en grupp får Covid-19

Om Mittuniversitetet får kännedom om att flera medarbetare och/eller studenter i samma grupp är sjuka i Covid-19 kommer universitetet att ta kontakt med smittskyddsläkaren. Det är sedan smittskyddsläkaren som gör en bedömning om eventuella åtgärder krävs.  

Personalfrågor

Hur fungerar det med slopat karensavdrag?

Det nya regelverket gäller from den 11 mars 2020.

Arbetsgivaren kommer att göra ett karensavdrag precis som tidigare och du som medarbetare får själv ansöka om kompensation för det gjorda karensavdraget. Ansökan görs hos Försäkringskassan via deras e-tjänst Ansök om ersättning för karensMina sidor. 

Läs mer om ersättning för karensavdraget på försäkringskassans hemsida

 

Måste jag skicka in läkarintyg om jag är hemma sjuk mer än en vecka?

I vanliga fall behöver du lämna läkarintyg från dag 8 till din arbetsgivare. Men det kravet har regeringen beslutat att tillfälligt ta bort för sjukdom som uppkommit efter den 13 mars 2020. Detta gäller inte om du är deltidssjukskriven och omfattningen på sjukskrivningen ökar. Då behöver du fortfarande ett läkarintyg från och med dag 8.

From 2020-12-15 har Försäkringskassan krav på läkarintyg from dag 22 i sjukperioden för sjukdom som uppstått efter den 15 december 2020.

Om din första sjukdag är före den 15 december 2020 kräver Försäkringskassan in läkarintyg från och med dag 15.

 

Läs mer på Försäkringskassans hemsida

Jag tillhör en riskgrupp.

Om du tillhör en riskgrupp är det väldigt viktigt att du pratar med din chef för att säkerställa att du kan arbeta utan att utsätta dig för en onödig infektionsrisk.

Hur hålls medarbetare informerade om läget?

Mittuniversitetet följer rapporteringen och agerar i enlighet med anvisningar från ansvariga myndigheter. 

Alla medarbetare uppmanas att hålla sig uppdaterade om Mittuniversitetets information på medarbetarsidorna. Dessa uppdateras både på svenska och engelska.

Har du frågor, vänligen vänd dig som anställd till din närmaste chef.

 

Hur och när ska jag sjukanmäla mig?

Om du som medarbetare insjuknar och inte kan arbeta ska du så snart som möjligt sjukanmäla dig.

Du anmäler din sjukfrånvaro, antingen genom att mejla sjukanmalan@miun.se eller ringa 010-142 80 00 val 4.
Det är viktigt att du även meddelar din prefekt/chef om att du är sjuk.

Arbeta hemifrån

Bör jag arbeta hemifrån?

Medarbetare vid Mittuniversitetet rekommenderas att arbeta hemifrån

Alla medarbetare ska jobba hemifrån i den utsträckning det är möjligt och efter samråd med närmsta chef. Vill man av olika anledningar jobba från campus så ska det bestämmas tillsammans med sin närmsta chef.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar arbetsgivare att se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor om det är möjligt. Med anledning av detta rekommenderas medarbetare att i första hand, och i dialog med närmaste chef, arbeta hemifrån.

Medarbetare som har arbetsuppgifter som inte kan utföras hemifrån uppmanas att i så stor utsträckning som möjligt sprida ut sig på arbetsplatsen, och att nyckelfunktioner inte sitter tillsammans. Om medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån gör det så ökar möjligheterna till social distansering i lokalerna för de som behöver vara på arbetsplatsen. Syftet med åtgärden är att genom social distansering minska risken för smittspridning.

Information till dig som ska arbeta hemifrån finns bland nedan, under rubriken "Arbetsmiljö och regler vid arbete hemma".

Får jag ta med mig skärmarna hem?

Ja, så länge du tar med dem till kontoret igen efter perioden med hemarbete.

Kan Mittuniversitetet bekosta extra utrustning/hjälpmedel när jag arbetar hemifrån?

Mittuniversitetet tillhandahåller utrustning som ska finnas på arbetet, men du kan ta hem utrustning så som kontorsstol, skärmar, skrivbordslampa, webbkamera och så vidare, så länge du tar med allt tillbaka efter perioden av hemarbete. Du får själv ordna med transport och uppsättning av utrustningen. Om arbetsmiljön i hemmet inte fungerar för dig ska du ta en dialog med din chef. En lösning kan exempelvis vara att ni kommer överens om att du ges möjlighet att arbeta på kontoret.

Kan Mittuniversitetet frakta hem min dator?

Nej, frakten hem behöver du ordna med själv. Behöver du hjälp med detta så kontakta din chef.

Behöver jag något särskilt hemma för att det ska funka?

Nej, du kopplar upp dig på ditt interna Wifi hemma och de flesta tjänster kommer att fungera. För att komma åt alla tjänster på Mittuniversitetet bör du ansluta din dator via VPN. Då kommer din dator fungera på samma sätt som när du är på kontoret. Läs här om hur du installerar VPN på din dator.

Hur gör jag om jag har en stationär dator?

Kontakta helpdesk så hjälper de dig med en bärbar lånedator.

Arbetsmiljö och regler vid arbete hemma.

Vad ska jag tänka på när jag arbetar hemma?

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön oavsett var arbetet utförs. Du som medarbetare ska medverka till att skapa en god arbetsmiljö fysiskt och psykosocialt samt uppmärksamma och rapportera risker, tillbud och olyckor. Det är viktigt att du som medarbetare tar hjälp och säger till om det finns faktorer i din arbetsmiljö som kan förbättras. Det kan röra sig om tex arbetsbelastning, fysisk arbetsmiljö eller psykosocialarbetsmiljö. 

Fysisk 

 • Skapa ett utrymme för jobb. Undvika distraktioner i hemmet, skapa dig en avgränsad arbetsplats och undvik besök i hemmet 
 • Tänk på att sitta bra, att du har en stol som är bekväm, gärna med stöd för ländryggen och ett bord med lagom höjd. 
 • Placera din dator på ett lämpligt avstånd, undvik blänk och reflexer i skärmen och dålig belysning eftersom det kan öka risken för muskelspänningar och synbesvär. 
 • Kom ihåg att varierade arbetspositioner är bäst och försök gärna stå upp och arbeta. 
 • Kom ihåg att ta rörelsepauser i arbetet och att äta lunch som du brukar.  
 • Har du externt tangentbord, bildskärm, styrdon eller underarmsstöd rekommenderar vi att du tar med dig dessa hem till din arbetsplats. 
 • Var uppmärksam på din hållning och undvik att sitta med nacke och axlar framdragna långa stunder. 
 • Höjden på bildskärmen placeras så att övre kanten av skärmen är i ögonhöjd. Undvik att placera skärmen framför eller bakom fönster med starkt ljusinflöde, det bästa är om ljuset kommer från sidan.  
 • Försök att få in daglig fysisk aktivitet och kom ihåg att använda friskvårdstimmen. 

Psykosocial 

 • Gemensamma morgonmöten över video kan vara en idé, liksom regelbundna telefonavstämningar.  
 • Ring varandra under dagen, eller luncha över Teams.  
 • Bjud in till digitalt fika via Teams
 • Ta en lunchpromenad och prata med kollegan via telefon samtidigt.  
 • Skapa tid mellan möten så att de inte avlöser varandra. 
 • För att få en tydlig start och avslut på dagen är det viktigt att markera när du “är på arbetet” och när arbetsdagen är slut, exempelvis att du tar en promenad som får inleda och avsluta arbetsdagen. Håll koll på dygns- och veckovila. 
 • Försök följa ordinarie rutiner så mycket som möjligt även när du arbetar hemifrån. 

