I din roll som forskare ingår att verka för att forskningsresultaten och den kunskap du besitter inom ditt ämne kommer till nytta. Miun Innovations uppdrag är att ge kvalificerat stöd i frågor om nyttiggörande. Tveka inte att ta kontakt.

Nyttiggörandet kan ske på många olika sätt. Du kan exempelvis nyttiggöra forskningsresultat och kunskap genom att publicera och aktivt sprida ny kunskap så att den kan tas tillvara och tillämpas i samhällets, ett företags eller offentlig sektors utvecklingsarbete. Nyttiggörandet kan även handla om att med den forskningsbaserade kunskapen som bas bidra till eller driva innovationsprocesser som skapar nya värdefulla metoder, produkter eller processer som tas till en marknad, antingen på kommersiell eller icke kommersiell väg.

"Mittuniversitetet spelar en viktig roll i regionala och nationella innovationssystem genom att utveckla och förädla bärande idéer som kan bidra till lönsamma företag." Ur Mittuniversitetets forskningsstrategi

Hur kan Miun Innovation stödja?
Innovationsrådgivarna kan tillsammans externa partners bland annat hjälpa dig i frågor om:

Vi är vana att arbeta med konfidentiell information och stödet är självklart kostnadsfritt och finansieras genom anslag från regeringen, Utbildningsdepartementet (uppdraget att driva innovationskontorsverksamhet).