Här får du reda på var du hittar befintliga avtal. Du får också veta hur man gör inköp, vilka avtalstyper som finns och vad du gör om avtal inte finns.

Existerande avtal kan du hitta på följande sätt.

  • avropa.se kan du kontrollera om det finns ett centralt avtal (länk till avropa.se)
  • På följande sida kan du se om det finns ett ramavtal vid Mittuniversitetet 
  • Mittuniversitetet har även ramavtal tillsammans med andra universitet, främst inom IT-området. För information kring dem, kontakta upphandlaren. 

Så använder du universitetets avtal

Avtal är bindande och ska följas. Enda tillfället då det är accepterat att gå utanför avtal är om samtliga avtalsleverantörer inom ett avtalsområde förklarat sig oförmögna att leverera önskad produkt eller tjänst.

Att använda sig av ett befintligt avtal innebär dessutom i de flesta fall fördelar jämfört med att genomföra upphandlingen själv. Du sparar tid och de ekonomiska villkoren kan vara mer fördelaktiga.

Olika avtalstyper 

Om både statliga och lokala avtal finns ska du använda det lokala avtalet. Det kan även finnas statliga ramavtal där vi gjort universitetsgemensamma avrop. I dessa fall finns ett avropsavtal som du ska använda i första hand.

Hur du ska göra vid ett inköp beror på om avtal slutits med en eller flera leverantörer.

En leverantör 
Om ramavtal enbart har slutits med en leverantör kan avrop ske direkt hos avtalad leverantör enligt avtalsvillkoren.

Flera leverantörer - rangordning 
När alla villkor är fastställda och flera leverantörer antagits används rangordning. Den leverantör som står överst ska tillfrågas först. Om den leverantören inte kan leverera varan eller tjänsten till det pris (eller till övriga villkor) som är avtalat ska nästföljande leverantör tillfrågas. I ramavtalet kan det finnas angivet under vilka förutsättningar en leverantör har rätt att tacka nej till ett avrop.

Flera leverantörer – förnyad konkurrensutsättning 
När ett eller flera villkor är inte fastställda, vanligtvis är priset ett sådant villkor, och det finns flera leverantörer ska förnyad konkurrensutsättning göras. Alla ramavtalsleverantörer inbjuds att lämna ett nytt anbud i något som är att likna med en miniupphandling. En anbudsbegäran ska skickas till alla listade ramavtalsleverantörer.

Vad gör jag om avtal inte finns 
Om avtal inte finns ska du beräkna kontraktsvärdet för att avgöra vilket upphandlingsförfarande du ska använda dig av. Det är kontraktsvärdet som avgör om du ska göra en direktupphandling, förenklad upphandling eller öppen upphandling.

Kontakt

Carina Wikstrand

Handläggare|Administrative Officer

010-142 85 54