När ska jag stanna hemma från jobbet?

Har du symtom på förkylning/influensa ska du ovillkorligen stanna hemma.

Har du nedsatt arbetsförmåga och inte kan arbeta gör du en sjukanmälan till servicecenter samt närmaste chef. sjukanmalan@miun.se eller 010-142 80 00, val 4.

Enligt smittskyddslagen ska var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Den som dessutom vet eller misstänker att man bär på en smittsam sjukdom är också skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Detta gäller alla smittsamma sjukdomar.

Observera att du ska vara symptomfri i två dagar innan du går tillbaka till din arbetsplats.

Se mer information under rubriken "Arbeta hemifrån" nedan.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Ska jag använda munskydd?

Mittuniversitetet följer rekommendationerna från våra myndigheter. Så länge det inte finns rekommendationer om att använda munskydd i situationer som berör vår verksamhet så finns heller inga sådana rekommendationer för studenter, medarbetare och besökare på Mittuniversitetet.

Det står självklart var och en fritt att använda munskydd om man så önskar.

Hur påverkas verksamheten?

Coronaanpassad campusutbildning gäller vilket innebär att prefekt i samråd med programansvarig/kursansvarig samt i dialog med studentkåren beslutar om vilka program och kurser som ska ges på campus. Från och med den 29 september 2021 har restriktionena tagit bort. Undervisningen sker utifrån redan lagda schemaförslag.

 

 

Hur kan jag undvika smitta?

Alla medarbetare uppmanas att hålla sig uppdaterade och noga följa rekommendationerna kring smittskydd på Folkhälsomyndighetens sida.

Enligt smittskyddslagen ska var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Den som dessutom vet eller misstänker att hen bär på en smittsam sjukdom är också skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Detta gäller alla smittsamma sjukdomar.

Det är viktigt att var och en med symptom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Alla medarbetare och studenter ska följa den rekommendationen.

Observera att du ska vara symptomfri i två dagar innan du går tillbaka till din arbetsplats. 

Hur hanterar Mittuniversitetet coronavirusutbrottets risker?

Universitetet följer rapporteringen och agerar i enlighet med anvisningar från ansvariga myndigheter. Dessa myndigheter uppdaterar sin information och sina rekommendationer löpande och det är därför av största vikt att såväl medarbetare som studenter håller sig uppdaterade även direkt via deras respektive informationskanaler. 

Det finns en samordningsgrupp för coronaanpassad campusutbildning med representanter från både fakulteter, studentkårer och förvaltning. Den möts regelbundet och tittar på alla praktiska delar och samordnar förberedelserna för en coronaanpassad utbildning från höstterminen. Sammankallande är Eva Dannetun, prorektor för utbildning.

Vaccinerad eller ovaccinerad

De offentligt anställda omfattas av grundlagsskyddet avseende kroppsligt intrång, i förhållande till det allmänna. Statliga arbetsgivare kan därför inte kräva att de anställda ska vaccinera sig.

Det är inte förbjudet för arbetsgivaren att fråga anställda om de är vaccinerade, men man bör värna arbetstagarens integritet och inte i onödan ställa frågor som är hänförliga till privatlivet. Arbetsgivaren kan för det första inte vara säker på att det svar man får är korrekt, med mindre än att arbetstagaren uppvisar intyg på vaccination, något arbetsgivaren inte kan kräva. För det andra har arbetsgivaren normalt inte heller någon nytta av svaret, eftersom statliga arbetsgivare som utgångspunkt inte får göra skillnad på vaccinerade och ovaccinerade arbetstagare. Det kan möjligen finnas verksamheter som i undantagsfall skulle kunna omplacera ovaccinerade arbetstagare eller omfördela deras arbetsuppgifter inom ramen för arbetsskyldigheten. Sådant krav torde i vart fall behöva stöd i Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Statliga arbetsgivare ska alltså inte göra någon åtskilllnad mellan vaccinerade och ovaccinerade arbetstagare, men kan gärna uppmuntra vaccinering och göra det lättare för dem som vill vaccineras.

Kan Mittuniversitetet kräva vaccinationsbevis?

En myndighet kan inte kräva vaccinationsbevis, varken av sina anställda eller av allmänheten. Ett sådant krav skulle i så fall innebära ett indirekt krav på kroppsligt intrång (vaccinering) vilket inte är tillåtet enligt svensk grundlag. Det kan heller inte krävas om vi som myndighet arrangerar t ex en festlighet via ett företag som tillhandahåller lokal och förtäring. Om företaget kräver vaccinationsbevis för att komma in i lokalen behöver du ta kontakt med företaget och förklara att det inte är möjligt med krav på vaccinationsbevis. Festen behöver anordnas utan krav på vaccinationsbevis, men utifrån Folkhälsomyndighetens råd och föreskrifter gällande covid -19.

En myndighet som anordnar ett evenemang av något slag som är öppen för allmänheten och som sker inomhus kan alltså välja att endera begränsa antalet personer till högst 100, eller tillämpa Folkhälsomyndighetens regler om smittskyddsåtgärder för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 personer.

Vi har en extern samarbetspartner (dock ej annan svensk myndighet) som inte tillåter att ovaccinerade kommer in i deras lokaler. Kan vi som arbetsgivare begära besked från berörd arbetstagare om hen är vaccinerad?

Nej, den statliga arbetsgivaren kan inte kräva att arbetstagaren, för sin statliga arbetsgivare, uppvisar ett vaccinpass inför ett sådant besök. Däremot bör arbetsgivaren göra tydligt för arbetstagarna att, för det fall de besöker vissa företag, förväntas de frivilligt eller på uppmaning av företaget, bekräfta att de är fullvaccinerade. Om de då inte gör det, står de inte heller till arbetsgivarens förfogande och löneavdrag kan komma att göras. Arbetsgivaren bör dock, före ett sådant ställningstagande, först undersöka möjligheten att omfördela arbetsuppgifter. Arbetsgivaren bör också undersöka om den externa samarbetspartner i och för sig kan nöja sig med att arbetstagaren uppvisar ett negativt Covid-19-test.

Vad gäller om en medarbetare vars arbete inte kan utföras hemifrån känner sig fullt arbetsför trots att hen är småförkyld, hen vägrar vara sjukskriven och infinner sig istället på arbetsplatsen?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som har covid-symptom ska testa sig och vara hemma från arbetsplatsen. Detta gäller både vaccinerade och ovaccinerade.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats: Åtgärder mot covid-19
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats: Hur länge bör jag stanna hemma?

Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagstiftningen skyldig att försöka hindra smittspridning på arbetsplatsen. Varje individ har motsvarande ansvar att medverka till att förhindra smittspridning, enligt 2 kap 1 och 2 §§ smittskyddslagen (2004:168).

Om arbetstagaren, trots förkylningen, har arbetsförmåga och möjlighet att arbeta hemifrån kan detta vara ett sätt att hantera situationen utifrån arbetsmiljölagens och smittskyddslagens regelverk. Arbetstagaren har då rätt till bibehållen lön.

Om arbetstagaren inte har arbetsförmåga, alternativt arbetsuppgifterna inte kan utföras hemifrån, kan arbetstagaren vara sjukskriven med sjuklön. Ledighet med anledning av nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom är emellertid en rättighet för arbetstagaren och arbetsgivaren kan därför inte beordra en arbetstagare att vara ledig på grund av sjukdom. Arbetsgivaren kan som regel endast uppmana den arbetstagare som, enligt arbetsgivarens uppfattning, verkar sjuk att sjukanmäla sig och gå hem för att inte smitta andra. Om arbetstagaren inte efterkommer en sådan uppmaning kan arbetsgivaren, med stöd av arbetsledningsrätten, tillfälligt försätta en person ur tjänst. Hur frågan om lön ska hanteras regleras i 6 kap. 10 § villkorsavtalen.

Hur ska jag agera om jag misstänker att jag är smittad av Covid-19?

Enligt smittskyddsläkaren är det nu ett lagkrav på att testa sig om man misstänker sig ha Covid-19. Om du har sjukdomssymptom, som du misstänker kan bero på Covid-19, ska du därför omgående logga in på 1177 och följa anvisningarna för att beställa provtagning alternativt kontakta hälso/vårdcentral. Provtagningen är kostnadsfri och du ska hålla dig hemma tills du har fått provsvaren. 

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Hur agerar Mittuniversitetet om en student eller medarbetare diagnosticeras med Covid-19?

Om en student eller medarbetare diagnosticerats med Covid-19 får individen speciella instruktioner från sin läkare/sjukvården. Av informationen framgår vad som gäller för sjukskrivning, eventuell karantän och smittspårning. Universitetet ska inte/får inte göra egna bedömningar i dessa frågor.  

Måste jag som medarbetare rapportera till min chef om jag testats positivt för covid-19?

Du är enligt smittskyddslagen skyldig att följa de råd du får av läkare/sjukvården angående eventuell karantän, sjukskrivning och smittspårning. 

