Inventera intellektuella tillgångar (IAI)

Forskning genererar ny kunskap och olika former av intellektuella tillgångar. Genom att strukturerat inventera vilka tillgångar forskningen genererar kan du och din forskargrupp ytterligare professionalisera samverkan, nyttiggörandeprocessen och innovationsarbetet.

En intellektuell tillgång är en icke fysisk tillgång som bygger på intellektuellt arbete och kunskap. Det kan handla om datasamlingar, metoder, modeller, design eller programvaror, uppfinningar med mera. Inför nya forskningsprojekt är det viktigt att klargöra vilka tillgångar (kunskaper) som redan finns inom forskningsmiljön och hur äganderätten till dem ser ut. Det är även viktigt att fundera på hur de immateriella tillgågarna som uppkommer under forskningen kan skyddas och på vilket sätt forskningsresultaten kan spridas och nyttiggöras.

Metoden IAI, Intellectual Assets Inventory, har utvecklats vid Innovationskontor Väst (numera Chalmers innovationskontor) och används vid många lärosäten i Sverige och även hos oss på Mittuniversitetet. Resultatet av en IAI är ett dokument som specificerar och katergoriserar forskargruppens intellektuella tillgångar vilket bidrar till överblick och samsyn.

Genomför en IAI i din forskargrupp
Kontakta en innovationsrådgivare vid Miun Innovation för att få stöd vid genomförandet av en IAI. Metoden är utformat så att forskaren eller forskargruppen själv ska kunna genomföra inventeringen, men Miun Innovation erbjuder kostnadsfritt metod- och processtöd vid behov.  Det finns olika versioner av IAI så att upplägget kan anpassas efter stundens förutsättningar och syfte, t ex om det är en avdelningsdag där alla inom ämnet deltar eller en workshop för ett specifikt forskningsprojekt.

En IAI bör genomföras i grupp där hela den forskargrupp som är kopplat till projektet deltar. Innovationsrådgivarnas roll är att vara samtalsledare och dokumenterare.

Kontakta en innovationsrådgivare för stöd vid IAI

Inventeringen av vilka immateriella tillgångar forskningen har genererat gav struktur och insikt.

Läs hela intervjun med Maria Lexhagen om hur inventeringen gav struktur och insikt.