Utbildningar

Ledarutveckling Mittuniversitetet

Som chef vid Mittuniversitetet har du i uppdrag att leda och utveckla verksamheten vid din institution/avdelning/motsvarande. Chefsuppdraget innebär att du har vissa åtaganden och skyldigheter, se arbetsordning för Mittuniversitetet och respektive fakultet på styrdokumentsidorna.

För att säkerställa att du som chef har kunskap i dessa frågor erbjuds du en individuell introduktion från både HR- och kommunikationsavdelningen, denna är obligatorisk för nya chefer. Du som chef har dessutom möjlighet att välja mellan ett återkommande utbud av utbildningar enligt nedan. Vid behov kan det också finnas möjlighet att köpa in eller sätta ihop ytterligare utbildningar, exv utbildning i svåra samtal.

Utbildningar för chefer

Arbetsmiljöutbildning

Varje höst går en arbetsmiljöutbildning för chefer med personalansvar. Utbildningen lyfter vikten av att arbeta med arbetsmiljöfrågor, den tar bland annat upp viktiga lagar inom arbetsmiljöområdet, vad som gäller kring det systematiska arbetsmiljöarbetet samt organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).
Som personalansvarig chef bör du gå denna utbildning för att på bästa sätt kunna hantera det arbetsmiljöansvar som ingår i din roll. 

Vid frågor kontakta Madeleine Juliusson, madeleine.juliusson@miun.se.

Webbutbildningar inom arbetsmiljö

Här kan du ta del av hur man kan förebygga ohälsa på jobbet genom Arbetsmiljöverkets verktyg och vägledning för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Partsrådets E-utbildningar inom arbetsmiljö; 

Chefsforum

Chefsforum genomförs fyra gånger per år. Till mötet som hålls av rektor kallas chefer med personalansvar samt representanter för Studentkårerna. Varje möte har ett tema med fortbildande inslag.
Mer information om chefsforum

Chefsnätverk

Syftet med Chefsnätverket är att vara ett kollegialt stöd för chefer inom universitetet. Genom fördjupad reflektion och dialog ska deltagande chefer få stöd för att hitta lösningar på frågor/dilemman i sin chefsroll. Nätverksträffar genomförs några gånger per termin. Det finns två chefsnätverk; ett i Sundsvall och ett i Östersund. HR-avdelningen inbjuder till och leder nätverksträffarna på respektive ort.                        

Kontakt för chefsnätverk Östersund: Jenny Gärdlund, HR-avdelningen
e-post: jenny.gardlund@miun.se
Kontakt för chefsnätverk Sundsvall: Marie Larsson, HR-avdelningen
e-post: marie.larsson@miun.se alternativt Maria Edin, HR-avdelningen
e-post: maria.edin@miun.se

Ekonomi för chefer - en introduktion

Ekonomiavdelningen, EKO, erbjuder en heldag med utbildning i statlig redovisning/ekonomi del 1 på övergripande nivå. Dagen är främst för dig som är ny som chef, men övriga chefer är också välkomna.

Innehåll:

  • Statens regelverk finansiering, redovisning
  • Budget- och prognosprocess  – Statens och Mittuniversitetets
  • Mittuniversitetets redovisningsplan
  • Balansräkning och resultaträkning
  • Mittuniversitetets resultaträkning per verksamhetsgren
  • Resultatmatris
  • Varför särskilja olika typer av intäkter? 
  • Full kostnadstäckning samt Mittuniversitetets ”OH”-modell
  • Externa och interna projekt samt Mittuniversitetets samfinansiering
  • Översiktligt om institutions-/avdelningsekonomi 

Mer information

Kommunikativt ledarskap

En heldag om chefens kommunikativa roll och om att utveckla sitt kommunikativa ledarskap. Med utgångspunkt från Mittuniversitetets organisation och styrdokument samt deltagarnas egna erfarenheter går vi igenom förutsättningar och förmedlar några olika verktyg för att utveckla sin kommunikation och agera kommunikativt.

Kontaktperson: Eva Wiktorsson

Ledarutveckling med fokus på genus, mångfald och makt

Utbildningen ska öka deltagarnas kunskap kring hur mångfald, makt och genus kan påverka verksamheten såväl positivt som negativt samt ges verktyg som går att använda praktiskt i det egna utvecklingsarbetet.

Programmet är en del av Mittuniversitetets ledarutbildningar och vänder sig till samtliga chefer och forskningsledare.

Läs mer om mångfald, makt och genus

Medieträning för chefer

Praktisk intervjuträning med TV-kamera som varvas med teoripass och diskussioner kring mötet med media. En heldagsutbildning med fokus på att utvecklas och öka den egna tryggheten i intervjusituationen. Utbildningen ger deltagaren flera intervjuer med feedback från kursledare och övriga deltagare. Max antal deltagare är sex stycken.

Våren 2019 erbjöds utbildningen den 9 april i Sundsvall och den 10 april i Östersund.

Kontaktperson: Ronney Wickzell

Lika villkorsutbildning för chefer

Förutom utbildning i arbetsmiljöfrågor ska alla chefer gå en utbildning i lika villkor. Läs mer på sidorna för 

Rekryteringsutbildning, kompetensbaserad rekrytering

Syftet med utbildningen är att:
• kvalitetssäkra vårt gemensamma arbetssätt kring rekrytering
• öka kompetensen samt skapa större trygghet i användandet av metodik och mallar.

Agendan för dagen;
• Genomgång av den övergripande rekryteringsprocessen kopplat till vårt statliga regelverk.
• Teori och övningar kring att, utifrån en kompetensbaserad metod, genomföra behovsanalyser, kravprofiler, annonser, intervjuer, urval och referenstagning.

Kommande utbildningstillfällen;

Inga nya utbildningstillfällen är inplanerade för tillfället, men om intresse för utbildningen finns är du välkommen att höra av dig till:

Madeleine Juliusson, madeleine.juliusson@miun.se
eller
Marie Larsson, marie.larsson@miun.se

 

Ny som chef?

Det finns en sida med några korta råd, och tips på användbar information, för dig som är ny chef eller chef med nya medarbetare:

Råd och vägledning.