Mer information hittar du på Arbetsmiljöverkets hemsida:

Hälsa och säkerhet

Arbetsställning och belastning – ergonomi

Psykisk ohälsa, stress, hot och våld

Vad gäller för arbetstid?

Arbetstiden när du arbetar hemifrån är reglerad på samma sätt som när du arbetar på din ordinarie arbetsplats. Du följer samma arbetsvillkor som du brukar göra, eventuell övertid/mertid ska vara beordrad av chef/prefekt innan den utförs och det är viktigt att alla tar ansvar för att upprätthålla balansen mellan privat- och arbetsliv.

Är jag försäkrad?

Om du arbetar hemifrån och råkar ut för ett olycksfall kan du vara försäkrad för olycksfall i arbetet enligt personskadeavtalet (PSA). Det förutsätter att olycksfallet står i direkt samband med det förvärvsarbete som utförs och behöver bedömas utifrån de omständigheter som rådde vid tillfället.

Vid händelse av olycka, ta kontak med din närmaste chef.

Vad gäller för informationssäkerhet?

Informationssäkerheten ska vara densamma som vid ordinarie arbetsplats och du ansvarar för att information skyddas och att någon obehörig inte får åtkomst till den. Reglerna kring offentlighet och sekretess gäller även för arbete som sker hemifrån. Hanteringen av allmänna handlingar ska vid arbete hemifrån ske med samma kvalitet och säkerhet som hanteringen vid ordinarie arbetsplats. Alla allmänna handlingar, inkomna såväl som upprättade, ska diarieföras och finnas tillgängliga för allmänheten i enlighet med ordinarie rutiner.

Hur tillgänglig ska jag vara?

Din tillgänglighet är densamma som när du arbetar på din ordinarie arbetsplats. Du gör samma arbetsuppgifter och deltar i samma möten som tidigare men på distans via din dator eller telefon. Tänk på att behålla den sociala kontakten med dina arbetskamrater men digitalt istället för fysiskt. All eventuell ledighet som t ex semester, sjukfrånvaro eller vård av barn ska hanteras på samma sätt som tidigare och i dialog med närmaste chef/prefekt.

Möten

Vad gäller för möten i höst?

 

Möten, internat, konferenser, seminarier, besök och liknande genomförs digitalt, skjuts upp eller ställs in. Stor restriktivitet ska gälla för tjänsteresor (även mellan campusorter) och digitala alternativa ska alltid vara huvudalternativet.

När ska jag använda Zoom respektive Skype/Teams?

Kapaciteten är utökad för Zoom så nu kan du använda så väl Zoom som Teams för möten.

Skype är inte längre tillgängligt utan avvecklades 2020-12-31.

Informationen är uppdaterad 11 januari 2021.

Effektiva digitala möten – tips

Alla håller vi någon gång i eller deltar i digitala möten, det är inte alltid chefen som ansvarar. Här kommer några tips för att skapa och genomföra effektiva möten.   

Inför ett digitalt möte är det viktigt med en tydlig agenda och ett klart syfte med mötet. Var tydlig med mål, mötespunkter och vilka beslut som fattas.

 • Var alltid i tid till mötet, är det ex ett veckomöte kan mötet starta genom att mötesledaren ber deltagarna checka in, en kort statusuppdatering. 
 • Se till att ha testat de tekniska delarna så att kameran och mikrofonen fungerar innan du deltar i mötet. 
 • Ett digitalt möte kan bli så mycket trevligare om deltagarna har möjlighet att se varandra, ha därför din kamera på under mötet. Dels kan vi vara lite törstande efter social kontakt med andra i dessa tider, dels så underlättar det att känna en delaktighet och att uppfatta kroppsspråk. Se till så att samtlig deltagare får komma till tals. 
 • Sitt mittemot kameran och titta rakt in i den, så att mottagaren känner att du har ögonkontakt och att ni har mötet tillsammans. Eventuellt inför ni mötesregler med eventuell handuppräckning för talarturordning.  
 • Var närvarande – undvik att ha telefonen nära dig eller svara på mejl eller andra meddelanden under tiden. Andra kan se när ögonen börjar gå åt andra håll.  
 • Om du har ljud i bakgrunden kan du tänka på att stänga av mikrofonen när du inte pratar. 
 • Hellre fler korta möten än ett långt. Kom ihåg att ta pauser med jämna mellanrum. 
 • Skapa ett gemensamt forum för underlag till mötet, ex i teams. 

Stöd till lärare

Vad ska jag tänka på när jag undervisar på campus?

Råd till dig som lärare som bedriver undervisning på campus 

Mittuniversitetets förhållningssätt är att underlätta så mycket det går för studenterna att genomföra sina studier, trots effekterna av coronapandemin.   

Generella råd 

 • Underlätta studierna, i den mån det är möjligt, för studenter som behöver stanna hemma på grund av symtom på sjukdom eller att de är i riskgrupp. Gör det genom att till exempel: 
  • Delge dokumentation som visas under lektionerna. 
  • Uppmana till, eller utse, studiegrupper som kan dela minnesanteckningar och hjälpa varandra om någon är frånvarande. 
 • Kommunicera tydligt vad och hur studenterna ska göra om de missar ett moment i undervisningen.  
 • Överväg om det går att erbjuda kursmoment digitalt för studenter som inte kan komma till campus.  

Inför passet 

 • Förbered studenterna genom att delge dem information om kursens upplägg och hänvisa gärna till övergripande information på miun.se/corona.
 • Använd samma gruppindelningar i den mån det är möjligt för att minimera antalet kontaktytor.  

Under passet 

 • Påminn gärna muntligt om det individuella ansvaret, samt att tänka på att vi alla är varandras arbetsmiljö. Vi kan inte veta om personen bredvid oss själv är riskgrupp eller har närstående i riskgrupp. Alla ska tänka på att hålla avstånd, vara noga med handhygien samt stanna hemma vid minsta symtom på förkylning/sjukdom.  

Efter passet 

 • Underlätta för studenterna att hålla avstånd genom att uppmana en mindre grupp i taget att lämna lokalen. 

Möjliga examinationsformer
Det finns speciella utmaningar med examination på distans jämfört med examination på campus. Målet är att studenterna ska få möjlighet att visa sina kunskaper på bästa möjliga sätt. Här kan du läsa mer om vilka möjligheter som finns.

Läs mer om examination på distans 

 

 

Var ringer jag om jag behöver hjälp akut?

Vid akuta ärenden i lärsituationer ringer du 010-142 84 65.

Numret gäller både för dig som undervisar från lokal på campus och för dig som undervisar utanför campus.

För icke-akuta ärenden, maila: helpdesk@miun.se

Kan jag få hjälp med att filma undervisningen?

Vi har ett utökat stöd för film. Om du som lärare behöver hjälp att filma din undervisning, kontakta helpdesk@miun.se

Vilka tekniska lösningar och support finns för att ställa om distributionsform från campus till digital lösning?

Du som medarbetare kan kontakta helpdesk@miun.se med frågor. Supportteamet bokar in handledning vid behov.

Ett arbete pågår kring att skapa förutsättningar för stöd att kunna genomföra en övergång från campuskurs till digitala alternativ. I första steget kan lärosätet komma att prioritera support för de distansutbildningar som har planerade kursmoment på campus.

I arbetet behöver vi ha en beredskap för hur våra system klarar en sådan omställning. Det följs upp successivt av den operativa grupp som hanterar den operativa frågan om digitala lösningar.

Undervisa på distans

Vad är viktigt att tänka på kring upphovsrätt för mig som lärare?

Här kan du läsa mer om upphovsrätt och vad du behöver tänka på när du delar material i din undervisning. 

Jag saknar utrustning som webbkamera och headset eller programvara?

Du beställer utrustning via Serviceportalen. Hjälp med din beställning, kontakta IT-Helpdesk. 

Utbildningsrelaterade frågor

Vad innebär det att jag som lärare ska underlätta för studenterna under corona?

Mittuniversitetets förhållningssätt är att underlätta så mycket det går för studenterna att genomföra sina studier, trots effekterna av coronapandemin.

Det finns exempel på hur det kan göras bland råden till dig som lärare som bedriver undervisning på campus

Diskutera olika lösningar med dina kollegor, men för att kunna avgöra och prioritera insatser bör du ha dialog med din prefekt/studierektor om vad som är en rimlig ambitionsnivå och arbetstid för detta arbete.

I "Stödforum för coronaanpassad campusutbildning" som du hittar i Teams kan du diskutera lösningar med andra lärare.

Kan jag som lärare använda lärosal när studenterna deltar på distans?

Ja, du som lärare har tillgång till lokalerna som vanligt och kan använda lärosalarna för din distansundervisning.

Kan studenter använda grupprum och allmänna ytor på campus vid behov?

Ja, om studenter behöver det för sina studier, men det är av yttersta vikt att alla studenter ovillkorligen stannar hemma vid symtom, även lindriga, på förkylning/influensa. Följ folkhälsomyndighetens råd. Studenter har tillträde till lokalerna med MIUN-kort och kod. Grupprum bokas som vanligt.

Kommer Mittuniversitetet att ta emot några inresande utbytesstudenter inom samarbetsavtal vårterminen 2021?

Vi hoppas kunna ta emot avtalsstudenter under vårterminen. Förutsättningarna för hur det kan se ut har kommunicerats ut till institutions och fakultetsledningarna och det är upp till prefekterna att besluta om kurserna för dessa studenter kommer ges eller ej. För eventuella frågor, kontakta International Relations Office eller din prefekt.

Examination

Vad gäller för salstentamen hösten 2020?

Rektor beslutade den 18 mars 2020 att Mittuniversitetet från samma datum skulle övergå till att undervisa och examinera på distans. Undantag från digital examination under höstterminen 2020 beslutas av prefekt. 

Varje institution behöver prioritera vilka examinationer som ska ges förtur till salstentamen. En förutsättning är att tentamenssamordningen har möjlighet att ordna tentamensvakter samt att lämpliga lokaler finns tillgängliga. Kan inte detta tillgodoses behöver tentamen genomföras i annan form.

Läs beslut från 18 mars

Läs medarbetarinfo om möjligheter för salstentamen i höst

Hur får jag som ställföreträdande examinator behörighet till Ladok?

För att en person ska få behörighet till Ladok ska chef/prefekt eller fakultetshandläggare/fakultetsadministratör skicka in Ansvarsförbindelse för Ladokanvändare till ladok@miun.se

Om utskrift av pappersblankett ej är möjlig:

 • Fyll i blanketten Ansvarsförbindelse för Ladokanvändare och maila till ladok@miun.se.
 • Ange i mailet om aktivering av behörighet ska ske vid ett senare tillfälle eller på en gång.
 • När det är aktuellt att aktivera behörighet där blankett finns inskickad, meddelas detta till ladok@miun.se av prefekt eller fakultetshandläggare/fakultetsadministratör.

Ladok sparar blanketterna för underskrift av chef/prefekt vid senare tillfälle.

Vad behöver jag som kursansvarig göra för att följa regelverket när vi undervisar digitalt?

Det är viktigt att du dokumenterar de förändringar som görs i kurs- och utbildningsplanen när du ändrar exempelvis examinationsform, information om kurs, kursmoment eller delexaminationer osv.

Det kan också finnas behov av att dokumentera ändrat eller uteblivet datum för examinationstillfälle.

Enligt Rektorsbeslut tillåts avsteg från kurs- och utbildningsplaner vad gäller formerna för bedömning av studenternas prestationer och för undervisning för att möjliggöra genomförande på distans, i de fall det är möjligt med bibehållande av utbildningens kvalitet. Beslut om avsteg fattas av dekanen. Beslut kan delegeras längst till prefekt.

 

På vilka sätt kan man examinera digitalt?

Läs mer om olika sätt att examinera här.

Vad är viktigt att tänka på för att säkerställa en rättssäker examination?

Läs mer om anpassade examinationsformer, rättsliga frågor här.

Har en student rätt att kräva extra tentatillfälle om hen inte kan eller väljer att inte delta i en examination?

Nej, om en student inte kan, eller väljer att inte, delta vid ett examinationstillfälle så gäller i första hand nästa omtentamenstillfälle och senare uppsamlingstentamen. Beslutet om ändrad examinationsform öppnar inte för ersättningstillfällen för enskild student eller grupp.

Beslutet öppnar för att vi som lärosäte kan välja att införa ett allmänt uppsamlingstillfälle likt det vi normalt har i augusti men den punkten innebär inte att enskilt tillfälle skall skapas för en enskild student eller studentgrupp.

Studenter som ska tentera visar symptom på förkylning/influensa, men kommer ändå till tentasalen. Kan vi avvisa dem och utifrån vilka kriterier?

Här kan vi använda de regler som UHR föreslagit för högskoleprov. Det innebär att vi via rektorsbeslut kan utfärda en ordningsregel som träder i kraft vid den här typen av situation, dvs. där vi har en aktiv samhällsfarlig smitta. Tentanderna ska då få information om att de som är sjuka inte ska komma till tentamen. För de fall där de ändå gör det kan vi använda disciplinnämnden för att utfärda en avstängning i efterhand.

Hur hanterar vi anmälan om särskilt stöd?

Om ni har anmälan till tentamen i Ladok, så kan studenterna som har rätt till särskilt stöd anmäla sitt behov av stöd. När anmälan stängt behöver ni lärare bara kontakta Tentamenssamordningen för att kolla om någon anmält stöd (som i detta läge bara gäller förlängd tid, 40% av ordinarie skrivtid). Använder ni inte Ladok behöver ni informera studenterna om att de måste visa sina intyg på stöd till er.

Kontaktuppgifter till Tentamenssamordningen finns längst ner på sidan här.

 

Hur får studenterna tillbaka sina papperstentor?

Nedanstående process gäller inte när examination och rättning genomförs digitalt i tex Inspera eller Moodle. 

Under rådande pandemi kan tentamensfunktionen genomföra expediering och lagring av rättade papperstentor enligt följande process:

1. Studenterna behöver vara anmälda i Ladok för att skanningen ska kunna genomföras. Detta kan göras i efterhand om tentan redan är skriven, institutionens administratör/handläggare lägger upp ett låst anmälningstillfälle och anmäler på de studenter som skrivit. OBS! Detta måste göras innan resultatet rapporteras in i Ladok! Fortsättningsvis rekommenderas att tentamensanmälan alltid görs i Ladok, inte minst för att studenter som har rätt till särskilt stöd ska kunna anmäla det på det sätt de är instruerade att göra. 

2.  För att en rättad tentamen ska kunna skannas av STUA behöver institutionerna, till Tentamensfunktionen, leverera en oskriven papperstenta i orginal, vilken visar tentamensfrågor, datum och kurskod. Tillsammans med originaltentamen bifogas studenternas skrivna tentamina där det framgår vilken student som tenterat (t ex utskriven från mail eller annat system). 

3.  I de fall (t ex då svar redan har skickats till student) enbart tentamensfrågor ska skannas för arkivering skickas de till tentasamordningen. I de fall anmälningstillfälle saknas i Ladok läggs ett stängt anmälningstillfälle upp av handläggare/administratör då tentamen skickas. 

4. Ingen kopia, varken digital eller på papper, lagras hos lärare efter att de har skannats, de ska raderas eller gallras.

