Kvalitetsrapport för informatik, arkiv- och informationsvetenskap lyfter fram god samverkan

Spara favorit 17 sep september 2018

Nu är de första slutrapporterna för utvärdering av utbildningskvalitet inom Treklövern klara. De rör utbildningar mot examina inom informatik, arkiv- och informationsvetenskap samt biblioteks- och informationsvetenskap. Vid Mittuniversitetet omfattas informatik samt arkiv- och informationsvetenskap, rapporten visar både goda exempel och utrymme för vidare utveckling.

Mittuniversitetet, Karlstads universitet och Linnéuniversitetet har gemensamt utvecklat ett system för att granska kvaliteten i utbildningarna. Under året har bland andra utbildningar med examina inom informatik samt arkiv- och informationsvetenskap granskats av en bedömargrupp med lärare, studenter och externa representanter. Bedömargruppen har läst utbildningarnas självvärderingar, granskat självständiga arbeten, uppsatser, och gjort besök på plats eller via bildkonferens. Nu har slutrapporten kommit.

Bra exempel och utrymme för förbättringar

-  Det är glädjande att bedömargruppen lyfter fram informatiks goda näringslivskontakter, arbete med jämställdhet och vårt kvalitetsarbete som något positivt. Även arkiv- och informationsvetenskaps starka internationella nätverk samt vår Master By Research med sin tydliga forskningsanknytning till de båda ämnena uppmärksammas i utvärderingen, säger Christina Amcoff Nyström, biträdande utvärderingsansvarig för informatik samt arkiv- och informationsvetenskap, och lektor i informatik vid Mittuniversitetet.

Gemensamt för alla tre lärosäten är att progression mellan nivåer behöver göras tydligare och att processen för kursvärderingar behöver ses över.
- Det är alltid lärorikt att arbeta tillsammans med andra som vi gör inom Treklövern. Goda exempel lyfts fram och diskuteras för att kunna spridas vidare och ambitionen är att höja kvaliteten och att ”vi skall bli bättre”. De förslag till vidare utveckling som lämnats är bra underlag för fortsatt kvalitetsarbete, säger Christina Amcoff Nyström.

Läs hela slutrapporten här.

Du hittar tidigare artiklar om utvärderingen av informatik, arkiv- och informationsvetenskap här.

Kontakt: informatik, arkiv- och informationsvetenskap, Christina Nyström, biträdande utvärderingsansvarig, 010-142 83 88, christina.amcoff.nystrom@miun.seTreklövern – Ett gemensamt utvärderingssystem


Kvalitet i högre utbildning handlar om ett brett fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetsliv. Mittuniversitetet, Karlstads universitet och Linnéuniversitetet arbetar tillsammans i en modell för kvalitetsutveckling inom samarbetet Treklövern. Utbildningar med liknande innehåll grupperas i kluster och granskas av bedömargrupper med representanter från de tre lärosätena, ämnesexperter från andra lärosäten, studenter och representanter från arbetslivet. Bakgrunden är att lärosätena har ansvaret för att forma egna utvärderingssystem för området kvalitetssäkring, som ersätter den kontroll som tidigare har genomförts av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Lärosätena ska ansvara för granskning av större delen av sina utbildningar. UKÄ, ansvarar för tematiska utvärderingar, granskar ett urval av utbildningar, gör examensprövningar samt granskar lärosätenas kvalitetsarbete.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu