Underlaget på den här sidan är framtaget för att utgöra ett stöd i arbetet med att ta fram aktiviteter mot våra gemensamma mål samt genomföra riskanalys enligt förordningen för intern styrning och kontroll (FISK).

Mittuniversitetets verksamhetsplan

I verksamhetsplanen för år 2020 med plan för åren 2021-2022 framgår fem prioriterade områden:

  • Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare
  • Externfinansiering
  • Regional samverkan
  • Hållbar utveckling
  • Internationalisering
  • Kvalitet 

Dessa områden, kompletterat med nya aktiviteter, kommer att finnas med i kommande verksamhetsplan tillsammans med eventuella nya områden som prioriteras i verksamhetsplaneringen under hösten 2020.

Verksamhetsplanen för 2021 byggs upp av inspel från verksamheten (Fakulteten för Humanvetenskap, Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier, Förvaltning, Utbildningsråd, Forskningsråd, Lika villkorsgruppen), uppföljning av verksamhetsplan 2020, uppföljning av riskanalys 2020 och riskanalys 2021
samt inspel från genomförda och kommande granskningar/utvärderingar.

Aktivitetsplaner

Varje institution och avdelning ska upprätta egna aktivitetsplaner för kommande år. Planerna bör bygga på föregående aktivitetsplaner. Arbetet med att ta fram aktiviteter utgår från hur institutionens eller avdelningens egna förutsättningar och intressen bäst kan tas tillvara för att bidra till Mittuniversitetets mål och övergripande prioriteringar.

Förlag på områden och aktiviteter som bör hanteras fakultetsövergripande alternativt förvaltningsövergripande lyfts till fakultetsnivå respektive förvaltningsnivå.

I samband med upprättande av aktivitetsplanen bör även en kompetenskartläggning genomföras. 

Riskanalys

Inför 2021 genomförs riskanalysen enligt förordningen för intern styrning och kontroll (FISK) på fakultets- och förvaltningsnivå. Syftet är att identifiera väsentliga risker utifrån krav i myndighetsförordning samt andra externa krav (ex. högskolelag och förordning). 

Planeringsförutsättningar

Processkarta– processkarta inkl. tidsramar för verksamhetsplanering och fördelning av medel

Tidplan och generella budgetvärden  – detaljerad tidplan och generella budgetvärden

Metodstöd - på sidan finns bland annat information och stöd för hur arbetet med verksamhetsplaneringen kan läggas upp och information gällande kompetensförsörjningsplaneringen

Mallar - på sidan finns mallar som kan användas av institutioner och avdelningar samt mallar för fakultets - och förvaltningsnivå