Interndebitering tjänsteutbyte

Spara favorit 28 nov november 2019

Vid utbyte av tjänster mellan avdelningar inom Mittuniversitetet kan kostnaderna regleras i personalsystemet eller via en interndebitering.

Interndebiteringsmodellen är gemensam för samtliga organisatoriska enheter inom Mittuniversitetet.

Ett avtal ska alltid tecknas innan ett tjänsteutbyte sker inom Mittuniversitetet. Avtalet ska reglera pris, antal klocktimmar etc och vara undertecknad innan tjänsten har utförts.

Efter utfört uppdrag ansvarar säljande enhet för att avtalet lämnas till avdelningens ekonom för registrering i redovisningssystemet Agresso.