Att ha rätt chefer och ledare inom Mittuniversitetet är en avgörande faktor för att vi, såväl på kort som lång sikt, ska lyckas uppnå de verksamhetsmål som vi fått från våra uppdragsgivare, och samtidigt skapa ett attraktivt universitet för både medarbetare och studenter.

Vårt ledarskap skall utgå från följande:

  • Chefer och ledare ska präglas av en stor förmåga att skapa resultat i verksamheten och att skapa goda utvecklingsmöjligheter och en god arbetsmiljö för medarbetarna. Det kräver både en professionalism i utförandet och ett engagemang för uppgiften. 
  • Chefs- och ledarroller innebär ett förtroende och ett ansvar både för verksamhet och personal där man ska vara ett föredöme både inom och utom organisationen.
  • Chefer och ledare ska skapa delaktighet genom att i dialog med medarbetarna ställa krav, sätta mål, skapa förutsättningar för utveckling samt följa upp och återkoppla utförda prestationer.
  • Chefen skall uppmuntra medarbetarna att komma med förslag till egen utveckling i linje med verksamhetens utmaningar och krav

 

Ledarutveckling Mittuniversitetet

Som chef vid Mittuniversitetet har du i uppdrag att leda och utveckla verksamheten vid din avdelning/. Chefsuppdraget innebär att du har vissa åtaganden och skyldigheter, se arbetsordning för Mittuniversitetet och respektive fakultet. www.miun/styrdokument/ledningochstyrning

För att säkerställa att du som chef har kunskap om dessa frågor erbjuder vi Mittuniversitetets ledarutvecklingsprogram som består av:

  • Individuell introduktion från HR-avdelningen (för nya chefer, obligatorisk)
  • arbetsmiljöutbildning för chefer och påbyggnadsdel för alla chefer; genus, mångfald och makt, samt
  • chefsnätverksträffar för chefer inom akademin
  • rekryteringsutbildning, kompetensbaserad rekrytering
  • utbildning i svåra samtal

 

Arbetsmiljöutbildning

Varje höst går en arbetsmiljöutbildning för chefer med personalansvar. Utbildningen lyfter vikten av att arbeta med arbetsmiljöfrågor, den tar bland annat upp viktiga lagar inom arbetsmiljöområdet, vad som gäller kring det systematiska arbetsmiljöarbetet samt organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).
Som personalansvarig chef bör du gå denna utbildning för att på bästa sätt kunna hantera det arbetsmiljöansvar som ingår i din roll. 

 

Lika villkorsutbildning för chefer

Förutom utbildning i arbetsmiljöfrågor ska alla chefer gå en utbildning i lika villkor. Läs mer på sidan för lika villkor eller sidan för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Ledarutveckling med fokus på genus, mångfald och makt

Utbildningen ska öka deltagarnas kunskap kring hur mångfald, makt och genus kan påverka verksamheten såväl positivt som negativt samt ges verktyg som går att använda praktiskt i det egna utvecklingsarbetet.

Programmet är en del av Mittuniversitetets ledarutbildningar och vänder sig till samtliga chefer och forskningsledare.

Läs mer på: www.miun.se/lika-villkor/ledarutveckling-med-fokus-pa-genus-mangfald-och-makt

Chefsnätverk 

Syftet med Chefsnätverket är att vara ett kollegialt chefsstöd för avdelningschefer inom akademin. Genom fördjupad reflektion och dialog ska deltagande chefer få stöd för att hitta lösningar på frågor/dilemman i sin roll som avdelningschef. Nätverksträffar genomförs några gånger per termin för avdelningschefer inom akademin. Det finns två chefsnätverk; ett i Sundsvall och ett i Östersund. HR-avdelningen inbjuder till och leder nätverksträffarna på respektive ort.                        

Kontakt för chefsnätverk Östersund: Jenny Gärdlund, HR-avdelningen e-post: jenny.gardlund@miun.se
Kontakt för chefsnätverk Sundsvall: Marie Larsson, HR-avdelningen e-post: marie.larsson@miun.se alternativt Margareta Rumm, HR-avdelningen e-post: margareta.rumm@miun.se

Rekryteringsutbildning, kompetensbaserad rekrytering

Syftet med utbildningen är att:
• kvalitetssäkra vårt gemensamma arbetssätt kring rekrytering
• öka kompetensen samt skapa större trygghet i användandet av metodik och mallar.

Agendan för dagen;
• Genomgång av den övergripande rekryteringsprocessen kopplat till vårt statliga regelverk.
• Teori och övningar kring att, utifrån en kompetensbaserad metod, genomföra behovsanalyser, kravprofiler, annonser, intervjuer, urval och referenstagning.

Övrigt:

Konflikter och konflikthantering

Webbutbildningar för chefer

Här kan du ta del av hur man kan förebygga ohälsa på jobbet genom Arbetsmiljöverkets verktyg och vägledning för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Läs mer