Rapport från styrelsemötet 12 december

Spara favorit 13 dec december 2018
Universitetsstyrelsen gjorde ett uppskattat besök på Nationellt vintersportcentrum, NVC, i anslutning till sitt sammanträde.

Vid årets sista möte beslutades bland annat att utse Håkan Wiklund till ny prorektor för forskning. Vid styrelsemötet fastslogs också budget och verksamhetsplan för 2019.

Mittuniversitetet har numera två prorektorer där Eva Dannetun har ansvar för utbildningsfrågor och Håkan Wiklund från den 1 januari får ansvar för forskningsfrågor. Håkan Wiklund är sedan 2001 professor i kvalitetsteknik på Mittuniversitetet och blir nu också rektors ställföreträdare. Förordnandet sträcker sig till och med 2023. Läs mer i separat medarbetarinfo och lyssna på ledningspoddens senaste avsnitt.

Verksamhetsplan och budget för 2019

Styrelsen beslutade också om verksamhetsplan och budget för 2019. Mittuniversitetet lyfter fram sju fokusområden för de kommande åren, däribland behovsanpassade, flexibla och teknikstödda koncept för utbildningar. Andra fokusområden blir att utveckla och utöka externfinanisering av forskning samt att stärka universitetets uppdragsutbildningar gentemot företag och organisationer. VP för 2019 blir inom kort tillgänglig på styrdokumentsidan.

Reviderad arbetsordning

Förutom beslut om prorektor och verksamhetsplan och budget fattades det också beslut om en ändring i arbetsordningen. Ändringen innebär enbart att begreppet avdelning inom akademin byts till institution och avdelningschef till prefekt. Detta för att harmoniera med hur det ser ut på andra lärosäten. En översyn av arbetsordningen i övrigt pågår och kommande revideringar ska fattas beslut om på styrelsens möte i februari 2019.

Reviderad anställningsordning

Även en reviderad anställningsordning fattades det beslut om. Den är reviderad bland annat utifrån att nya bestämmelser i högskoleförordningen om att en ny befattning som biträdande lektor ska införas på lärosätena. Revideringen blir blir inom kort tillgänglig på styrdokumentsidan.

Omlokaliseringens långsiktiga konsekvenser

I slutet av 2017 begärde styrelsen en analys av de långsiktiga konsekvenserna av omlokaliseringen från Härnösand till Sundsvall. I den genomförda utredningen som presenterades vid styrelsemötet konstateras att målsättningen med omlokaliseringen till stor del uppnåtts.

Omlokaliseringens långsiktiga konsekvenser - rapport

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu