När du kontrollerat att inget ramavtal finns för det aktuella inköpet ska du beräkna upphandlingens värde.  Det är den totala kostnaden för ditt inköp som avgör hur du ska gå tillväga vid upphandlingen.

Värdet av din upphandling avgör vilket upphandlingsförfarande du ska välja. Så här görs beräkningen:

 • Du ska räkna med hela avtalets löptid. Det är inte tillåtet att dela upp affären över tid för att komma under ett tröskelvärde. Om det är ett enstaka inköp, räkna med ett år. Vid ett längre eller återkommande behov ska du räkna med en avtalstid om 4 år. Alla eventuella optioner och förlängningsklausuler som finns i avtalet ska räknas med som om de kommer att utnyttjas.
 • Hela universitetets samlade behov av varan eller tjänsten ska tas med i beräkningen.
 • Hamna hellre för högt än för lågt i din beräkning.
 • Du ska inte räkna med moms.
 • Om en upphandling innehåller både varor och tjänster ska båda delar räknas med. T.ex. vid inköp av ett system ska även kostnader för utbildning och implementering tas med i kontraktsvärdet. Det är alltid det totala värdet som avgör.
 • Även om du gör inköp från flera leverantörer beräknas kontraktsvärdet per kategori varor och/eller tjänster. Tolka brett och räkna till samma kategori om det låter lika.

Samlat behov 
Kontraktsvärdet ska beräknas för hela universitets samlade behov. Det kan vara svårt för en enskild institution att överblicka universitetets totala behov.

Följande gäller:

 • Varje institution ska ha sådan framförhållning att de kan se när den egna institutionen går över en beloppsgräns.
 • Om det kan antas att flera institutioner har behov av samma produkt, ta kontakt med upphandlaren för att göra en samlad beräkning för hela universitetet.
 • Vid osäkerhet vid beräkningen av belopp och om beloppet ligger nära en gräns, anta att beloppet kommer att hamna över gränsen.

Detta är inte tillåtet:

 • Att dela upp en upphandling för att komma under en beloppsgräns. Kontraktsvärdet utgår från vårt samlade inköpsbehov av en viss kategori vara eller tjänst.
 • Att ingå avtal med flera olika leverantörer avseende samma produktkategori i syfte att något eller flera av dessa avtal ska understiga en beloppsgräns.

Beloppsgränser 

Efter att du beräknat kontraktsvärdet är det dags att avgöra vilket upphandlingsförfarande du ska använda dig av. Alternativen som du har att välja mellan är direktupphandling, förenklad upphandling och öppen upphandling.

 • När det du ska köpa kostar maximalt 615 312 kronor ska du göra en direktupphandling
 • När det du ska köpa kostar mellan 615 313 kronor och 1 427 377 kronor ska du göra en förenklad upphandling
 • När det du ska köpa överskrider tröskelvärdet, som ligger på 1 427 377 kr, ska du göra en öppen upphandling

Kontakt

Carina Wikstrand

Handläggare|Administrative Officer

010-142 85 54