Vetenskapliga mentorer

Här finner du kontaktuppgifter till de vetenskapliga mentorerna. De vetenskapliga mentorerna är kopplade till specifika finansiärer och kan bistå med kvalificerat stöd under ansökningsprocessen.

frontdesk.jpg

I Mittuniversitetets forskningsstrategi och i ARC13 framgår att vidareutveckling och förstärkning av universitetets forskningsmiljöer, såväl den ämnesbaserade forskningen som den profilerade forskningen, ska prioriteras.  För att lyckas med detta krävs att den externfinansierade forskningen ökar, vilket i sin tur medför att det universitetsövergripande stödet för forskningsfinansiering ska förstärkas. Stödet ska samordna fakulteternas arbete i form av basstöd och kvalificerat stöd och syfta till att göra det enklare att hitta aktuella utlysningar samt att bl. a. tillgängliggöra checklistor i samband med ansökningar, arrangera seminarier med finansiärer och forskare samt att initiera ett initiativ där forskare som beviljats projekt erbjuder vägledning för andra kollegor.

Finansieringsstödet är av konsultativ karaktär och består av ett antal forskare som erbjuder råd och besvarar frågor rörande en viss finansiär. Dessa forskare har varit framgångsrika och erhållit forskningsmedel hos den aktuella finansiären. Målgruppen är forskare som efterfrågar kvalificerad vägledning i samband med forskningsansökningar. För samtliga finansiärer erbjuds även rådgivning avseende ekonomifrågor, kontakta Ida Lundquist för mer information.

Finansieringsstödet samordnas med det basstöd och kvalificerade stöd som erbjuds till universitetets forskare. Stödet ska täcka en brett spektra av finansiärer och drivs som pilotprojekt under 2016, varefter det utvärderas.

Mentorer för finansieringsstöd syftar till att underlätta för forskare som avser att söka medel hos en särskild finansiär genom att erbjuda råd och tips baserade på tidigare erfarenheter. Forskaren kan således kontakta mentorerna för vägledning, dock inte för aktiv involvering i ansökningsarbetet i övrigt.

Målgruppen är forskare som efterfrågar kvalificerad vägledning i samband med forskningsansökningar.

Uppdraget som mentor

Uppdraget som mentor (gäller såväl vetenskaplig mentor som mentor för ekonomifrågor) består av två delar enligt nedan.

  • Att vara tillgänglig och erbjuda konsultativ vägledning för universitetets forskare. Uppdraget begränsas till den aktuella finansiären och inbegriper inte själva (skriv)arbetet med ansökan. Uppdraget omfattar inte uppsökande verksamhet.
  • Att arrangera ett seminarium alt en workshop om den berörda finansiären under 2016. Syftet med aktiviteten är att diskutera erfarenheter från olika ansökningar. Eventuellt bjuds företrädare för utvalda finansiärer in till aktiviteten.

Följande personer är vetenskapliga mentorer för respektive forskningsfinasiär:

Formas
Bengt-Gunnar Jonsson

Forte
Mikael Nordenmark

Horizon inkl Marie Curie
Christer Fröjdh, NMT
Joaquim Soares, HUV

Interreg + ERUF
Yvonne von Friedrichs

KK-stiftelsen
Mattias O’Nils

Riksbankens Jubileumsfond
Svenbjörn Kilander

Vinnova
Per Edström

Vetenskapsrådet HS
Anna Olofsson

Vetenskapsrådet NT
Magnus Norgren