Du är inte skyldig att meddela din chef om du testats positivt för covid-19, men det rekommenderas. Om du har varit på din arbetsplats under de föregående två veckorna ingår de personerna som du träffade i smittspårningen. Det är en fördel om din chef får vetskap om ditt positiva provresultat för att kunna hantera eventuell oro bland kollegor. Om du inte har varit på din arbetsplats kan det ändå vara bra att meddela din chef så att du kan få det stöd du behöver.  

Ska mina studenter rapportera till mig som kursansvarig om de testats positivt för covid-19?

Följande instruktion står på studenternas informationssida om corona/covid-19:

Du är enligt smittskyddslagen skyldig att följa de råd du får av läkare/sjukvården angående eventuell karantän, sjukskrivning och smittspårning. 

Du är inte skyldig att meddela kursansvarig om du testats positivt för covid-19, men det rekommenderas. Om du har varit i din klass/studiegrupp under de föregående två veckorna ingår de personerna som du träffade i smittspårningen. Det är en fördel om kursansvarig får vetskap om ditt positiva provresultat för att kunna hantera eventuell oro bland studiekamrater. Om du inte har varit i din klass/studiegrupp kan det ändå vara bra att meddela din kursansvariga lärare för eventuellt stöd i dina studier. 

Om du som lärare eller kursansvarig får kännedom om smitta ska du meddela din chef utan att ange personuppgifter. Chefen för informationen vidare till dekan som i sin tur har dialog med samordningsgruppen för coronaanpassad campusutbildning. 

Mittuniversitetet har vid behov dialog med smittskyddet via Eva Dannetun, ordförande i samordningsgruppen för coronaanpassad campusutbildning.

Vad händer om många studenter och/eller medarbetare i en grupp får Covid-19

Om Mittuniversitetet får kännedom om att flera medarbetare och/eller studenter i samma grupp är sjuka i Covid-19 kommer universitetet att ta kontakt med smittskyddsläkaren. Det är sedan smittskyddsläkaren som gör en bedömning om eventuella åtgärder krävs. 

Personalansvarig chef ansvarar för att rapportera tillbudet i IA och gör i samband med det en bedömning om smittan ska anmälas till Arbetsmiljöverket samt. Anmälan till Arbetsmiljöverket kan göras via länk i IA.

Läs mer om rapportering i IA på medarbetarportalen

Måste jag anmäla allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket med anledning av exponering för coronaviruset

Covid-19, som orsakas av coronaviruset, är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168).

Om en arbetstagare eller student exponerats för smittämnen från en allmänfarlig sjukdom i samband med arbetet är arbetsgivaren skyldig att, utan dröjsmål, anmäla det till Arbetsmiljöverket.

Anmälan om allvarligt tillbud ska också ske om en arbetsgivare i efterhand får kännedom om att en arbetstagare eller student har exponerats för coronaviruset i samband med arbete eller studier förlagda på plats vid campus. 

Personalansvarig chef ansvarar för att rapportera tillbudet i IA och gör i samband med det en bedömning om smittan ska anmälas till Arbetsmiljöverket samt. Anmälan till Arbetsmiljöverket kan göras via länk i IA.

 

Länk till information om IA på medarbetarportalen.

Länk till Arbetsmiljöverkets sida om anmälan av allvarliga tillbud vid smitta.

Vad innebär regeringens förslag om att återinföra och förlänga vissa Covid ersättningar?

Regeringen har föreslagit att flera coronarelaterade ersättningar återinförs eller förlängs på grund av den ökade smittspridningen i samhället.

Dessa ersättningar föreslår regeringen ska återinföras och gälla från och med 8 december till och med 31 mars 2022:

 • ersättning för karens
 • ersättning för riskgrupper
 • ersättning för arbetsgivares sjuklönekostnader över det normala

När riksdagen har fattat beslut, vilket sannolikt sker i slutet av januari, kommer du att kunna ansöka om ersättning i efterhand från 8 december 2021.

Följande ersättningar föreslår regeringen ska förlängas till och med 31 mars 2022:

 • vab vid skolstängning
 • ersättning till föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka.

Just nu kan du bara ansöka om dessa ersättningar till och med 31 januari 2022.

Hur fungerar det med slopat karensavdrag?

Det tidigare beslutet gällande slopat karensavdrag har upphört från och med 1 oktober 2021.

Ansökan görs hos Försäkringskassan via deras e-tjänst Ansök om ersättning för karensMina sidor. 

Läs mer om ersättning för karensavdraget på försäkringskassans hemsida

Måste jag skicka in läkarintyg om jag är hemma sjuk mer än en vecka?

Från och med den 1 oktober 2021 återgår ordinarie rutiner vad gäller sjukdom och läkarintyg. Det betyder att du som medarbetare ska skicka in ett läkarintyg from den 8:e sjukdagen till din chef/prefekt.

Läs mer om sjukfrånvaro på medarbetarportalen.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida

Jag tillhör en riskgrupp.

Om du tillhör en riskgrupp, bedömd av läkare, är det väldigt viktigt att du pratar med din chef för att säkerställa att du kan arbeta utan att utsätta dig för en onödig infektionsrisk.

Personalansvarig chef har ansvar för att göra en individuell risk­bedömning av arbets­miljön för medarbetare som är bedömd att tillhöra en riskgrupp. Risk­bedömningen ska göras så snart arbets­tagaren har berättat för sin chef om att denne tillhör riskgrupp. Riskbedömningar är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1) som man som personalansvarig chef ansvarar för. Riskbedömningen sker i IA.

Läs mer om aktuella riskgrupper kopplat till Covid-19 här.

 

Jag är gravid, vad gäller då?

Gravida i vecka 20 tillhör riskgrupp utifrån Covid-19 bedömda riskgrupper.

Läs mer i FAQ under "Jag tillhör riskgrupp" samt hos Folkhälsomyndigheten.

Hur hålls medarbetare informerade om läget?

Mittuniversitetet följer rapporteringen och agerar i enlighet med anvisningar från ansvariga myndigheter. 

Alla medarbetare uppmanas att hålla sig uppdaterade om Mittuniversitetets information på medarbetarsidorna. Dessa uppdateras både på svenska och engelska.

Har du frågor, vänligen vänd dig som anställd till din närmaste chef.

 

Hur och när ska jag sjukanmäla mig?

Om du som medarbetare insjuknar och inte kan arbeta ska du så snart som möjligt sjukanmäla dig.

Du anmäler din sjukfrånvaro, antingen genom att mejla sjukanmalan@miun.se eller ringa 010-142 80 00 val 4.
Det är viktigt att du även meddelar din prefekt/chef om att du är sjuk.

Får jag vaccinera mig mot covid-19 på arbetstid?

Ja. Universitetsledningen har tagit ställning för att medarbetare ska ges möjlighet att vara lediga utan löneavdrag för att vaccinera sig mot covid-19.

Ledigheten ska stämmas av med berörd chef för att verksamheten inte ska påverkas negativt.

Vad ska jag tänka på när jag arbetar hemma?

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön oavsett var arbetet utförs. Du som medarbetare ska medverka till att skapa en god arbetsmiljö fysiskt och psykosocialt samt uppmärksamma och rapportera risker, tillbud och olyckor. Det är viktigt att du som medarbetare tar hjälp och säger till om det finns faktorer i din arbetsmiljö som kan förbättras. Det kan röra sig om tex arbetsbelastning, fysisk arbetsmiljö eller psykosocialarbetsmiljö. 

Fysisk 

 • Skapa ett utrymme för jobb. Undvika distraktioner i hemmet, skapa dig en avgränsad arbetsplats och undvik besök i hemmet 
 • Tänk på att sitta bra, att du har en stol som är bekväm, gärna med stöd för ländryggen och ett bord med lagom höjd. 
 • Placera din dator på ett lämpligt avstånd, undvik blänk och reflexer i skärmen och dålig belysning eftersom det kan öka risken för muskelspänningar och synbesvär. 
 • Kom ihåg att varierade arbetspositioner är bäst och försök gärna stå upp och arbeta. 
 • Kom ihåg att ta rörelsepauser i arbetet och att äta lunch som du brukar.  
 • Har du externt tangentbord, bildskärm, styrdon eller underarmsstöd rekommenderar vi att du tar med dig dessa hem till din arbetsplats. 
 • Var uppmärksam på din hållning och undvik att sitta med nacke och axlar framdragna långa stunder. 
 • Höjden på bildskärmen placeras så att övre kanten av skärmen är i ögonhöjd. Undvik att placera skärmen framför eller bakom fönster med starkt ljusinflöde, det bästa är om ljuset kommer från sidan.  
 • Försök att få in daglig fysisk aktivitet och kom ihåg att använda friskvårdstimmen. 

Psykosocial 

 • Gemensamma morgonmöten över video kan vara en idé, liksom regelbundna telefonavstämningar.  
 • Ring varandra under dagen, eller luncha över Teams.  
 • Bjud in till digitalt fika via Teams
 • Ta en lunchpromenad och prata med kollegan via telefon samtidigt.  
 • Skapa tid mellan möten så att de inte avlöser varandra. 
 • För att få en tydlig start och avslut på dagen är det viktigt att markera när du “är på arbetet” och när arbetsdagen är slut, exempelvis att du tar en promenad som får inleda och avsluta arbetsdagen. Håll koll på dygns- och veckovila. 
 • Försök följa ordinarie rutiner så mycket som möjligt även när du arbetar hemifrån. 

