På EU och nationell nivå finns krav att offentligt finansierad forskning ska göras fritt tillgänglig. Det innefattar både vetenskapliga publikationer och tillhörande forskningsdata.

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag från regeringen att ta fram nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information. Många forskningsfinansiärer ställer numera till följd av detta också krav på öppen tillgång.

Med öppen tillgång av forskningsdata medföljer en rad fördelar både för forskarsamhället och allmänheten. Vetenskapsrådet beskriver i förslaget till nationella riktlinjer följande fördelar:

  • Demokrati och transparens/ökad insyn
  • Nya forskningsmöjligheter och möjlighet till återanvändning av data
  • Innovation och användning av data utanför forskningssamhället
  • Möjlighet att citera dataset och ökad impact

På Mittuniversitetet pågår just nu arbetet med att ta fram en policy med tillhörande riktlinjer för hantering av forskningsdata. Dessa dokument kommer att skickas ut på remiss och beslutas om under hösten 2021.

Till grund för policyn ligger EU- kommissionens rekommendation (EU) 2018/790 av den 25 april 2018 om tillgång till och bevarande av vetenskaplig information; Sveriges regerings två senaste forskningspropositioner Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50), Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (prop. 2020/21:60); Vetenskapsrådets Förslag till nationella riktlinjer om öppen tillgång till vetenskaplig information (2015) samt Sveriges universitets- och högskoleförbunds Rekommendation avseende styrdokument för forskningsdata (REK 2019:3). 

Har du frågor eller vill veta mer, maila till Researchdata@miun.se