 

 

 

Distributionsformer kurs/kursmoment

Om vi vill ställa om distributionsformen för en kurs eller ett kursmoment, exempelvis ett moment i en distansutbildning som ska ske på plats på campus ska ställas om till ett digitalt alternativ – vad har vi möjlighet att göra?

Själva distributionsformen för en kurs eller ett moment hänger ihop med kurstillfället och inte med kursplanen. I och med att UKÄ har tagit ställning för hur de kommer att bedöma beslut kring ändrad examinationsform så öppnar vi för samma lösning vad gäller ändrad distributionsform. Det innebär att distributionsformen för en kurs eller ett kursmoment är möjlig att ändra så att en kurs genomförs exempelvis via länk istället för på plats på campus.
 
I arbetet behöver vi ha en beredskap för hur våra system klarar en sådan omställning. Det följs upp successivt av den operativa grupp som hanterar den operativa frågan om digitala lösningar.

Det moment vi vill tillgängliggöra via digitala alternativ har obligatorisk närvaro – vad har vi möjlighet att göra?

Om det handlar om ett kursmoment där obligatorisk närvaro råder så kan närvaron ske via länk eller på plats på campus. Det är inte den fysiska lokaliseringen som är det relevanta för ett obligatoriskt moment utan det centrala är det aktiva deltagandet i själva momentet.
 
Att betänka: Det kan finnas moment som sker i labblokaler eller liknande och som kräver fysisk närvaro. I de fall dessa inte kan genomföras är det upp till berörd verksamhet att själva ta ställning till om examination kan flyttas till nästa tillfälle eller om det behövs ett beslut om att flytta examinationen till ett extrainsatt datum samt när det i så fall skulle vara möjligt att genomföra.

Disputationer

Vad gäller för disputationer?

Disputationer genomförs. Inresande betygsnämnd och opponent medverkar på distans. Mittuniversitetet avråder inresande publik från att delta och kommer att erbjuda möjlighet att följa disputationen digitalt. 

För att möjliggöra för personer som saknar teknisk utrustning att delta på distans anser UKÄ att lärosätena ska tillhandahålla en lokal med utrustning där allmänheten kan ta del av disputationen digitalt om de inte kan närvara fysiskt.

VFU/praktik/självständigtarbete/examensarbete

Vad händer med studenter som är på VFU/praktik/exjobb/självständigt arbete och där denna av någon anledning avbryts under rådande situation?

Studenter som genomför praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt studenter som gör examensarbete vid externa företag och organisationer eller självständiga arbeten följer de instruktioner som de får av respektive arbetsgivare. Inom vården är det t.ex. viktigt att stanna hemma om man har förkylningssymptom. På VFU på skolor ska studenterna också följa skolans instruktioner och stanna hemma om skolan väljer att stänga. Vid uppdrag inom industrin eller annan verksamhet ska studenten följa företagets instruktioner. 
 
Institutionen bör ha en beredskap för hantering i de fall då praktik/VFU/exjobb inte kan genomföras p.g.a. att arbetsplatsen stänger.

Följande delar kan vara bra att fundera över:

 • Hur mycket av praktiken/VFU:n/examensarbetet är genomförd, det vill säga kan man sätta betyg? Om tillräckligt underlag finns för att sätta betyg (godkänd eller underkänd) kan betyg sättas trots att hela den arbetsplatsförlagda tiden inte genomförts.
 • Om praktiken/VFU:n måste avbrytas i förtid p. g. a. att arbetsplatsen stänger och det inte finns tillräckligt underlag för betyg behöver praktiken/VFU:n/examensarbetet göras om eller kompletteras och institutionen ha en beredskap för att hantera detta. Institutionen måste då ordna VFU vid annat tillfälle när det finns VFU-plats/praktikplats.
   

