Nedanstående mallar är framtagna för att utgöra ett stöd i arbetet med aktivitetsplaner och riskanalyser

Aktivitetsplan

Aktivitetsplanerna är avsedda att innehålla avgränsade insatser som ligger utanför ordinarie löpande verksamhet, och som riktas mot uppfyllandet av ett särskilt syfte - mål enligt strategin, uppdrag enligt regleringsbrev, rektors- eller förvaltningschefsbeslut eller liknande. Aktiviteterna ska därmed ha en tydlig start- och slutpunkt. Universitetsstyrelsen har önskat att samtliga åtgärder ska vara konkreta och uppföljningsbara.

Vad gäller den löpande verksamheten faller denna utanför ramen för aktivitetsplanen, men det står varje institution och avdelning fritt att utforma egna kompletterande verksamhets- och uppdragsbeskrivningar till stöd för genomförandet av arbetet

Institutioner och avdelningar

Varje institution och avdelning ska upprätta egna aktivitetsplaner och planerna sträcker sig över en rullande treårsperiod.

Nedanstående mallar är framtagen som ett stöd för institutioner och avdelningar. Mallarna används för att dokumentera aktiviteter för kommande verksamhetsår. Mallen kan även användas som uppföljningsdokument under året. Institutionen respektive avdelningen väljer själv om man vill använda wordmallen eller excelmallen. Mallarna har lite olika utformning.

AktivitesplanMall Word

AktivitesplanMall Excel

Tidplan

Fakultet: Tidplanen sätts av respektive fakultet. Senast 9 november ska respektive fakultet skicka förslag på universitetsövergripande aktiviteter till ULS.

Förvaltningen: Diskussion gällande övergripande aktiviteter kommer att ske på FLG den 13 oktober. Förslag på aktiviteter från avdelningar inom förvaltningen ska skickas senast 9 oktober till Universitetsledningens stab (Anna Haeggström).

Fakultet och förvaltning

På fakultets- och förvaltningsnivå förs dialoger utifrån institutionernas och avdelningarnas förslag på aktiviteter som bör prioriteras. Förvaltningen tar även inspel från fakulteternas prioriterade aktiviteter då stöd från förvaltningen kan behövas. Aktiviteter som föreslås prioriteras på universitetsgemensam nivå lyfts sedan i dialog med ledningen.

Mallen är framtagen för att användas på övergripande nivå av fakulteterna och förvaltningen inför deras inspel till Mittuniversitetets verksamhetsplan 2021 samt aktivitetsplanen 2021. I mallen framgår även ett avsnitt gällande riskanalys och operativa risker. Ett alternativ till avsnittet gällande riskanalys och operativa risker är att använda mallen för riskanalys. 

AktivitesplanMall fakultet och förvaltning

Tidplan: Senast 9 november ska förslag på universitetsövergripande områden med tillhörande aktiviteter, samt riskanalysen, skickas till Universitetsledningens stab (Mona Vesslegård). Föreslagna aktiviteter och riskanalysen kommer att lyftas på ledningsrådet den 20 november. Universitetsstyrelsen fattar beslut om Mittuniversitetets verksamhetsplan den 15 december.

Områden och aktiviteter som prioriteras på fakultets- och förvaltningsnivå skickas senast den 7 december till ULS. Utkast på aktivitetsplan presenteras på ledningsrådet 18 december och preliminärt fattar rektor beslut om Mittuniversitetets aktivitetsplan den 22 december.

Riskanalys

Inför 2021 genomförs riskanalysen på fakultets och förvaltningsnivå. Fokus ska ligga på väsentliga risker som kan hota Mittuniversitetets  möjlighet att genomföra verksamhet effektivt och enligt gällande rätt, att redovisa verksamheten på ett tillförlitligt och rättvisande sätt och att hushålla väl med statens medel.

I riskanalysen ska även risker för oegentligheter lyftas. Oegentligheter innefattar flera omständigheter och handlar exempelvis om risker för att medarbetare är jäviga i beslut eller handläggning, tar mutor, stjäl eller missbrukar ett förtroende.

RiskanalysMall 

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsprocessen behöver integreras med verksamhetsplaneringen och budgetarbetet, för att kopplingen mellan uppdrag, strategi, mål och kompetensbehov ska bli tydlig.

HR-avdelningen är ett stöd i detta arbete och tillhandahåller institutions- och avdelningsanpassade mallar.