Mer information hittar du på Arbetsmiljöverkets hemsida:

Vad gäller för arbetstid?

Arbetstiden när du arbetar hemifrån är reglerad på samma sätt som när du arbetar på din ordinarie arbetsplats. Du följer samma arbetsvillkor som du brukar göra, eventuell övertid/mertid ska vara beordrad av chef/prefekt innan den utförs och det är viktigt att alla tar ansvar för att upprätthålla balansen mellan privat- och arbetsliv.

Är jag försäkrad?

Om du arbetar hemifrån och råkar ut för ett olycksfall kan du vara försäkrad för olycksfall i arbetet enligt personskadeavtalet (PSA). Det förutsätter att olycksfallet står i direkt samband med det förvärvsarbete som utförs och behöver bedömas utifrån de omständigheter som rådde vid tillfället.

Vid händelse av olycka, ta kontak med din närmaste chef.

Vad gäller för informationssäkerhet?

Informationssäkerheten ska vara densamma som vid ordinarie arbetsplats och du ansvarar för att information skyddas och att någon obehörig inte får åtkomst till den. Reglerna kring offentlighet och sekretess gäller även för arbete som sker hemifrån. Hanteringen av allmänna handlingar ska vid arbete hemifrån ske med samma kvalitet och säkerhet som hanteringen vid ordinarie arbetsplats. Alla allmänna handlingar, inkomna såväl som upprättade, ska diarieföras och finnas tillgängliga för allmänheten i enlighet med ordinarie rutiner.

Hur tillgänglig ska jag vara?

Din tillgänglighet är densamma som när du arbetar på din ordinarie arbetsplats. Du gör samma arbetsuppgifter och deltar i samma möten som tidigare men på distans via din dator eller telefon. Tänk på att behålla den sociala kontakten med dina arbetskamrater men digitalt istället för fysiskt. All eventuell ledighet som t ex semester, sjukfrånvaro eller vård av barn ska hanteras på samma sätt som tidigare och i dialog med närmaste chef/prefekt.

Vad gäller för möten i höst?

Möten inom och utanför Mittuniversitetet kan efter 2021-09-29 ske som innan pandemin men även fortsättningsvis bör möjligheten för digitala alternativ övervägas. 

För utlandsresor i tjänsten gäller viss restriktivitet. För mer deltaljerad information om vad som gäller i olika länder, se UD

Effektiva digitala möten – tips

Alla håller vi någon gång i eller deltar i digitala möten, det är inte alltid chefen som ansvarar. Här kommer några tips för att skapa och genomföra effektiva möten.   

Inför ett digitalt möte är det viktigt med en tydlig agenda och ett klart syfte med mötet. Var tydlig med mål, mötespunkter och vilka beslut som fattas.

 • Var alltid i tid till mötet, är det ex ett veckomöte kan mötet starta genom att mötesledaren ber deltagarna checka in, en kort statusuppdatering. 
 • Se till att ha testat de tekniska delarna så att kameran och mikrofonen fungerar innan du deltar i mötet. 
 • Ett digitalt möte kan bli så mycket trevligare om deltagarna har möjlighet att se varandra, ha därför din kamera på under mötet. Dels kan vi vara lite törstande efter social kontakt med andra i dessa tider, dels så underlättar det att känna en delaktighet och att uppfatta kroppsspråk. Se till så att samtlig deltagare får komma till tals. 
 • Sitt mittemot kameran och titta rakt in i den, så att mottagaren känner att du har ögonkontakt och att ni har mötet tillsammans. Eventuellt inför ni mötesregler med eventuell handuppräckning för talarturordning.  
 • Var närvarande – undvik att ha telefonen nära dig eller svara på mejl eller andra meddelanden under tiden. Andra kan se när ögonen börjar gå åt andra håll.  
 • Om du har ljud i bakgrunden kan du tänka på att stänga av mikrofonen när du inte pratar. 
 • Hellre fler korta möten än ett långt. Kom ihåg att ta pauser med jämna mellanrum. 
 • Skapa ett gemensamt forum för underlag till mötet, ex i teams. 

Vad ska jag tänka på när jag undervisar på campus?

Råd till dig som lärare som bedriver undervisning på campus 

Mittuniversitetets förhållningssätt är att underlätta så mycket det går för studenterna att genomföra sina studier, trots effekterna av coronapandemin.   

Generella råd 

 • Underlätta studierna, i den mån det är möjligt, för studenter som behöver stanna hemma på grund av symtom på sjukdom eller att de är i riskgrupp. Gör det genom att till exempel: 
  • Delge dokumentation som visas under lektionerna. 
  • Uppmana till, eller utse, studiegrupper som kan dela minnesanteckningar och hjälpa varandra om någon är frånvarande. 
 • Kommunicera tydligt vad och hur studenterna ska göra om de missar ett moment i undervisningen.  
 • Överväg om det går att erbjuda kursmoment digitalt för studenter som inte kan komma till campus.  

Inför passet 

 • Förbered studenterna genom att delge dem information om kursens upplägg och hänvisa gärna till övergripande information på miun.se/corona.
 • Använd samma gruppindelningar i den mån det är möjligt för att minimera antalet kontaktytor.  

Under passet 

 • Påminn gärna muntligt om det individuella ansvaret, samt att tänka på att vi alla är varandras arbetsmiljö. Vi kan inte veta om personen bredvid oss själv är riskgrupp eller har närstående i riskgrupp. Alla ska tänka på att hålla avstånd, vara noga med handhygien samt stanna hemma vid minsta symtom på förkylning/sjukdom.  

Efter passet 

 • Underlätta för studenterna att hålla avstånd genom att uppmana en mindre grupp i taget att lämna lokalen. 

Möjliga examinationsformer
Det finns speciella utmaningar med examination på distans jämfört med examination på campus. Målet är att studenterna ska få möjlighet att visa sina kunskaper på bästa möjliga sätt. Här kan du läsa mer om vilka möjligheter som finns.

Läs mer om examination på distans 

 

 

Var ringer jag om jag behöver hjälp akut?

Vid akuta ärenden i lärsituationer ringer du 010-142 84 65.

Numret gäller både för dig som undervisar från lokal på campus och för dig som undervisar utanför campus.

För icke-akuta ärenden, maila: helpdesk@miun.se

Kan jag få hjälp med att filma undervisningen?

Vi har ett utökat stöd för film. Om du som lärare behöver hjälp att filma din undervisning, kontakta helpdesk@miun.se

Vad är viktigt att tänka på kring upphovsrätt för mig som lärare?

Här kan du läsa mer om upphovsrätt och vad du behöver tänka på när du delar material i din undervisning. 

Jag saknar utrustning som webbkamera och headset eller programvara?

Du beställer utrustning via Serviceportalen. Hjälp med din beställning, kontakta IT-Helpdesk. 

Vad innebär det att jag som lärare ska underlätta för studenterna under corona?

Mittuniversitetets förhållningssätt är att underlätta så mycket det går för studenterna att genomföra sina studier, trots effekterna av coronapandemin.

Det finns exempel på hur det kan göras bland råden till dig som lärare som bedriver undervisning på campus

Diskutera olika lösningar med dina kollegor, men för att kunna avgöra och prioritera insatser bör du ha dialog med din prefekt/studierektor om vad som är en rimlig ambitionsnivå och arbetstid för detta arbete.

I "Stödforum för coronaanpassad campusutbildning" som du hittar i Teams kan du diskutera lösningar med andra lärare.

Kan jag som lärare använda lärosal när studenterna deltar på distans?

Ja, du som lärare har tillgång till lokalerna som vanligt och kan använda lärosalarna för din distansundervisning.

Kan studenter använda grupprum och allmänna ytor på campus vid behov?

Ja, om studenter behöver det för sina studier, men det är av yttersta vikt att alla studenter ovillkorligen stannar hemma vid symtom, även lindriga, på förkylning/influensa. Följ folkhälsomyndighetens råd. Studenter har tillträde till lokalerna med MIUN-kort och kod. Grupprum bokas som vanligt.

Kommer Mittuniversitetet att ta emot några inresande utbytesstudenter inom samarbetsavtal höstterminen 2021?

Vi hoppas kunna ta emot avtalsstudenter under höstterminen 2021. Förutsättningarna för hur det kan se ut har kommunicerats ut till institutions och fakultetsledningarna och det är upp till prefekterna att besluta om kurserna för dessa studenter kommer ges eller ej. För eventuella frågor, kontakta International Relations Office eller din prefekt.

Hur får jag som ställföreträdande examinator behörighet till Ladok?

För att en person ska få behörighet till Ladok ska chef/prefekt eller fakultetshandläggare/fakultetsadministratör skicka in Ansvarsförbindelse för Ladokanvändare till ladok@miun.se

Om utskrift av pappersblankett ej är möjlig:

 • Fyll i blanketten Ansvarsförbindelse för Ladokanvändare och maila till ladok@miun.se.
 • Ange i mailet om aktivering av behörighet ska ske vid ett senare tillfälle eller på en gång.
 • När det är aktuellt att aktivera behörighet där blankett finns inskickad, meddelas detta till ladok@miun.se av prefekt eller fakultetshandläggare/fakultetsadministratör.