Programmen bör också ha beredskap för att ändra studiegången individuellt för studenter (göra individuella studieplaner). Om en student av något skäl blir hemskickad från arbetsplatsen, bör det undersökas om det finns någon lämplig kurs istället som han eller hon kan gå nu så att inte studenten blir utan studiemedel. Dessa lösningar kan se olika ut från en student till en annan. Om en student får avbryta sin praktik/VFU kan det också blir aktuellt att undersöka om det finns en lämplig kurs för studenten att läsa istället så att hen fortsatt är aktuell för försörjning via studiemedel.
 

Schema

Vad gäller för höstens scheman?

I höst har vi lagt scheman utifrån en Coronaanpassad campusundervisning enligt beslutet från 8 maj. Vid schemaläggningen har vi utgått ifrån rektorsbeslutet om coronaanpassad campusundervisning (dnr: MIUN 2020/1030). Detta kan innebära att scheman/pass har lagts utan lokaler. Vid eventuella frågor gällande coronaanpassad campusutbildning, kontakta prefekten för din institution.

Vid undantag behöver schemafunktionen beslutet från prefekt/dekan för att boka fysiska lokaler enligt det som står i rektorsbeslutet ovan.

Schemafunktionen bokar endast lokalerna och lägger scheman, övrig support som ex Zoomlänkar och uppkopplingar hänvisar vi till helpdesk@miun.se eller miun.se/medarbetare/larare/distansundervisning/

Schemafunktionen är tacksamma om ni även fortsätter att gå in och skriva i informationsrutan att undervisningen sker på distans/zoom eller annan viktig information som studenterna behöver ta del av snabbt.

Information om hur ni ändrar/lägger till information i inforutan i ett schema samt till ändringsmallen hittar ni här

Om medarbetare vill ställa om sina föreläsningar eller kursmoment till ett digitalt alternativ, exempelvis zoom, hur gör de då med schemat?

Lärarna kan själva gå in i schemat och lägga in den informationen som en anteckning. De behöver inte gå via schemaläggarna men om det uppstår frågor eller att lärarna behöver support kan de vända sig till schemaläggarna.

Besök

Ställer universitetet in större arrangemang även i höst?

Mittuniversitetet har ställt in eller flyttat fram större events eller omvandlat dem till digitalt format.

Möten, internat, konferenser, seminarier, besök och liknande genomförs digitalt, skjuts upp eller ställs in.

Observera att regeringen fattat beslut om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 8 personer tills vidare är förbjudna. Detta gäller från den 24 november. 

Säkerhetschef Lennart Johansson bistår med stöd och råd.

Folkhälsomyndigheten har kommit ut med en "hjälp till bedömning" som kan användas som vägledning.

 

Kan jag ta emot besök till Mittuniversitetet?

Möten, internat, konferenser, seminarier, besök och liknande genomförs digitalt, skjuts upp eller ställs in.

 

Kan jag ta emot gäster till vårt fikarum/kontorskorridor?

Möten, internat, konferenser, seminarier, besök och liknande genomförs digitalt, skjuts upp eller ställs in.

Resor

Jag planerar att genomföra en tjänsteresa – hur ska jag tänka?

Möten, internat, konferenser, seminarier, besök och liknande genomförs digitalt, skjuts upp eller ställs in.

Generellt för resor utomlands gäller att följa UD:s rekommendationer.

 

Ekonomifrågor

Hur gör jag med manuella utbetalningar?

Ökningen av arbete på distans medför problem med påskrifter i original på blanketten för manuella betalningar. Därför har EKO beslutat att det just nu och fram till 31 mars 2021 räcker att utbetalningsunderlagen, godkännande och attest skickas elektroniskt via e-post.

Blanketten ”Utbetalning UBW (ej faktura)" som finns bland blanketter och mallar tillsammans med underlag samt godkännande och attest skickas med e-post till ekonomiavdelningen: e-faktura@miun.se 

Exempel: Du som godkänner fakturan bifogar blankett och underlag i ett mail, samt skickar detta till attestant som i sin tur skickar vidare mailet med attest till e-faktura@miun.se

Denna rutin gäller utbetalningar under 50.000 kr.

Har du frågor, maila e-faktura@miun.se