Bedömargrupp från Treklövern besöker Mittuniversitetet

Den 28-30 januari gör Treklöverns bedömargrupp för ämnena geografi, kulturgeografi och turismvetenskap (kluster 4) platsbesök på Mittuniversitetet, Campus Östersund. Besöket är den tredje delen av kvalitetsutvärderingen och rapporten beräknas bli klar i maj.

Bedömargrupp-kluster-4.jpg
Treklöverns bedömargrupp för kluster 4 besöker Mittuniversitetet. Från vänster till höger: Klas Norrsén, Martin Gren, Erika Andersson Cederholm, Maria Lindqvist, Mats Lundmark, Mekonnen Tesfahuney, Erika Rosander och Maria Lexhagen. Foto: Pelle Fredriksson

Under hösten 2018 har klustret arbetat med självvärderingar, som bedömargruppen sedan fått ta del av, tillsammans med självständiga studentarbeten från respektive utbildningsprogram. Dagens platsbesök omfattar kortare möten där lärare och studenter som representerar våra utbildningar intervjuas separat.

– Intervjuerna är viktiga för att vi i bedömargruppen ska kunna komplettera och fördjupa den information vi fått om utbildningarna på respektive lärosäte genom läsning av studenternas självständiga arbeten och ämnenas självvärderingar, säger Maria Lexhagen, utvärderingsansvarig för kluster 4 och lektor och ämnesföreträdare i turismvetenskap vid Mittuniversitetet.

Efter platsbesöket väger bedömargruppen samman utvärderingen av självständiga arbeten, självvärderingarna och intervjuerna som gjorts och i maj redovisas rapporten med rekom­menda­tioner för framtida utveckling av utbildningarna.

Treklövern – Ett gemensamt utvärderingssystem
Ett gemensamt utvärderingssystem för att stärka utbildningskvaliteten infördes under 2016 vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet, kallat Treklövern. Syftet är att både kontrollera utbildningarnas kvalitet och bidra till kvalitetsutveckling.

Läs mer om bakgrunden till samarbetet kring kvalitetsfrågorna inom Treklövern på medarbetarportalen


För mer information, kontakta:
Maria Lexhagen, utvärderingsansvarig