Varför öppen tillgång? På EU och nationell nivå finns krav att offentligt finansierad forskning ska göras fritt tillgänglig. Det innefattar både vetenskapliga publikationer och tillhörande forskningsdata.

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag från regeringen att ta fram nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information. Många forskningsfinansiärer ställer numera till följd av detta också krav på öppen tillgång.

Med öppen tillgång av forskningsdata medföljer en rad fördelar både för forskarsamhället och allmänheten. Vetenskapsrådet beskriver i förslaget till nationella riktlinjer följande fördelar:

  • Demokrati och transparens/ökad insyn

  • Nya forskningsmöjligheter och möjlighet till återanvändning av data

  • Innovation och användning av data utanför forskningssamhället

  • Möjlighet att citera dataset och ökad impact

Läs mer i VR:s Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and Open Access to Research Data in Horizon 2020 

Juridiska aspekter

Öppen tillgång till forskningsdata är inte helt oproblematiskt och en rad juridiska aspekter finns att ta hänsyn till. Dessa sammanfattas av SND (Svensk Nationell Datatjänst) i rapporten ”Juridiska aspekter i forskning: En introduktion till det allmänna regelverket”

Arkivaspekter

Forskningsdata utgör oftast allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. Det innebär bl.a. att de omfattas av regler för bevarande och gallring beslutade av Riksarkivet, samt att enskilda kan begära att få ta del av forskningsdatat. Datat, eller delar av det, kan i enskilda fall innehålla sekretessreglerade uppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Mer om allmänna handlingar och arkiv finns att läsa här: https://medarbetarportalen.miun.se/gemensamt/handbok-for-arkiv-och-diarium/

Var kan jag göra data tillgänglig?

SND (Svensk Nationell Datatjänst) https://snd.gu.se/sv

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) https://miun.diva-portal.org/dream/info.jsf

Forskningsdata och DiVA

Ett mindre dataset kan laddas upp i DiVA för att tillgängliggöras, eller för att enbart arkiveras och eventuellt tillgängliggöras i enskilda fall. Datasetet får ett unikt id (urn:nbn) och en beständig länk. I DiVA kan man även länka från publikationer till dataset som finns uppladdade i andra databaser.

Vad händer på Mittuniversitetet?

Ett samarbete kring hantering av forskningsdata har inletts mellan bibliotek, arkiv, jurist och IT. Mittuniversitetet har genom ett Letter of intent (Dnr: MIUN 2017/478) stöttat en ansökan från SND till Vetenskapsrådet rörande nationell infrastruktur för forskningsdata. MIUN har därigenom sagt att vi kommer att upprätta en s.k. DAU (Data Access Unit) vid lärosätet som förmodligen kommer att samordnas med bibliotekets forskningsnära tjänster men med tillgång till de förutnämndas expertis.

 

 

Lästips

Datahanteringsplan

SUHFs rekommendation för datahanteringsplan

Kontakta arkivarien

Arkivarie Anna Connell 

Vid frågor om personuppgiftshantering och forskningsdata kontakta jurist Jon Öberg.

Kontakt