När du ska köpa in varor eller tjänster vars kontraktsvärde är maximalt 615 312 kr och inga existerande avtal finns ska du göra en direktupphandling.

Om direktupphandlingens värde överstiger 100 000 kr finns det sedan den 1 juli 2014 krav på dokumentation. För att uppfylla kraven på dokumentation ska upphandlingar över detta belopp samordnas av den centrala upphandlingsfunktionen. Använd underlaget och mallarna och ta sedan kontakt med den centrala upphandlaren.

Om värdet på direktupphandlingen understiger 100 000 kr ska den genomföras lokalt på avdelningen eller institutionen. Använd underlaget som sedan ska diarieföras och arkiveras tillsammans med offerter och avtal.

Direktupphandling regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU) som i detalj reglerar hur myndigheter får agera när de köper varor och tjänster.

Kontakt

Carina Wikstrand

Handläggare|Administrative Officer

010-142 85 54