Ladok sparar blanketterna för underskrift av chef/prefekt vid senare tillfälle.

Vad behöver jag som kursansvarig göra för att följa regelverket när vi undervisar digitalt?

Det är viktigt att du dokumenterar de förändringar som görs i kurs- och utbildningsplanen när du ändrar exempelvis examinationsform, information om kurs, kursmoment eller delexaminationer osv.

Det kan också finnas behov av att dokumentera ändrat eller uteblivet datum för examinationstillfälle.

I de fall verksamheten planerat att bedriva campusutbildning som innebär avsteg från ordinarie kursplan kvarstår möjligheten för prefekt att besluta om avsteg från ordinarie kursplan höstterminen ut. Se Rektorsbeslut MIUN 2021/1629.

 

 

På vilka sätt kan man examinera digitalt?

Läs mer om olika sätt att examinera här.

Vad är viktigt att tänka på för att säkerställa en rättssäker examination?

Läs mer om anpassade examinationsformer, rättsliga frågor här.

Har en student rätt att kräva extra tentatillfälle om hen inte kan eller väljer att inte delta i en examination?

Nej, om en student inte kan, eller väljer att inte, delta vid ett examinationstillfälle så gäller i första hand nästa omtentamenstillfälle och senare uppsamlingstentamen. Beslutet om ändrad examinationsform öppnar inte för ersättningstillfällen för enskild student eller grupp.

Studenter som ska tentera visar symptom på förkylning/influensa, men kommer ändå till tentasalen. Kan vi avvisa dem och utifrån vilka kriterier?

Här kan vi använda de regler som UHR föreslagit för högskoleprov. Det innebär att vi via rektorsbeslut kan utfärda en ordningsregel som träder i kraft vid den här typen av situation, dvs. där vi har en aktiv samhällsfarlig smitta. Tentanderna ska då få information om att de som är sjuka inte ska komma till tentamen. För de fall där de ändå gör det kan vi använda disciplinnämnden för att utfärda en avstängning i efterhand.

Hur hanterar vi anmälan om särskilt stöd?

Om ni har anmälan till tentamen i Ladok, så kan studenterna som har rätt till särskilt stöd anmäla sitt behov av stöd. När anmälan stängt behöver ni lärare bara kontakta Tentamenssamordningen för att kolla om någon anmält stöd (som i detta läge bara gäller förlängd tid, 40% av ordinarie skrivtid). Använder ni inte Ladok behöver ni informera studenterna om att de måste visa sina intyg på stöd till er.

Kontaktuppgifter till Tentamenssamordningen finns längst ner på sidan här.

 

Hur får studenterna tillbaka sina papperstentor?

Nedanstående process gäller inte när examination och rättning genomförs digitalt i tex Inspera eller Moodle. 

Under rådande pandemi kan tentamensfunktionen genomföra expediering och lagring av rättade papperstentor enligt följande process:

1. Studenterna behöver vara anmälda i Ladok för att skanningen ska kunna genomföras. Detta kan göras i efterhand om tentan redan är skriven, institutionens administratör/handläggare lägger upp ett låst anmälningstillfälle och anmäler på de studenter som skrivit. OBS! Detta måste göras innan resultatet rapporteras in i Ladok! Fortsättningsvis rekommenderas att tentamensanmälan alltid görs i Ladok, inte minst för att studenter som har rätt till särskilt stöd ska kunna anmäla det på det sätt de är instruerade att göra. 

2.  För att en rättad tentamen ska kunna skannas av STUA behöver institutionerna, till Tentamensfunktionen, leverera en oskriven papperstenta i orginal, vilken visar tentamensfrågor, datum och kurskod. Tillsammans med originaltentamen bifogas studenternas skrivna tentamina där det framgår vilken student som tenterat (t ex utskriven från mail eller annat system). 

3.  I de fall (t ex då svar redan har skickats till student) enbart tentamensfrågor ska skannas för arkivering skickas de till tentasamordningen. I de fall anmälningstillfälle saknas i Ladok läggs ett stängt anmälningstillfälle upp av handläggare/administratör då tentamen skickas. 

4. Ingen kopia, varken digital eller på papper, lagras hos lärare efter att de har skannats, de ska raderas eller gallras.

 

 

 

Vad gäller för disputationer?

Från och med höstterminens start 2021 beslutar dekan om i vilken form en disputation ska ske.

Vad händer med studenter som är på VFU/praktik/exjobb/självständigt arbete och där denna av någon anledning avbryts under rådande situation?

Studenter som genomför praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt studenter som gör examensarbete vid externa företag och organisationer eller självständiga arbeten följer de instruktioner som de får av respektive arbetsgivare. Inom vården är det t.ex. viktigt att stanna hemma om man har förkylningssymptom. På VFU på skolor ska studenterna också följa skolans instruktioner och stanna hemma om skolan väljer att stänga. Vid uppdrag inom industrin eller annan verksamhet ska studenten följa företagets instruktioner. 
 
Institutionen bör ha en beredskap för hantering i de fall då praktik/VFU/exjobb inte kan genomföras p.g.a. att arbetsplatsen stänger.

Följande delar kan vara bra att fundera över:

 • Hur mycket av praktiken/VFU:n/examensarbetet är genomförd, det vill säga kan man sätta betyg? Om tillräckligt underlag finns för att sätta betyg (godkänd eller underkänd) kan betyg sättas trots att hela den arbetsplatsförlagda tiden inte genomförts.
 • Om praktiken/VFU:n måste avbrytas i förtid p. g. a. att arbetsplatsen stänger och det inte finns tillräckligt underlag för betyg behöver praktiken/VFU:n/examensarbetet göras om eller kompletteras och institutionen ha en beredskap för att hantera detta. Institutionen måste då ordna VFU vid annat tillfälle när det finns VFU-plats/praktikplats.
   

Programmen bör också ha beredskap för att ändra studiegången individuellt för studenter (göra individuella studieplaner). Om en student av något skäl blir hemskickad från arbetsplatsen, bör det undersökas om det finns någon lämplig kurs istället som han eller hon kan gå nu så att inte studenten blir utan studiemedel. Dessa lösningar kan se olika ut från en student till en annan. Om en student får avbryta sin praktik/VFU kan det också blir aktuellt att undersöka om det finns en lämplig kurs för studenten att läsa istället så att hen fortsatt är aktuell för försörjning via studiemedel.
 

Om jag vill ta reda på mer om schema, var kan jag hitta den informationen?

Du kan läsa mer om schema på Schemafunktionens funktionssidor: https://www.miun.se/medarbetare/undervisning/studieadministration/schemafunktionen/

Vad gäller för höstens scheman?

Enligt rektorsbeslut fortsätter coronaanpassad campusundervisning att gälla under hela läsperiod 1, där endast de kurser som är prioriterade av prefekt får ha undervisning på campus.

Från och med läsperiod 2 återgår Mittuniversitetet till campusförlagd verksamhet.  I samband med återgången till campusförlagd verksamhet upphävs beslutet om avstånd mellan sittplatser och antal personer i Mittuniversitetets lokaler.

Om jag vill ställa om föreläsningar eller kursmoment till ett digitalt alternativ, exempelvis zoom, hur gör jag då med schemat?”

På de bokningar/pass där du står som personal kan du själv gå in i schemat och lägga in information som en anteckning under rubriken Info. (Du kan läsa mer om detta på Schemafunktionens sidor: https://www.miun.se/medarbetare/undervisning/studieadministration/schemafunktionen/andringar/

Du behöver dock vända dig till schema@miun.se för att avboka salen. Om salsbokningen står kvar kommer din institution att debiteras för salen.

Ställer universitetet in större arrangemang även i höst?

Möten inom och utanför Mittuniversitetet kan efter 2021-09-29 ske som innan pandemin men även fortsättningsvis bör möjligheten för digitala alternativ övervägas. 

Säkerhetschef Lennart Johansson bistår med stöd och råd.

 

Kan jag ta emot besök till Mittuniversitetet?

Möten inom och utanför Mittuniversitetet kan efter 2021-09-29 ske som innan pandemin men även fortsättningsvis bör möjligheten för digitala alternativ övervägas. 

 

Kan jag ta emot gäster till vårt fikarum/kontorskorridor?

Möten inom och utanför Mittuniversitetet kan efter 2021-09-29 ske som innan pandemin men även fortsättningsvis bör möjligheten för digitala alternativ övervägas. 

Jag planerar att genomföra en tjänsteresa – hur ska jag tänka?

Restriktionerna för resor inom landet har tagits bort, men möten, internat, konferenser, seminarier, besök och liknande ska om möjligt genomföras digitalt. Generellt för resor utomlands gäller att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Hur gör jag med manuella utbetalningar?

Ökningen av arbete på distans medför problem med påskrifter i original på blanketten för manuella betalningar. Därför har EKO beslutat att det just nu och fram till 31 mars 2022 räcker att utbetalningsunderlagen, godkännande och attest skickas elektroniskt via e-post.

Har du frågor, maila e-faktura@miun.se

Sidan uppdaterades 2023-01-03