Forskningsrådet summerar sitt första arbetsår

Forskningsrådet har i uppdrag att initiera, utveckla och samordna frågor som är fakultetsgemensamma och universitetsövergripande. Under 2018 har rådet träffats vid sex tillfällen och diskuterat allt från nya strategin till enskilda satsningar som initierats av andra avdelningar eller funktioner på lärosätet.

3N9A3419FOTOCRED TINA STAFREN.jpg

Ett händelserikt år
Det har utan tvekan hänt mycket på Mittuniversitetet under 2018. Bland annat har en ny strategi beslutats, arbetsordningen setts över, omorganisation på HUV beslutats, en ny prorektor rekryterats och ett nytt kvalitetssystem fastställt.

Forskningsrådet har på olika sätt diskuterat alla dessa frågor, men förutom stora förändringsprocesser har de också gett inspel till enskilda satsningar och gett uppdrag till andra avdelningar eller funktioner vid lärosätet. Här är några exempel;

-        Rådet har förordat en ny omgång av satsningen Forskningsdriven Innovation. Fakulteterna har tillsatt en arbetsgrupp som tillsammans med FUS ska jobba fram en ny utlysning under 2019.

-        Rådet har föreslagit att KOM ska ta fram ett nytt upplägg för en potentiell ny omgång av satsningen Programmet för att premiera forskningskommunikation.

-        Rådet har inom ramen för arbetet med översyn av Mittuniversitetets arbetsordning sett över regler och struktur för centrumbildningar och forum. Kanslierna har tagit fram en översikt av hur det ser ut på andra lärosäten och det har tillsatts en arbetsgrupp på fakulteterna som ska jobba vidare med detta.

Inför 2019
Forskningsrådet kommer med utgångspunkt i Mittuniversitetets strategi 2019-2023, planera och samordna det universitetsövergripande arbetet avseende forskning och utbildning på forskarnivå. Förutom löpande lägesrapporter kring Mittuniversitetets olika samverkansavtal och externa forskningsinitiativ, kommer rådet även arbeta med utformning av ett kvalitetssystem för Mittuniversitetets forskning.

Första mötet för 2019 är den 13 februari och då kliver vår nya prorektor Håkan Wiklund på som ordförande för Forskningsrådet. Om det är någon som vill föra upp något ärende till rådet under 2019, tveka inte att mejla niklas.bergman@miun.se.

Här kan du läsa mer om forskningsrådet och hitta mötesanteckningar