Vi ansluter oss till den definition av forskningsdata som Vetenskapsrådet använder i en rapport om open access.

I Vetenskapsrådets rapport Öppen tillgång (open access) till forskningsdata – en omvärldsbeskrivning 2014 används följande definition:

”här avses digital information som har samlats in för att analyseras i ett vetenskapligt syfte […]. Exempel på sådana forskningsdata är resultat från experiment och mätningar, observationer från fältarbete, statistik, enkätsvar, intervjuer och bilder.”