Att ha rätt chefer och ledare inom Mittuniversitetet är en avgörande faktor för att vi, såväl på kort som lång sikt, ska lyckas uppnå de verksamhetsmål som vi fått från våra uppdragsgivare, och samtidigt skapa ett attraktivt universitet för både medarbetare och studenter.

Vårt ledarskap skall utgå från följande:

  • Chefer och ledare ska präglas av en stor förmåga att skapa resultat i verksamheten och att skapa goda utvecklingsmöjligheter och en god arbetsmiljö för medarbetarna. Det kräver både en professionalism i utförandet och ett engagemang för uppgiften. 
  • Chefs- och ledarroller innebär ett förtroende och ett ansvar både för verksamhet och personal där man ska vara ett föredöme både inom och utom organisationen.
  • Chefer och ledare ska skapa delaktighet genom att i dialog med medarbetarna ställa krav, sätta mål, skapa förutsättningar för utveckling samt följa upp och återkoppla utförda prestationer.
  • Chefen skall uppmuntra medarbetarna att komma med förslag till egen utveckling i linje med verksamhetens utmaningar och krav

Som chef vid Mittuniversitetet har du i uppdrag att leda och utveckla verksamheten vid din avdelning/institution. Chefsuppdraget innebär att du har vissa åtaganden och skyldigheter, se arbetsordning för Mittuniversitetet och respektive fakultet. www.miun/styrdokument/ledningochstyrning.

Läs mer om ledarutveckling här.

Läs mer