Engagerade lärare och välplanerad verksamhet

Spara favorit 29 okt oktober 2018

Goda studentprestationer, engagerade lärare och forskare samt en välplanerad verksamhet, så lyder utvärderingarna av ämnena journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap. Bedömargruppens kvalitetsrapporter är baserade på bedömning av självständiga arbeten, självvärderingar samt platsbesök vid de tre lärosäten som ingår i Treklövern.

Bedömargruppens övergripande intryck är därmed att utbildningarna i medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik vid, Mittuniversitetet, Karlstads universitet och Linnéuniversitetet, Treklövern, uppnår ställda krav på kvalitet, enligt kvalitetsrapporterna.

I rapporterna finns också ett antal punkter som visar på saker som lärosätena kan jobba vidare med för att förbättra kvalitén på utbildningarna vid det tre lärosäten ytterligare.
- Dessa rekommendationer hoppas vi kan stimulera till ett utvecklingsarbete. I rapporten lyfts även det som bedömargruppen ser som styrkor i utbildningarna vilket kan förstärkas ytterligare i framtida utvecklingsarbete, säger Kajsa Falasca, utvärderingsansvarig för kluster 7 och lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet.

För Mittuniversitetets egna utbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik så finns det ett behov av att stärka arbetet med studenternas självständiga arbeten, visar rapporten.
- Detta har redan uppmärksammats i den egna självvärderingen och ett arbete har inletts för att utveckla utbildningarna vad gäller vetenskapliga uppsatser, säger Kajsa Falasca.

Läs hela slutrapporten här.

Du hittar tidigare artiklar om utvärderingen av Journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap här.

Kontakt: Journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap, Kajsa Falasca, 010-142 84 08, kajsa.falasca@miun.se


Treklövern – Ett gemensamt utvärderingssystem
Kvalitet i högre utbildning handlar om ett brett fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetsliv. Mittuniversitetet, Karlstads universitet och Linnéuniversitetet arbetar tillsammans i en modell för kvalitetsutveckling inom samarbetet Treklövern. Utbildningar med liknande innehåll grupperas i kluster och granskas av bedömargrupper med representanter från de tre lärosätena, ämnesexperter från andra lärosäten, studenter och representanter från arbetslivet.
Bakgrunden är att lärosätena har ansvaret för att forma egna utvärderingssystem för området kvalitetssäkring, som ersätter den kontroll som tidigare har genomförts av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Lärosätena ska ansvara för granskning av större delen av sina utbildningar. UKÄ, ansvarar för tematiska utvärderingar, granskar ett urval av utbildningar, gör examensprövningar samt granskar lärosätenas kvalitetsarbete.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu